bild
Serie

Kartor och ritningar

Balingsta kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (92 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001[Balingsta kyrka. Tornhuv och "stjärspielckör"(?)]17--Ritningen är odaterad. 
0001:00002[Tre fasadritningar till tornhuvar.]17--Ritningen är odaterad. 
0001:00003Project till en trappa wid Bahlingsta Kiyrkiotorn.1769-05-22Bladet innefattar även en beskrivning. 
0001:00004Charta öfver Lugnet och Nybygge Torpen, Belägne Uti Upsala Län, Hagunda Härad och på Balingsta Prästegårds Ägor; Afmätte och delade år 1785 af Joh:Ant: Pousett.1785Med på kartan finns en beskrivning. 
0001:00005Utdrag af Chartan öfver Tibble By Uti Upsala Län Hagunda Härad och Balingsta Sokn För at i synnerhet visa Rågången Emot Balingsta Prästegård Författad År 1688. af framl: Landtmätaren Johan Braun Extraderad i Kongl: General Landtmäteri Contoiret År 1777. a1688Kartan är en kopia, upprättad 1777, av en karta från 1688. 
0001:00006[Endast halva kartan är bevarad därför är texten bitvis ofullständig. Bladet innefattar tre skilda kartbilder.]. Utdrag af Chartan Öfver Tibbella Uti Upsala Län Hagunda Härad och Balingsta Sokn För at i Synnerhet visa Balingsta Prästegårds Ängs Tegar Förf1636Endast halva kartan är bevarad. Kartan är en kopia, upprättad 1777, av en karta från 1636. 
0001:00007Charta öfver Rågången emellan Balingsta Prästegårds och Balingsta Bys Ägor uti Upsala Höfdingedöme och Hagunda Härad Afmätt och Rörlagd År 1791 af Joh: Ant: Pousett1791Kartan är fastställd vid Hagunda Härads Winter Ting den 6 mars 1792. 
0001:00008Karta öfver afrösad plats för ny Kyrka, inom Balingsta socken af Upsala län; Upprättad år 1868 af C; Sjöholm.1868Med på kartan finns en beskrivning. 
0002:00001Charta öfwer Rågången emellan Kyrkoherde Boställets och Tibble Bys Ägor uti Upsala Höfdingedöme Hagunda Härad och Balingsta Socken Rörlagd År 1792 af Joh:Ant: Pousett.1792Kartan är fastställd vid Hagunda Härads Winter Ting den 20 februari 1793. 
0003:00001Ritning till ny kyrko-byggnad för Balingsta församling i Uplands län. [Fasad- och tvärsektionsritningar].1867-05 
0004:00001Likbod till Balingsta kyrka. Arbetsritning. [Fasad-, plan- och sektionsritningar över gravkapell].1939-02-10Diarienummer C.U. 51-39. 
0004:00002-00005Likbod till Balingsta kyrka. [Fasad-, plan- och sektionsritningar över gravkapell]. [Detaljer; Detaljer till fönster och dörrar].1939-02-10 – 1939-02-11Diarienummer C.U. 51-39. 
0004:00006Balingsta kyrka. Detaljer till bönpall. [Fasad- och sektionsritningar].1939-02-11Diarienummer C.U. 51-39. 
0004:00007Likbod till Balingsta kyrka. Text till stenen över dörren.1939-08-19Diarienummer C.U. 51-39. 
0004:00008-00009Balingsta kyrka. Ändring av skrudskåp.1989-01-10 
0005:00001Balingsta Kyrkogård. [Gravkarta].1919-08 
0005:00002Balingsta gamla Kyrkogård. 1962. [Gravkarta].1962-03-10 
0005:00003-00004Förslag till utvidgning av kyrkogård i Balingsta. Plan.1964-06-03 
0005:00005Balingsta kyrkogård. Förslag till utvidgning.1968-01 
0005:00006Balingsta kyrkogård. Utvidgning. Huvudritning. [Minneslund. Layoutförslag 3. Martin Johansson. 23 juni 1991].1969-02-15Arbetsnummer 104-02. 
0005:00007Del av Baliingsta [sic] kg [kyrkogård]. Förhandsmaterial råa mätdata.1999-10-25 
0005:00008Balingsta kyrkogård. Förhandsmaterial.1999-12-27 
0005:00009-00010Balingsta kyrkogård. Förhandsmaterial.1999-12-27 
0006:00001Balingsta Sockn. [Kopia av geometrisk jordebokskarta över Balingsta kyrkby och Böksta by].1636 
0006:00002-00003Karta öfver Egoutbytet emellan Balingsta kyrkoherde och Comminister Boställen upprättad år 1856 af Eric Norén.1856 
0007:00001-00002[Avskrift av besåningsbeskrivning till geometrisk jordebokskarta över Balingsta kyrkby och Böksta by av Johan Botvidson 1636].1636 
0008:00001Arrendatorbostad å lönebostället Balingsta prästgård tillhörande Tiunda tingslags synerätts protokoll af den 1919. [Fasad-, sektions- och planritningar].1919 
0008:00002Stall, får och svin å lönebostället Balingsta prästgård tillhörande Tiunda tingslags synerätts protokoll af den 1919. [Fasad-, sektions- och planritning].1919 
0008:00003Ladugård å lönebostället Balingsta prästgård tillhörande Tiunda tingslags synerätts protokoll af den 1919. [Planritning].1919 
0008:00004Balingsta löneboställe. Förslag till arrendatorbostad. [Fasad- och planritningar].1925-09-17Ritad av NK. 
0008:00005Balingsta löneboställe. Förslag till arbetarebostad. [Planritningar. Alt. I och Alt. II].1925-09-17Ritad av NK. 
0008:00006-00007Balingsta löneboställe. Ritning till ekonomibyggnad. [Fasad-, sektions- och planritningar].1925-10-07Ritad av NK. 
0008:00008-00009Balingsta löneboställe. Ritning till arrendatorbostad. [Fasad-, plan- och sektionsritningar].1925-10-25Ritad av NK. 
0008:00010-00011Balingsta löneboställe. Ritning till arbetarebostad. [Fasad-, plan- och sektionsritningar].1925-10-07Ritad av NK. 
0008:00012-00013Balingsta löneboställe. Ritning till uthus för arbetarebostad. [Fasad-, plan- och sektionsritningar].1925-10-07Ritad av NK. 
0008:00014-00015Balingsta löneboställe. Nuvarande arbetarebostad. Ritning till ombyggnad för drängrum och tvättstuga. [Planritning].1925-10-07Ritad av NK. 
0008:00016-00017Balingsta löneboställe. Ritning till gödselstad. [Detalj-, plan- och längdsektionsritningar].1925-10-07Ritad av NK. 
0008:00018-00019Balingsta. Ritning till uthus för prästgården. [Fasad-, plan- och sektionsritningar].1925-10-07Ritad av NK. 
0008:00020-00022Situationsplan till Balingsta prästgård. Beskrivning över tomten.1925-10-07 
0008:00023Balingsta prästgård. Ritning till visthusbod och vedbod. [Fasad-, plan- och sektionsritning].1925-10-15Ritad av NK. 
0009:00001Nybyggnad vid Balingsta Folkskola. [Byggnad för slöjd och gymnastik. Fasad-, plan och sektionsritningar].1921Ritad av K.M. 
0009:00002-00004Balingstagården. [Alt. I. Framsida mot skola. Skärning. I vån; Fasad mot öster. Gavel mot väg. Källarplan; Längdskärning. Skärning. Vindsplan].1935-04 – 1936-04 
0009:00005-00007Gymnastik mm vid Balingsta. [Framsida. Skärning gymnastik. Bottenplan; Längdskärning. Skärning klinik mm. Källarplan; Alt. II. Fasad söder. Sektion skolkök mm. Vån I tr upp].1937-03 
0009:00008Balingsta gymnastik III. [Alt III. Framsida. Skärning gymnastik. Bottenplan].1930-tal 
0009:00009Situationsplan bebyggelse skoltomt Balingsta. [Avseende ny gymnastik- och samlingslokal vid Balingsta].1937-06 
0009:00010Situationsplan bebyggelse skoltomt Balingsta. [Avseende ny gymnastik- och samlingslokal vid Balingsta].1937-06 
0009:00011-00014Gymnastik och samlingslokal vid Balingsta. [Framsida. Bottenplan; Baksida. Källarplan; Längdskärning. Gavel mot norr. Gavel mot söder; Skärning gymnastik. Vån I tr upp].1937-06 
0009:00015-00022Gymnastik och samlingslokal vid Balingsta. [Framsida. Bottenplan; Baksida. Källarplan; Längdskärning. Gavel mot norr. Gavel mot söder; Skärning gymnastik. Vån I tr upp].1937-06 
0009:00023-00024Balingsta församlingshem. [Plan av församlingssalen med bord och stolar; Monogram å stolarnas ryggstycken i församlingssalen].1940-03 – 1940-04Ritad av W. 
0009:00025Förslag till renovering av trädgården vid Balingsta Kyrkskola.1943Lodrät reva tejpad på baksidan med 4 cm bred tejp. 
0010:00001Balingsta Prästgård [Ritningsomslag från arkitekten samt påstämplad Kungl. ecklesiastikdepartementet, rotel 2].Materialet är av typen pappkartong. Övre och nedre högra hörnen är borta. 
0010:00002-00008Balingsta - Prästgård. Uppmätning. [Fasad mot norr; Fasad mot söder; Fasad mot vester; Fasad mot öster; Plan af bottenvån.; Plan af öfre vån.; Sektion].1917-08 
0010:00009Balingsta - Prästgård. Ombyggnadsförslag. [Fasad mot norr].1917-10 
0010:00010Situationsplan Balingsta prästgård. Tillhörande Tiunda tingslags synerätts protokoll af den 1919.1919 
0010:00011Situationsplan Balingsta prästgård. Tillhörande Tiunda tingslags synerätts protokoll af den 1919.1919 
0010:00012Källare, brygghus, vedbod, visthusbod o hemlighus Balingsta prästgård. Tillhörande Tiunda tingslags synerätts protokoll af den 1919.1919 
0010:00013Ritning till ombyggnadsarbeten å Balingsta prästgård.1923? 
0010:00014Ritning till ombyggnadsarbeten å Balingsta prästgård.1923 
0010:00015-00016Balingsta prästgård. Ombyggnadsförslag. [Fasad mot söder. Plan av bottenvån.; Fasad mot väster. Sektion].1923-09-07 
0010:00017-00020Ritning till ny prästgård om 6 rum m.m. [Plan av källarvåning; Plan av bottenvåning; Plan av övre våning; Med expedition. Plan av bottenvåning].1929 
0011:00001-00003Uppmätningsritning Balingsta prästgård Uppsala län. [Nuvarande framsida norr. Källarplan nu; Fasad mot söder nu. Bottenplan nu; Skärning. Våningen en trappa upp].1943-03Begynnande blekning. 
0011:00004-00005Skissförslag ändring av [Balinsta/Balingsta] prästgård Uppsala län. [Södra fasaden efter ändringen. Bottenplan efter ändring; Skärning. Våningen en trappa upp efter ändring].1943-03Begynnande blekning. 
0011:00006-00007Förslagsskiss till ändring av prästgård vid Balingsta Uppsala län [Framsida mot norr efter ändringen. Källarplan alt. I.; Källarplan alt. II].1943-03 
0011:00008-00009Specialdetalj. Matkällare m.m. Balingsta prästgård.1943-04:00008 är helt av på mitten horisontellt. 
0011:00010Specialdetalj: Ändring serveringsbord Balingsta.Horisontell reva från vänster in till mitten av dokumentet. 
0011:00011Specialdetalj. Nedre hall. Balingsta prästgård. [Plan och längdsektion].1943-04 
0011:00012Special-detalj öppen spis i vardagsrum. Balingsta prästgård.1943-04 
0011:00013Special-detalj övre hall. Balingsta prästgård.1943-04 
0011:00014-00016Specialdetalj. [Innertak. Nedre hall; Övre hallens indelningstak; Köksinredning] Balingsta prästgård.1943-04Begynnande urblekning. 
0011:00017Normaldetalj: Torkgard. [-garderob] för skodon och kläder. [Tvärsektion, framifrån, plan]. 
0011:00018-00019Normaldetalj: [Diskbänk med disklåda; Genomgångsskåp]. 
0011:00020Linneskåp. [Skärning, framsida och plan]. 
0011:00021Förslagsskiss normaldetalj skåp och framfällbar strykbräda med härdad masonit. [Skärning, framsida och plan].1940-04 
0011:00022Förslagsskiss Normaldetalj klädgarderob alternativ I - II. [Innerväggar, innertak, eventueltgolv samt dörrar på en eller två sidor fä...]. 
0011:00023Fruktkällarens inredning. [Framifrån, skärning och plan av hyllkonstruktion]. 
0011:00024Potatislår. [Skärning, framsida och plan]. 
0011:00025Normaldetalj. Tvättbänk. Strykbänk. [Respektive framsida, skärning och plan]. 
0011:00026Normaldetalj till dörromfattning. 
0011:00027-00028Ändring av prästgård vid Balingsta Uppsala län. [Fasad- och planritning över bottenplanet; Sektions- och planritning över våning 1 tr upp].1945-02 
0011:00029Balingsta prästgård. Förslag till terassdörrar å terass. [Fasadritning långsida].Ritat på tryckt mm-papper enligt SIS 515. Esselte 4442-A3. 
0011:00030Balingsta prästgård, Balingsta 7:2, Uppsala kommun, församlingshem. Plan, sit-plan. Tillbyggnad.1986-03-03 
0012:00001Karta och Profiler över Täckdike vid Balingsta Kyrka.1927 
0012:00002Täckdikningsplan över åker vid Balingsta Prästgård, Balingsta s:n, Uppsala län.1945 
0012:00003Täckdikningsplan över åker vid Balingsta Prästgård, Balingsta s:n, Uppsala län.1945 
0012:00004Förslag till igenläggning av dike vid Balingsta prästgård.1950-11-27 
0012:00005Förslag till igenläggning av dike vid Balingsta prästgård.1950-11-27 
0012:00006Täckdikningsplan nr. 1042 vid Prästgården 1:1 i Balingsta socken av Uppsala län.1959 
0012:00007Täckdikningsplan nr. 1042 vid Prästgården 1:1 i Balingsta socken.1959Materialet är fotopapper. 
0012:00008-00009Bilaga. Typritning. [B-1. Brunn; T 1-4. Täckningsdetaljer]. 
0012:00010Förslag till Prästgården 1:1 df 1961 i Balingsta socken. Uppsala län.1961 
0012:00011Förslag till Prästgården 1:1 df 1961 i Balingsta socken. Uppsala län.1961Materialet är fotopapper. 
0013:00001Grävningslistor för dränering vid Balingsta kyrka. [Täckdikning].1927-05-18Dubbelvikt linjerat papper som är förlängt med hjälp av maskeringstejp.