bild
Serie

Brevkoncept

Berghauptmannens arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

Serien inbunden, där ej annat anges; defekta band kapslade. I volymerna 12-18 har iakttagits, att inkomna handlingar inbundits vid koncepten till de svar, som de föranlett.
För åren 1714-1730: I inventariet vid bergmästareskiftet 1759 (= vol 167), s.432 står: "Uti 1731 års inventario står antecknadt, at uti 2ne lådor i skåpet legat utan ordning Concepter af Framl. Assessorens Johan Angersteins Bref till Kongl. Collegierne etc för år 1714; item af Framl. Hr BergsRådet Swab ifrån 1715 til 1730 inclusive och at the borde i sin ordning läggas, inbindas och registreras; men sedermera hafwa the blifwit borttagne, utan at någon wet, uti hwars händer de stadnat, hwaröfwer Framl. Hr Bergs Rådet Troili hafwer wid flera tillfällen yttrat sitt missnöje".

 Volymer (18 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
21691-1699Med alfabetiskt register. 
31700-1713Med kronologiskt register 1700-1702. 
41731-1735Med kronologiskt och alfabetiskt register. 
51736-1737Med kronologiskt och alfabetiskt register. Häri även sid 407-502 "specifikation" på ankomna brev från bergskollegium 1734--1737-06 med anmärkningar om vidtagna åtgärder. 
61738-1740Med kronologiskt och alfabetiskt register. 
71741-1746Med kronologiskt och alfabetiskt register. 
81747-17531747--1753-10-25. Med alfabetiskt register. Efter 1753-10-04 endast ett brevkoncept, daterat 1753-10-25. 
91751-17581751-03-02, 1753-10-18--1758-02-02. Med alfabetiskt register 1754-1757. Efter 1757-12-05 endast ett brevkoncept, daterat 1758-02-02. 
101758-17661758--1766-09-04. Med alfabetiskt register. Efter 1766-04-17 endast 1 brevkoncept daterat 1766-09-04. 
111766-1774Med alfabetiskt register. I juni 1766 endast "afskieds tahl til Herr Baron och Landshöfdingen Hamilton". 
121775-17941775--1794-03. Med alfabetiskt register. 
131794-18001794-05--1800. Paginerad 481-1583; pag 1-480 = vol nr 150, inkomna handlingar samma tid. Med kronologiskt och alfabetiskt register. 
141801-1810Med alfabetiskt register. 
151811-1820Med alfabetiskt register. 
161821-1830Med alfabetiskt register. 
171831-1840Utan register. 
181841-1850Utan register. 
191851-1862Kapsel. Lösa koncept.