bild
Serie

Brevkoncept

Berghauptmannens arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

Serien inbunden, där ej annat anges; defekta band kapslade. I volymerna 12-18 har iakttagits, att inkomna handlingar inbundits vid koncepten till de svar, som de föranlett.
För åren 1714-1730: I inventariet vid bergmästareskiftet 1759 (= vol 167), s.432 står: "Uti 1731 års inventario står antecknadt, at uti 2ne lådor i skåpet legat utan ordning Concepter af Framl. Assessorens Johan Angersteins Bref till Kongl. Collegierne etc för år 1714; item af Framl. Hr BergsRådet Swab ifrån 1715 til 1730 inclusive och at the borde i sin ordning läggas, inbindas och registreras; men sedermera hafwa the blifwit borttagne, utan at någon wet, uti hwars händer de stadnat, hwaröfwer Framl. Hr Bergs Rådet Troili hafwer wid flera tillfällen yttrat sitt missnöje".

ReferenskodTidAnmärkning 
21691-1699Med alfabetiskt register. 
31700-1713Med kronologiskt register 1700-1702. 
41731-1735Med kronologiskt och alfabetiskt register. 
51736-1737Med kronologiskt och alfabetiskt register. Häri även sid 407-502 "specifikation" på ankomna brev från bergskollegium 1734--1737-06 med anmärkningar om vidtagna åtgärder. 
61738-1740Med kronologiskt och alfabetiskt register. 
71741-1746Med kronologiskt och alfabetiskt register. 
81747-17531747--1753-10-25. Med alfabetiskt register. Efter 1753-10-04 endast ett brevkoncept, daterat 1753-10-25. 
91751-17581751-03-02, 1753-10-18--1758-02-02. Med alfabetiskt register 1754-1757. Efter 1757-12-05 endast ett brevkoncept, daterat 1758-02-02. 
101758-17661758--1766-09-04. Med alfabetiskt register. Efter 1766-04-17 endast 1 brevkoncept daterat 1766-09-04. 
111766-1774Med alfabetiskt register. I juni 1766 endast "afskieds tahl til Herr Baron och Landshöfdingen Hamilton". 
121775-17941775--1794-03. Med alfabetiskt register. 
131794-18001794-05--1800. Paginerad 481-1583; pag 1-480 = vol nr 150, inkomna handlingar samma tid. Med kronologiskt och alfabetiskt register. 
141801-1810Med alfabetiskt register. 
151811-1820Med alfabetiskt register. 
161821-1830Med alfabetiskt register. 
171831-1840Utan register. 
181841-1850Utan register. 
191851-1862Kapsel. Lösa koncept.