Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

Kartor och ritningar

Ljusnarsbergs kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (246 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Concept Charta öfver En Måse Hörande til Skatteveds Torpet Stora Orrbacken i Nya Kopparbergs Sochn Författad uppå Herr Kyrkoherden Lindbergs anmodan år 1791, i Maji Månad af Carl Porat Carlsson.1791-05Med på kartan finns en beskrivning. 
0001:00002Et Phoenomen I Söder På Himmelen Sedt Kl: 1. om Natten emellan Den 24 och 25 Augusti 1801 I Liusnarsbergs PrästeGård af 20 Personer Teknen A. eller den hvita Cirkeln Fullmånen, med en Stor Svart Gård omkring jemte en Röd Circel. B. 6 stycken små Rägnbogar1801-08-24 – 1801-08-25 
0001:00003Nya Kopparbergs Kyrcke walffRitningen är odaterad och osignerad. 
0001:00004Karta öfver Ängen Fasttägten samt en Åkerlycka Kyrkåkern kallad uti Örebro Län Nya Kopparbergs Härad samt Ljusnarsbergs Socken Författad År 1831, af O; W; Mossberg1831Kartan är fastställd vid Nya Kopparbergs Bergslags härads ägodelningsrätt den 24 februari 1832. Med på kartan finns en beskrivning. 
0002:00001Charta öfver Nionde Parets Ägor och Skog i Nya Kopparbergs Socken Örebro Län Upprättad År 1802. af Herr Andre Landtmätaren Mattias Arnqvist Renoverad År 1833. af L; J; Edberg1802 
0003:00001[Följeblad] Ritningar till Ljusnarsbergs kyrkas restaurering uppgjorda af Arkitekten Fritz Eckert, Stockholm stadfästade af Öfverintendentsembetet, Stockholm. 
0003:00002Ritning till Ljusnarsbergs Kyrka. Restaurations-Förslag. [Fasader och plan.]1890I nåder gillad 14 aug. 1890. 
0003:00003Ritning till Ljusnarsbergs Kyrka. Restaurations Förslag. [Fasad och sektioner]1890I nåder gillad 14 aug. 1890, godkänd af Kongl. Öfverintendentsämbetet 29 juli 1890. 
0003:00004Ritning till Ljusnarsbergs Kyrka. [Inre detaljer.]1890Godkänd av Kungl. öfverintendentsämbetet 29 juli 1890. I nåder gillad 14 augusti 1890. 
0003:00005Ritning till Ny Fot och Trappa till Predikstolen i Ljusnarsbergs Kyrka.1890-05 
0003:00006Ritning till Nytt Altare i Ljusnarsbergs Kyrka.1890-06Godkänd av Kungl. Öfverintendentsämbetet 29 juli 1890. I nåder gillad 14 aug. 1890. 
0003:00007Ritning till Bänkar för Ljusnarsbergs Kyrka.1890Godkänd av Kongl. Öfverintendentsämbetet den 29 juli 1890. Af Kongl. Majt i nåder gillad [...] den 14 augusti 1890. 
0003:00008Ritning till Läktare i Ljusnarsbergs Kyrka.1890Af Kongl. Majt i Nåder gillad. 1890-08-14 [...] af Kongl. Öfverintendents Embetet den 29 juli 1890.
 
0003:00009Ritning till Nytt Altare i Ljusnarsbergs Kyrka.1891-12 
0003:00010Ritning till Läktare i Ljusnarsbergs Kyrka.1891-12 
0003:00011Ritning till Nummer-tafla för Ljusnarsbergs Kyrka.1892 
0003:00012Dekorering af Ljusnarsbergs Kyrka. Koret. [Odaterad och osigerad ritning] 
0003:00013Dekorering af Ljusnarsbergs Kyrka. [Odaterad och osignerad.] 
0003:00014Förslag till Antependium och Bokkudde.1891Ritningen bär signaturen H.W. 
0004:00001[Följebrev] Utkast till Ritningar för restaurering af Ljusnarsbergs kyrka af Arkitekten I. Andersson, Örebro. 
0004:00002Ljusnarsbergs kyrka [Fasad, sektion, plan. Odaterad och osignerad.] 
0004:00003Ljusnarsbergs kyrka [Fasad, plan. Odaterad och osignerad.] 
0004:00004Genomskärningar till Ljusnarsbergs Kyrka. [Odaterad och osignerad.] 
0004:00005Tak å väggpanel i Ljusnarsbergs Kyrka. [Odaterad och osignerad] 
0004:00006Facade af Lektaren. Genomskärning till Lektaren. [Ljusnarsbergs kyrka. Odaterad och osignerad.] 
0004:00007Facade af förhallen [Ljusnarsbergs kyrka. Odaterad och osignerad.] 
0004:00008Altare till Ljusnarsbergs Kyrka. [Odaterad och osignerad.] 
0004:00009Predikstol till Ljusnarsbergs Kyrka [Odaterad och osignerad]Bär texten: "Ej utförd" 
0004:00010[Förslag till kyrkbänkar, Ljusnarsbergs kyrka. Odaterad och osignerad ritning.]Bär texten: "Ej utförd" 
0004:00011Förslag till uppvärming af Ljusnarsbergs kyrka. [Odaterad och osignerad.] 
0005:00001Förslag till Kyrka af trä för Hörkens kapellförsamling. Södra sidan.1899 
0005:00002Förslag till Kyrka af trä för Hörkens kapellförsamling. Vestra sidan.1899 
0005:00003Förslag till Kyrkan af trä för Hörkens Kapellförsamling. Längd-sektion. Tvär-sektion.1899 
0005:00004Förslag till Kyrka af trä för Hörkens kapellförsamling. Plan.1899 
0005:00005Förslag till Kyrka för Hörkens kapellförsamling. Södra sidan.1899 
0005:00006[Förslag till kyrka för Hörkens kapellförsamling] Vestra sidan.1899 
0005:00007Förslag till Kyrka för Hörkens kapellförsamling. Längdsektion.1899 
0005:00008Förslag till Kyrka för Hörkens kapellförsamling. Plan.1899 
0006:00001Eskiss till ett Kapell å Liljeholmen.1903-08 
0006:00002Ritning till Kapell å Åspudden. [Skärningar, planer]1904-03 
0006:00003Ritning till Kapell vid Hörken Ljusnarsbergs församling, Örebro län. Fasad mot Vester.1913-02Gillad 1914-04-18. Godkänd av Kungl. Öfverintendentsämbetet 1914-03-24. 
0006:00004Skiss till kapell i Ljusnarsbergs församling, Örebro län. [Fasader, skärningar, planer.]1901-08 
0006:00005Ritning till Kapellbyggnad med Skollokal i Kopparbergs församling. Facade. Plan öfver skollokalen. [Odaterad och osignerad.] 
0006:00006Ritning till Kapellbyggnad med Skollokal i Kopparbergs församling. Facade åt Koret. [Odaterad och osignerad.] 
0006:00007Ritning till Kapellbyggnad i Kopparbergs församling. [Fasad, planer. Odaterad och osignerad.] 
0006:00008Ritning till Kapellbyggnad i Kopparbergs församling. [Fasad, tvär- och längdgenomskärning. Odaterad och osignerad.] 
0007:00001-00002Skiss till Kapell i Hörk [Alternativ 1 och 2]1905 
0007:00003Skiss till kapell i Hörks Församling Örebro Län.1905-04 
0007:00004Ritning till bisättningskapell i Hörk.1908-07 
0007:00005Ritning till bisättningskapell i Hörk.1908-07Ritningen bär en otydlig signatur, eventuellt "Folcke". 
0007:00006Kapell vid Hörken [Perspektiv. Odaterad och osignerad.] 
0007:00007Kapell vid Hörken, sockelritning. [Osignerad]1914-12-14 
0007:00008Hörkens kapell, läktarbarrier1915-05-27Gillad och stadfäst 1925-02-20. 
0007:00009-00010Förslag till gravkapell för Ljusnarsbergs församling.1931-07 
0007:00011Situationsplan vid förläggande av Gravkapell å Ljusnarsbergs nya kyrkogård.1931-09 
0007:00012-00013[Förslag till klockstapel. Fasad. Sektion.1974 
0008:00001Vigselrum, Kopparberg. Altar-bord.1955-03-04Ritningen bär även signaturerna O.O. samt J.K. alternativt I.K. 
0008:00002-00004Förslag till armaturplacering Ljusnarsbergs kyrka.1968-05-27 – 1972-09-20 
0008:00005-00006[Förslag till armaturer Ljusnarsbergs kyrka.]1968-05-27 – 1971-12-14 
0008:00007Armatur för Ljusnarsbergs kyrka [Nr 7]1972-06-10 
0008:00008Armatur för Ljusnarsbergs kyrka [Nr 6]1972-06-10 
0008:00009Upphängning av armatur nr 10, Ljusnarsbergs kyrka.1973-01-15 
0008:00010Upphängning av armatur nr 10 Ljusnarsbergs kyrka.1973-02-02 
0008:00011Detaljer till bisättningshus vid Hörken.1908-08Ritningen bär en svårläst signatur, troligen står det Folicke. 
0008:00012Detaljer till bisättningskapell vid Hörken.1908-08Ritningen bär en otydlig signatur, kan stå "Folcke". 
0009:00001-00004[Ritningar till orgelskåp i Hörken. Odaterade.]Ritningarna bär en oläslig signatur. 
0009:00005-00007Hörkens kyrka i Ljusnarsbergs k:n. Förslag till mindre ombyggnad. [Planer, sektioner, fasader]1957-03-25Ritningarna bär även signaturen F.L. 
0009:00008Hörkens kyrka i Ljusnarsbergs k:n. Förslag till skåpinredning i sakristia.1957-04-09Ritningen bär även signaturen LS. 
0009:00009-00016Hörkens kyrka Ljusnarsbergs församling. Förslag till ändrad inredning. [Planer, sektioner mm]1963-02-21 – 1963-03-22Ritningarna bär även signaturerna F.L. och E.K. 
0009:00017Hörkens kyrka. Detaljer till åskledare.1973-02 – 1973-05Ritningen bär signaturen. T.A. 
0009:00018Hörkens kyrka, i marken förlagda åskledarlinor.1973-06Ritningen bär signaturen T.A. 
0009:00019Hörkens kyrka. Bostadshus. I marken förlagda åskledarlinor.1973-06Ritningen bär signaturen T.A. 
0010:00001-00003[Förslag till restaurering av Ljusnarsbergs kyrka: läktar- och källarplan, sektioner. Principritning, spån.]1972-12-21 – 1976-06-11 
0010:00004-00010Ljusnarsbergs kyrka [Fasader, planer, takkonstruktioner, trappa. Odaterade.] 
0010:00011Ljusnarsbergs kyrka, programskiss, plan.1974-08-06 
0010:00012-00013Ljusnarsbergs kyrka, programskiss [alt. 1 och 2] plan.1974-08-26 
0010:00014-00017Förslag till restaurering av Ljusnarsbergs kyrka [Planer, sektioner.]1974-11-13 – 1975-11-24 
0011:00001-00014[Ljusnarsbergs kyrka. Planer, sektioner. Situationsplan, fasader, klockstapel.]1976-03-03 – 1978-03-31Ritningarna bär även signaturerna Per L och LB. 
0012:00001-00013Ljusnarsbergs kyrka [Planer, trappa, entréer m.m.]1978-03-31Ritningarna bär även signaturen LB. 
0013:00001-00015Ljusnarsbergs kyrka [Dörrar, fönster, bänkar skåp mm.]1978-03-31Ritningarna bär även signaturen LB. 
0014:00001-00015Ljusnarsbergs kyrka. [Komplettering av altare, bibelmonter, piscina m.m.]1978-03-31Ritningarna bär även signaturen LB. 
0015:00001-00004Ljusnarsbergs kyrka, åskskydd. [Jordtagssystem. Plan, kyrka, klockstapel, åskskydd.]1978-03-31 
0015:00005-00017Ljusnarsbergs kyrka, elinstallation.1978-03-31Ritningarna bär även signaturerna AMA och LGE. 
0016:00001Förslag till Väg- och Brobyggnad till nya begrafningsplatsen.1895-12-14 
0016:00002Förslag till Väg- och Brobyggnad till nya begrafningsplatsen.1896-01-25 
0016:00003Förslagsritning till ny begrafningsplats i Ljusnarsbergs socken. Örebro Län.1896-08Fastställd 1896-12-01 
0016:00004Nya Begrafningsplatsen Ljusnarsberg.1916-09Gillad 1917-10-05 
0016:00005Karta över Ljusnarsbergs nya kyrkogård, Örebro län.1934-01 
0016:00006Karta över Ljusnarsbergs nya kyrkogård. Örebro län.1934-01 
0016:00007-00008Karta över Ljusnarsbergs Nya Kyrkogård. Örebro län.1937-02Fastställd 1937-04-06 
0016:00009Gravkarta jämte förslag till fortsatt gravbeläggning på Hörkens kyrkogård, Ljusnarsbergs församling.1941-08 
0016:00010Ny Begrafningsplats i Ljusnarsbergs Socken, Örebro Län.1958-01-11Påskrift: "Kopierad med avseende på gångar, gravplatser och begränsning efter ett på hård träfiberplatta uppklistrat vävoriginal, som lånats av kyrkogårdsvaktmästare Nilsson." 
0016:00011Nybyggnad av gravkapell vid Ljusnarsbergs församlings kyrkogård. Vägguppställning med altarbord.1962-11-06 
0017:00001Ny begrafningsplats i Ljusnarsbergs socken, Örebro län.1899-11-30Kartan bär en oläslig signatur. 
0017:00002Karta öfver ett jordområde afsedt att afsöndras från 205/10880 mtl. Silfverhyttan Nr 1, litt. A till Kyrkogård för Hörks kapellförsamling i Ljusnarsbergs sn af Nya Kopparbergs härad af Örebro län.1908Kartan bär ytterligare en, oläslig, signatur. 
0017:00003Förslag till ny begrafningsplats vid Hörk (Ljusnarsbergs Församling.)1908-08Gillad 1909-02-16 
0017:00004Förslag till ny begrafningsplats vid Hörk, Ljusnarsbergs församling.1908-08Gillad 1909-02-16 
0017:00005-00006Gravkarta till delar av Ljusnarsbergs nya begravningsplats.1917-06 – 1919-07 
0017:00007Gravkarta till delar av Ljusnarsbergs nya begravningsplats.1919-07 
0017:00008Karta öfver kyrkogården uti Nya Kopparbergs socken. [Odaterad, osignerad.] 
0017:00009Karta öfver kyrkogården uti Nya Kopparbergs socken. [Osignerad]Fastställd 1929-09-07 
0017:00010Förslag till Urnlund på Ljusnarsbergs Kyrkogård.1941-08 
0017:00011Hörkens kyrkogård. Situationsplan.1957-02-25Ritningen bär ytterligare en, oläslig, signatur. 
0017:00012Hörkens kyrkogård. Situationsplan.1959-08-20Ritningen bär ytterligare signatur, troligen "G Ar". 
0017:00013-00014Ljusnarsbergs gamla kyrkogård. Förslag till gravindelning, urngravar. [Kv. B]1960-09-23 – 1961-04-04Ritningarna bär även signaturen G. Ar. 
0018:00001-00004[Förslag till inhägnad kring Ljusnarsbergs kyrka. Plan av kyrkogården. Kyrkogårdsport. Förändrat förslag till inhägnad kring Ljusnarsbergs kyrkogård.]1925-03Gillad och stadfäst 1926-04-09. 
0018:00005-00007[Plan av Ljusnarsbergs kyrkogård, staket med grindar, kyrkogårdsport. Odaterade och osignerade.] 
0018:00008-00009[Ljusnarsbergs kyrkogård: Staket med grindar, kyrkogårdsport. Odaterade och osignerade.] 
0019:00001Tillbyggnad av gravkapell vid Ljusnarsbergs församlings kyrkogård. Förslagsritning. [Fasader, planer, perspektiv, situationsplan.]1983-08-11 
0019:00002Ljusnarsbergs kyrkogård. Översiktsplan. [Utvidgning av Nya kyrkogården]1985-09-03 
0019:00003-00006Ljusnarsbergs kyrkogård. [Utvidgning av Nya kyrkogården. Sektioner. Detalj, entréplan och trästaket.]1985-09-30 – 1985-10-28 
0019:00007Ljusnarsbergs kyrkogård. Detalj vatten- och avfallsplats. [Utvidgning av Nya kyrkogården]1985-09-30 
0019:00008Ljusnarsbergs kyrkogård. Detalj träkors. [Utvidgning av Nya kyrkogården]1985-09-30 
0019:00009Detalj-ritning till Nummertafla för Ljusnarsbergs Kyrka.1892-03 
0019:00010[Dekoration över altare (antependium?), IHS. Ljusnarsbergs kyrka. Odaterad och osignerad.] 
0019:00011[Mönster till antependium, Ljusnarsbergs kyrka. Odaterad och osignerad.] 
0019:00012[Mönster till antependium, Ljusnarsbergs kyrka. Odaterad och osignerad.] 
0019:00013Armatur för Ljusnarsbergs kyrka [Nr 4. Osignerad]1972-08-22 
0020:00001Ljusnarsbergs församlingshem. Förstärkning av talarstolarna i stora salen.1935-01 
0020:00002-00005Liusnarsbergs församlingshem [Situationsplan, fasader. Odaterade.] 
0020:00006Källarplan [Ljusnarsbergs församlingshem. Odaterad.] 
0020:00007-00010Liusnarsbergs församlingshem [Situationsplan, källarplan, snickeriritning dörrar och fönster. Odaterade.] 
0020:00011-00014Liusnarsbergs församlingshem [Fasader, sektioner. Odaterade.] 
0020:00015-00018Ljusnarsbergs församlingshem [Planer, sektioner. Odaterade och osignerade.] 
0021:00001-00002Ljusnarsbergs församlingshem. Ombyggnad. [Planer, sektioner, detaljer.]1988-02-01Ritningarna bär även signaturen UJ. 
0021:00003-00008Ljusnarsbergs församlingshem. Ombyggnad. [Värme- och luftbehandlingssystem.]1988-02-01 – 1988-04-12Ritningarna bär också signaturen "Ann Louise". 
0021:00009-00021Ljusnarsbergs församlingshem, ombyggnadsförslag. [Planer, fasader, inredning m.m.]1987-03-06 – 1988-02-15Ritningarna bär även signaturerna Hoffman samt Thelius. 
0022:00001-00004Förslag till ombyggnad av församlingsgården i Kopparberg. [Planer, sektioner.]1958-02 – 1958-06Ritningarna bär även signaturen W. 
0022:00005-00008Förslag till ombyggnad av församlingsgården i Kopparberg. [Sektioner, planer.]1958-02 – 1958-08 
0022:00009-00015Skolbyggnad i Kopparberg [fasader, situationsplan, sektioner, planer, snickeriritning.]1920-10-13 – 1920-11-15Ritningarna bär även signaturerna S.L. och A.K-g. 
0022:00016Skolhus i Kopparberg, uthus.1920-11-25Ritningen bär även signaturen EJ. 
0022:00017-00018[Dörr- och fönsterdetaljer. Skolbyggnad i Kopparberg.]1920-11-20Ritningarna bär även signaturen SL 
0023:00001Skolhus vid Rällsön [Fasader, skärningar, planer.]1884-04 
0023:00002Skolhus vid Kopparberg. [Fasader, skärningar, planer.]1884-05 
0023:00003Skolhus vid Kopparberg [Fasader, skärningar, planer. Odaterad.]Ritningen märkt "Bångbro Jernverk". 
0023:00004Ritning till förändring af skolhus vid Stjernfors. [Fasader, skärning. Odaterad.]1896 
0023:00005Skolhus vid Lomberget [Fasader, skärning.]1901-01-09 
0023:00006Skolhus vid Lomberget [Planer, sektioner]1901-01-09 
0023:00007Skolhus vid Örkärn. [Fasader, sektioner, plan.]1902-04-08Ritningen bär signaturen E. J-n. 
0023:00008Skolhus vid Örkärn. [Fasader, skärningar, plan.]1902-04-08Ritningen bär signaturen E. J-n. 
0023:00009Ritning till lärarebostad vid folkskolan i Bångbro. [Fasader, skärning, planer.]1898-10-12Märkt "Ändrade". 
0023:00010Lärarebostad vid folkskolan i Bångbro. [Fasader, planer, sektioner. Osignerad.]1898-11-09 
0023:00011Ritning till lärebostad vid folkskolan vid Bångbro. [Fasader, planer, skärning. Odaterad och osignerad.]Märkt "ändrad" 
0023:00012Folkskolehus vid Bångbro [Fasader, skärningar, planer. Odaterad.]Märkt: Bångbro Jernverk 
0024:00001Folkskola vid Hörk [Fasader, sektioner, plan]1885-11 
0024:00002Till Skolhus vid Kopparberg. [Fasader]1886-08 
0024:00003Detaljer till Skolhuset vid Kopparberg.1887-09-17Ritningen bär en otydlig signatur. 
0024:00004Förslag till Skolhus vid Rällsön1888-03-31Ritningen bär en otydlig signatur, kan stå "H. Hoffstedt". 
0024:00005Skolhusbyggnad vid Stjernfors. [Osignerad]1897-02-08 
0024:00006Skolhusbyggnad vid Stjernfors. [Osignerad] 
0024:00007Förslag till Skolhusbyggnad vid Örkärn. [Fasader, sektion, plan]1902 
0024:00008Uthus vid Skolhuset [Odaterad]Ritningen märkt Bångbro Jernverk. 
0025:00001Till Skolhus vid Hörk. [Plan]1886-10-01 
0025:00002Förslag till Skolhus vid Sigfridstorp. [Fasader, skärningar, planer. Osignerad.]1893-09 
0025:00003Skolhus vid Sigfridstorp. [Fasad, skärningar, plan.]1893-11-23 
0025:00004Förslag till Skolhus vid BredsjönRitningen bär signaturen V.F. 
0025:00005Förslag till Skolhus vid Bredsjön [Odaterad]1906Ritningen bär signaturen V.F. 
0025:00006Förslag till Skolhus vid Bredsjön [Odaterad.]1906 ?Ritningen bär signaturen V.F. 
0025:00007-00011[Ritning till lärarebostad vid Bångbro. Fasader, sektioner, planer.]1919-06Märkta "Utföres ej". 
0025:00012-00016[Ritning till ombyggnad av skolhuset vid Bångbro. Fasader, sektion, planer. Odaterade och osignerade.]Märkta "Utföres ej". 
0025:00017Förslag till påbyggnad af Lillängs Skola. [Odaterad och osignerad.] 
0025:00018Förslag å tillbyggnad och förändring af Skolhusbyggnad vid Rällsön. [Fasader, planer. Odaterad, osignerad.] 
0025:00019Förslag till Skolhus vid Sjöändan [Fasader, plan, sektion. Odaterad och osignerad.] 
0025:00020-00021Skolhus vid Kopparberg [Förslag nr 1 och 2] Bottenvåningen (ingen övervåning) [Odaterade] 
0026:00001Förslag till Skolhus vid Ställdalen [Fasader, planer]1902 
0026:00002Förslag till Skolhus vid Högfors [Fasader, skärningar, planer]1902 
0027:00001Planer till Kaminkakelugnar1887-09-01Ritningen bär en oläslig signatur. 
0027:00002Föreslagen plan för nybyggnadernas anordning å Kyrkoherdebostället vid Mårtens torp i Ljusnarsbergs-socken1880-03 
0027:00003-00004Ritning till Prästgård, Hörken. [Planer, sektion, fasader.]1925-07-28 
0027:00005Ritning till Prästgård, Hörken. [Planer, sektion.]1925-07-28 
0027:00006-00007Förslag till prästgård i Hörken. [Planer, sektion, fasader.]1933-08 
0027:00008Förslag till ordnande av planteringarna vid Hörks prästgård.1935-05 
0027:00009Stäg 215, Kopparberg, Ljusnarsbergs köping. Församlingsgården, inv. ombyggnad.1964-05-30Ritningen bär ytterligare en, svårläst, signatur: "Lennart P[...]alin" ? 
0027:00010-00011Ljusnarsbergs församling, tillbyggnad av personalbyggnad. Elinstallation.1980-02-06 – 1980-03-24Ritningarna bär signaturen T.A. 
0028:00001Karta öfver Skolhusplatsen vid Bredsjöbäcken, Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0028:00002Karta öfver Skolhusplatsen vid Norra Hörken, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0028:00003Karta öfver Skolhusplatsen vid Högfors, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0028:00004Karta öfver Skolhusplatsen vid Östra Elfhöjden, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0028:00005Karta öfver Skolhusplatsen vid Ställdalen, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887Fastställd 1923-11-09 
0029:00001Karta öfver Skolhusplatsen vid Lilläng, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0029:00002Karta öfver Skolhusplatsen vid Ställberget, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0029:00003Karta öfver Skolhusplatsen vid Rålinieåsen, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0029:00004Karta öfver Skolhusplatsen vid Sotbo, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0029:00005Karta öfver Skolhusplatsen vid Westra Löffall, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0030:00001Karta öfver Skolhusplatsen vid Stjernfors, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0030:00002Karta öfver Skolhusplatsen vid Södra Finnfall, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0030:00003Karta öfver Skolhusplatsen vid Sjöändan, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0030:00004Karta öfver Skolhus vid Bångbro, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro län.1887 
0031:00001Karta öfver skoltomt invid Bångbro Jernverk afsöndrad från hemmanet No 205 uti Ljusnarsbergs Socken af Örebro Län.1882På kartan finns en beskrivning. 
0031:00002Skogen till Komministerbostället Cappellansgården uti Ljusnarsbergs socken, Nya Kopparbergs härad, Örebro Län och revir.1885 – 1886Fastställd 1886-12-22. 
0031:00004Karta öfver Skolhuset vid Lomberget, uti Ljusnarsbergs socken af Nya Kopparbergs hd och Örebro län.1905 
0031:00005Karta öfver lägenheten Lombergs skolhustomt, afsöndrad från 261/2720 mtl Laxbro No 1 i Ljusnarsbergs socken, Na Kopparbergs hd Örebro län.1906 
0031:00006Karta öfver lägenheten Stora Kumlans skoltomt, afsöndrad från 3/170 mtl Stora kumlan No 7 i Ljusnarsbergs socken, Nya Kopparbergs härad Örebro län.1906 
0031:00007Karta öfver lägenheten Storhöjdens skolhustomt afsöndrad från 53/1360 mtl Svartviken No 2 i Ljusnarsbergs socken Na Kopparbergs härad Örebro län.1906 
0031:00008Karta öfver jordafsöndring till Skoltomt från egorna till 319/2720 mtl No 1 Grufriset, uti Ljusnarsbergs socken af Örebro län.1903Märkt "Annuleras!". På kartan finns en beskrivning. 
0031:00009Förslag till byggnadsplan för ett område vid Bergsgården Norra i Ljusnarsbergs kommun, Örebro Län.1953-09 
0031:00010Karta över gränsen mellan Bråten Stora 1:3 och Kaplansgården 1:2 i Ljusnarsbergs socken och kommun av Örebro län.1956 – 1962Kartan bär en svårtydd signatur: "Bengt Helle[...]". Fastställd 1962-03-02. 
0031:00011Grundkarta över ett område omkring Hörkens Kapell i Ljusnarsbergs köping.1962Kartan bär en svårtydd signatur, kan ev. stå "Bengt Hellmark". 
0032:00001Karta öfver Ängen Fasttägten samt en åkerlycka Kyrkåkern kallad, uti Örebro Län, Nya Kopparbergs härad och Ljusnarsbergs socken.1831Fastställd 1832-02-24 
0032:00002Karta öfver Kyrkoherde Bostället Mårtenstorp [Osignerad]1833Vattenstämpel 
0032:00003Charta öfver Hemägorne till Pastors Bostället Mårtenstorp af Örebro Län. Nya Kopparbergs Socken och Härad.1834På kartan finns en beskrivning 
0032:00004Karta öfver Skattevedstorpen Kulltorp och Kaplatorp, belägne uti Ljusnarsbergs Socken, och anslagne till Comministerbostället, upprättad vid trakthyggesindelning af dertill hörande skog.1863Fastställd 1864-10-28 
0032:00005Karta öfver Ljusnarsbergs kyrkas enskilda mark.1866Kartan bär en otydlig signatur. På kartan finns en beskrivning. 
0032:00006Karta öfver inegorna till Kyrkoherdebostället Norra Bergsgården uti Ljusnarsbergs socken, Nya Kopparbergs härad och Örebro län.1889 
0032:00007Karta öfver en del af Nya vägen No 8 om 95,35 ar = 1 Tld 29,8 Kpld i Ljusnarsbergs socken, Örebro län.1914 
0032:00008Karta över ett område å Bergsgården Norra 2:1 med flera fastigheter i Ljusnarsbergs socken, Örebro län.1953 
0033:00001Utdrag beträffande rågångarne omkring hemmanet 109/5445 mantal Litt B af Karta öfver alla ägorna till Silfverhyttan i Örebro län, Nya Kopparbergs Härad och Ljusnarsbergs socken. Upprättad för laga skifte.1854Fastställd 1861-12-09 
0033:00002Karta öfver verkstäld rågångsutstakning emellen 102/2720 mantal Kapplansgården N:o 1 och 5/272 mantal Nya Vägen N:o 4 uti Ljusnarsbergs socken af Örebro län; från 16:de Parets karta kopierad1925Kartan bär en svårläst signatur. 
0033:00003Kopia av Karta över ett område beläget å fastigheterna Vägen Nya 4:1 och Vägen nya 5:1 i Ljusnarsbergs socken av Örebro län; upprättad vid avstyckning1931På kartan finns en beskrivning. På baksidan påskriften: "Har tillhört Hjalmar Swedérus" 
0033:00004Karta över ett för kulturhistoriskt ändamål avsett område inom Kopparbergs köping.1947 – 1948 
0033:00005Karta över avstyckning för sammanläggning från fastigheten Silverhyttan 2:2 i Ljusnarsbergs socken av Örebro län, samt i samband därmed verkställd gränsbestämning.1960 
0033:00006Karta över tomten nr 9 i kvarteret Abrahamsgård i Ljusnarsbergs köping.1962 
0033:00007Karta över tomten nr 12 i kvarteret Abrahamsgård i Ljusnarsbergs köping.1962 
0033:00008Karta över tomten nr 11 i kvarteret Abrahamsgård i Ljusnarsbergs köping.1962 
0034:00001Utdrag af Karta öfver Ljusnarsbergs Kyrka tillhörigt område vid Nya Kopparberget uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län utvisande tillika, dels nämnde områdes belägenhet i förhållande till angränsande tomter, dels hvad derifrån bli1887 – 1888Fastställd 1890-01-15 
0034:00002Utdrag av Karta öfver Ljusnarsbergs kyrka tillhörigt område vid Nya Kopparberget uti Ljusnarsbergs socken, Nya Kopparbergs härad och Örebro län; utvisande tillika, dels nämnde områdes belägenhet i förhållande till angränsande tomter, dels hvad derifrån bl1887 – 1888 
0034:00003[Karta över Nya vägen, Stora Finnkullen, Drängsarf och Smedstorp. Odaterad och osignerad.] 
0034:00004Karta över kvarteret Nya Vägen i Kopparbergs köping, upprättad vid tomtindelning.1916 
0034:00005Karta över kvarteret Abrahamsgård i Kopparbergs köping: upprättad genom kopiering av tomtindelningskarta1952 
0034:00006Utdrag av Karta över Vägen Nya 8:1 om 23/1360 mantal i Ljusnarsbergs socken, Örebro län. Upprättad vid ägostyckning med gränsbestämning åren 1948-1950.1948 – 1950 
0034:00007Kopia. Karta över Vägen Nya 8:1 om 23/1360 mantal i Ljusnarsbergs socken, Örebro län; upprättad vid ägostyckning med gränsbestämning åren 1948-1950.1948 – 1950 
0034:00008Karta över ägoutbyte mellan Stadsägorna nr 214+215+216+217 och nr 218+219+220, Områdena litt S och at samt Laxbrogatan i Kopparbergs köping.1959 – 1960 
0034:00009Karta över fastigheter inom 9:de och 13:de paren i Ljusnarsbergs socken, Örebro län; vid förrättning enligt 1930 års lag om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning m.m. upprättad med ledning av äldre kartor år 1960.1960Fastställd 1961-04-04 
0034:00010Grundkarta över ett område vid Vägen Nya i Ljusnarsbergs köping av Örebro län.1960 – 1962 
0034:00011Karta över Tomten nr 10 i kvarteret Abrahamsgård i Ljusnarsbergs köping.1962 
0035:00001Karta öfwer Kyrkoherde Boställets Mårtenstorps Ägor Nya Kopparbergs Sockn För at visa Belägenheten omkring samma Ägor. Extraherad ur Kartan öfver Nya kopparbergs Sockn.1802 
0035:00002Förslag till Kyrkoherdeboställe i Ljusnarsbergs-socken [Fasader, skärningar, planer]1880-03 
0035:00003Förslag å Uthusbyggnader till Kyrkoherdebostället vid Mårtenstorp i Ljusnarsbergs-socken.1880-03 
0035:00004Ritning till förändring af skolhuset vid Stjernfors.1896-12-02 
0035:00005Ritning till förändring af skolhus vid Stjernfors. [Fasader, skärning]1896-12-03 
0036:00001Detaljer till Bisättningskapell vid Hörken.1908-09Ritningen bär en svårläst signatur. 
0036:00002Detaljer till bisättningskapell vid Hörken.1908-09På ritningen finns en svårtydd signatur. 
0036:00003Förslag till armatur Ljusnarsbergs kyrka.1968-05-28 
0036:00004Förslag till armatur för Ljusnarsbergs kyrka.1972-09-16 
0036:00005Armatur för Ljusnarsbergs kyrka.1972-06-10 
0036:00006Armatur för Ljusnarsbergs kyrka.1972-09-12 
0036:00007Armatur för Ljusnarsbergs kyrka.1972-09-11 
0036:00008Armatur för Ljusnarsbergs kyrka.1992-09-18 
0036:00009-00015Ljusnarsbergs kyrkogård [Utvidgning av Nya kyrkogården. Huvud-, mått-, planterings-, höjd- och ledningsplan. Detaljer: gravområden och minneslund. Avvägningsplan.]1985-09-30 – 1985-10-28Ritningarna bär ytterligare en, svårläst, signatur. 
0037:00001Karta över Ljusnarsbergs nya kyrkogård Örebro län.1934-01 
0037:00002-00003Gravkarta jämte förslag till fortsatt gravbeläggning på Hörkens kyrkogård, Ljusnarsbergs församling.1941-08 
0037:00004Karta över del av byggnadskvarter, omfattande bl. a. delar av Stadsägorna nr 186 och 241 i Kopparbergs köping; genom utdrag av nyupprättad tomtindelningskarta upprättad för expropriationsändamål1959 
0037:00005-00008[Förslag till placering av kapell och bårhus i anslutning till ny entré till kyrkogården vid Nya vägen, Ljusnarsbergs församling, Örebro län.]1959-02-21 – 1960-09-28 
0038:00001[Antependium, Ljusnarsbergs kyrka? Odaterad och osignerad.] 
0038:00002Ritning i Naturlig Storlek till Nummertafla för Ljusnarsbergs Kyrka.1892-03 
0038:00003Karta öfver Ljusnarsbergs Kyrka tillhörigt område vid Nya Kopparberget uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län, utvisande tillika, dels nämnde områdes beläget i förhållande till angränsande tomter, dels hvad derifrån blifvit afsöndr1887 – 1888Fastställd 1890-01-15