bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Ljusnarsbergs kyrkoarkiv

Serien kan innehålla kartor och ritningar.

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10860/N I/11663 – 1827 
Se: SE/ULA/10860/O I a/11629 – 1820 
Se: SE/ULA/10860/O I a/21799 – 1925Spridda år. 
11635 – 1821Brev och handlingar rörande prästboställena och syneinstrument. Innehåller även sockenstämmoprotokoll. 
21816 – 1936Besiktningsinstrument för kyrkoherdebostaden Mårtenstorp 1816-1890, spridda år.
Protokoll vid av- och tillträdessyner och vid ekonomisk besiktning av komministerbostället 1827-1897, spridda år. Handlingar angående boställen 1842, 1844.
Protokoll vid ekonomiska besiktningar av klockarebostället 1854-1936.
Handlingar angående komministerboställets skog 1865-1912.
Protokoll vid lantmäteriförrättning för gränsbestämning 1865.
Handlingar angående byggnader och utarrenderade tomter på kyrkans mark 1874-1912.
Kostnadsberäkning för uppförande av kyrkoherdeboställe 1880.
Handlingar angående ägoutbyte mellan kyrkoherdebostället Mårtenstorp och några angränsande fastigheter 1881-1882.
Handlingar angående förslag till utbyte av kyrkoherdebostället Mårtenstorp mot Stora Gården 1882-1883. Handlingar angående reparationer av boställen 1884-1912.
Handlingar angående kartläggning av kyrkans mark, rågångar och ägoutbyten 1886-1890.
 
31888 – 1965Fånges- och lagfartshandlingar för avsöndring från Kyrkobacken no. 2 1888.
Fånges- och lagfartshandlingar å kyrkoherdebostället Norra Bergsgården no. 1 1889-1893.
Handlingar angående kyrkoherdebostället N. Bergsgården 1889-1916.
Handlingar angående försäljning av Mårtenstorp och inköp av Norra Bergsgården 1890-1892.
Auktionsprotokoll och andra handlingar för försäljning av Mårtenstorp 1890-1892.
Besiktningsinstrument för kyrkoherdebostället Norra Bergsgården 1891-1914.
Kammarkollegii utslag om försäljning av halm 1892.
Utdrag ur domboken angående borttagning av byggnader på kyrkans mark 1893, 1897.
Handlingar angående fastigheten Nya Vägen no. 8 1894-1917.
Handlingar angående skogsindelning på kyrkoherdebostället Norra Bergsgården no. 2 1895-1896.
Handlingar angående torvströupplag på kyrkoherdeboställets mark 1898-1900.
Beskrivning till kartan över inägorna till kyrkoherdebostället Norra Bergsgården 1899.
Handlingar angående Klockargården 1899-1959 spridda år.
Instrument vid besiktning av komministerbostället 1902-1958.
Handlingar angående försäljning av skogsmark å Silverhyttan 1912.
Kontrakt angående försäljning av tomter å Silverhyttan 1912, 1914.
Besiktningsprotokoll m fl handlingar angående kyrkoherdebostället Norra Bergsgården 1913-1915.
Handlingar angående tomt för prästgård i Hörken 1919-1934.
 
41910 – 1958Arrendekontrakt och andra handlingar om arrenden. 
51920 – 1977Handlingar angående ägostyckning inom Silverhyttan 2:3 1910-1923. Handlingar angående rågångsutstakning mellan Nya Vägen no 4 och Nya Vägen no. 5 samt angränsande fastigheter 1925-1926. Handlingar angående nybyggnad av prästgård i Hörken 1925-1937. Handlingar angående tomt för församlingshem 1926, 1929. Försäkringshandlingar 1929-1961 spridda år. Karta över ett område å Lilla Finnkullen 1:1 upprättad vid avstyckning 1930. Protokoll vid ekonomiska besiktningar av Fasttäkten 1931-1957. Protokoll vid ekonomiska besiktningar av Kulltorp 1931-1965. Protokoll vid ekonomiska besiktningar av Kaplatorp 1931-1965. Instrument vid uppskattningar av normalavkastning från löneboställen 1933-1977. Protokoll vid besiktningar av komministerprästgården i Hörken 1934-1968. Köpebrev m fl handlingar angående försäljning av tomt nr. 1 i kvarteret Abrahamsgård till Albert Trolander 1935. Handlingar angående ändrings- och moderniseringsarbeten samt installation av värmeledning och sanitär inredning i komministerprästgården 1936. Protokoll för gränsbestämning berörande stadsägorna 11+19, 13, 14 m fl 1936-1951. Handlingar angående reparationer och installationer i kyrkoherdeprästgården 1936-1938. 
61924 – 1988Ritningar och andra handlingar angående församlingshemmet. 
71938 – 1966Handlingar angående reparationer och installationer i kyrkoherdeprästgården 1938.
Skrivelse angående begränsning i nyttjanderätten till mark inom utmålet Silvergruvan nr 5 1943.
Handlingar angående fastigheten Nya Vägen 8:20 1946-1961.
Handlingar angående försäljning av mark för fastighet vid Laxbrogatan 3 1947-1951.
Handlingar angående kyrkoherdebostället Norra Bergsgården 2:1 1948-1958.
Lagfartsbevis m fl handlingar angående Nya Vägen 8:19 1948-1961.
Handlingar angående ägostyckning å Nya Vägen nr 8 1949-1951.
Köpebrev och andra handlingar angående Nya Vägen 8:12 1949-1961.
Handlingar angående ägoutbyte mellan N. Bergsgården 2:1 m fl fastigheter och Björkäng 1:9 m fl fastigheter 1946-1966.
Köpebrev och andra handlingar angående försäljning av områden och f d prästgårdsbyggnaden på N. Bergsgården 2:1 1954-1960.
Lagfartsbevis och andra handlingar angående Klockargården 1 1955-1960.
Handlingar angående ombyggnads- och reparationsarbeten i samband med flyttning av komministerprästgården 1955-1957.
Ritningar angående förslag till altare och altarring i vigselrum i Abrahamsgård 1956. Kontrakt angående leverans av elektrisk kraft 1956-1960.
Handlingar angående avstyckning från N. Bergsgården 2:1 1957.
Handlingar angående förrättning beträffande enskilda vägen Hyttnäs-Hånsälven-Ställdalen 1957.
Köpe- och lagfartshandlingar angående fastigheten Nya Vägen 8:17 1957-1960.
Handlingar angående försäljning av prästgården å Norra Bergsgården 2:1 1957-1960.
 
81948 – 1959Hjalmar Swederus´ testamente och andra handlingar om församlingens förvärv av Abrahamsgård m fl fastigheter samt handlingar angående reparationer och ändringsarbeten inom Abrahamsgård. 
91957 – 1965Handlingar angående gränsbestämning mellan Stora Bråten 1:3 och Kaplansgården 1:2 1957-1962.
Handlingar angående försäljning av Dammen 1:2 m fl fastigheter till Stiftelsen Åsbrohemmet 1958. Ägodelningsrättens utslag angående äganderätten till Nittälvsängarna 1959.
Handlingar angående ägoutbyten inom kvarteren Kapellansgården och Ljusnarsbergs äng 1960.
Handlingar angående avstyckning och köp av tre områden å fastigheten Silverhyttan 2:2 för sammanläggning med fastigheterna Silverhyttan 2:5 och 2:6 1960-1961.
Karta för gränsbestämning över ett område å stg 306 1961.
Handlingar angående mätning av tomt nr 1 i kvarteret Kapellansgården 1961.
Handlingar angående tomt nr 7 i kv. Ljusnarsbergs äng 1961-1963.
Handlingar angående djupbrunnspump i Hörken 1962.
Köpe- och lagfartshandling angående Nya Vägen 8:11.
Ägodelningsdomarens protokoll för sammanläggning av Nya Vägen 5:2, 8:2, 8:12, 8:18, 8:19 och 8:20 1962. Handlingar angående mätning av tomterna nr 9-12 i kvarteret Abrahamsgård 1962.
Ritningar och andra handlingar angående Hörkens prästgårds reparation 1962-1963.
Handlingar angående köp av 105 kvm av stg 335 A 1962 1965.
Köpe- och lagfartshandlingar för förvärv av Nya Vägen 8:16 1963.
Protokoll vid förrättning för utvidgning av utmålet Bergsgårdsgruvan 1964.
Ägodelningsdomarens protokoll för bildande av tomterna 10 och 11 i kv. Abrahamsgård 1965.
 
101966 – 1988Arbetsbeskrivning och ritning till ändring av elanläggning i församlingshemmet 1966.
Handlingar angående församlingens förvärv och försäljning av Högfors 6:4 (missionshus) 1966, 1972. Lagfartsbevis å Torp 1:102 i Hällestads socken 1967.
Protokoll vid ekonomiska besiktningar av prästgårdar 1968.
Handlingar angående ändring och utvidgning av stadsplan vid Nya Vägen 1968.
Handlingar angående tomt nr 3 i kvarteret Klockaregården 1971.
Köpebrev vid försäljning till Anders Söderlöf av fastigheten Kloten 2:6 1972.
Handlingar angående Harald Jakobssons arrende av stadsäga 188 "Hörnsta" 1972.
Handlingar angående förslag till restaurering av byk- och bagarstugan på Abrahamsgård 1972-1974.
Ritningar och andra handlingar angående ombyggnad av västra flygeln på Abrahamsgård 1972-1975.
Handlingar angående avstyckning från Norra Finnfall 6:12 jämte fastighetsbestämning 1976.
Handlingar angående ombyggnad av östra flygeln på Abrahamnsgård 1978.
Lagfartsbevis och andra handlingar angående Lilla Finnkullen 1:7 m fl fastigheter 1987.
Ritningar och andra handlingar angående ombyggnad av församlingshemmet 1987-1988.
Beskrivning och materialförteckning över värme och sanitetssystemet i församlingshemmet 1988.
Beskrivning och materialförteckning över luftbehandlingssystem för församlingshemmmet 1988.