Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Ljusnarsbergs kyrkoarkiv

Serien kan innehålla kartor och ritningar.

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/10860/N I/11663 – 1827 
Se: SE/ULA/10860/O I a/11629 – 1820 
Se: SE/ULA/10860/O I a/21799 – 1925Spridda år. 
11635 – 1821Brev och handlingar rörande prästboställena och syneinstrument. Innehåller även sockenstämmoprotokoll. 
21816 – 1936Besiktningsinstrument för kyrkoherdebostaden Mårtenstorp 1816-1890, spridda år.
Protokoll vid av- och tillträdessyner och vid ekonomisk besiktning av komministerbostället 1827-1897, spridda år. Handlingar angående boställen 1842, 1844.
Protokoll vid ekonomiska besiktningar av klockarebostället 1854-1936.
Handlingar angående komministerboställets skog 1865-1912.
Protokoll vid lantmäteriförrättning för gränsbestämning 1865.
Handlingar angående byggnader och utarrenderade tomter på kyrkans mark 1874-1912.
Kostnadsberäkning för uppförande av kyrkoherdeboställe 1880.
Handlingar angående ägoutbyte mellan kyrkoherdebostället Mårtenstorp och några angränsande fastigheter 1881-1882.
Handlingar angående förslag till utbyte av kyrkoherdebostället Mårtenstorp mot Stora Gården 1882-1883. Handlingar angående reparationer av boställen 1884-1912.
Handlingar angående kartläggning av kyrkans mark, rågångar och ägoutbyten 1886-1890.
 
31888 – 1965Fånges- och lagfartshandlingar för avsöndring från Kyrkobacken no. 2 1888.
Fånges- och lagfartshandlingar å kyrkoherdebostället Norra Bergsgården no. 1 1889-1893.
Handlingar angående kyrkoherdebostället N. Bergsgården 1889-1916.
Handlingar angående försäljning av Mårtenstorp och inköp av Norra Bergsgården 1890-1892.
Auktionsprotokoll och andra handlingar för försäljning av Mårtenstorp 1890-1892.
Besiktningsinstrument för kyrkoherdebostället Norra Bergsgården 1891-1914.
Kammarkollegii utslag om försäljning av halm 1892.
Utdrag ur domboken angående borttagning av byggnader på kyrkans mark 1893, 1897.
Handlingar angående fastigheten Nya Vägen no. 8 1894-1917.
Handlingar angående skogsindelning på kyrkoherdebostället Norra Bergsgården no. 2 1895-1896.
Handlingar angående torvströupplag på kyrkoherdeboställets mark 1898-1900.
Beskrivning till kartan över inägorna till kyrkoherdebostället Norra Bergsgården 1899.
Handlingar angående Klockargården 1899-1959 spridda år.
Instrument vid besiktning av komministerbostället 1902-1958.
Handlingar angående försäljning av skogsmark å Silverhyttan 1912.
Kontrakt angående försäljning av tomter å Silverhyttan 1912, 1914.
Besiktningsprotokoll m fl handlingar angående kyrkoherdebostället Norra Bergsgården 1913-1915.
Handlingar angående tomt för prästgård i Hörken 1919-1934.
 
41910 – 1958Arrendekontrakt och andra handlingar om arrenden. 
51920 – 1977Handlingar angående ägostyckning inom Silverhyttan 2:3 1910-1923. Handlingar angående rågångsutstakning mellan Nya Vägen no 4 och Nya Vägen no. 5 samt angränsande fastigheter 1925-1926. Handlingar angående nybyggnad av prästgård i Hörken 1925-1937. Handlingar angående tomt för församlingshem 1926, 1929. Försäkringshandlingar 1929-1961 spridda år. Karta över ett område å Lilla Finnkullen 1:1 upprättad vid avstyckning 1930. Protokoll vid ekonomiska besiktningar av Fasttäkten 1931-1957. Protokoll vid ekonomiska besiktningar av Kulltorp 1931-1965. Protokoll vid ekonomiska besiktningar av Kaplatorp 1931-1965. Instrument vid uppskattningar av normalavkastning från löneboställen 1933-1977. Protokoll vid besiktningar av komministerprästgården i Hörken 1934-1968. Köpebrev m fl handlingar angående försäljning av tomt nr. 1 i kvarteret Abrahamsgård till Albert Trolander 1935. Handlingar angående ändrings- och moderniseringsarbeten samt installation av värmeledning och sanitär inredning i komministerprästgården 1936. Protokoll för gränsbestämning berörande stadsägorna 11+19, 13, 14 m fl 1936-1951. Handlingar angående reparationer och installationer i kyrkoherdeprästgården 1936-1938. 
61924 – 1988Ritningar och andra handlingar angående församlingshemmet. 
71938 – 1966Handlingar angående reparationer och installationer i kyrkoherdeprästgården 1938.
Skrivelse angående begränsning i nyttjanderätten till mark inom utmålet Silvergruvan nr 5 1943.
Handlingar angående fastigheten Nya Vägen 8:20 1946-1961.
Handlingar angående försäljning av mark för fastighet vid Laxbrogatan 3 1947-1951.
Handlingar angående kyrkoherdebostället Norra Bergsgården 2:1 1948-1958.
Lagfartsbevis m fl handlingar angående Nya Vägen 8:19 1948-1961.
Handlingar angående ägostyckning å Nya Vägen nr 8 1949-1951.
Köpebrev och andra handlingar angående Nya Vägen 8:12 1949-1961.
Handlingar angående ägoutbyte mellan N. Bergsgården 2:1 m fl fastigheter och Björkäng 1:9 m fl fastigheter 1946-1966.
Köpebrev och andra handlingar angående försäljning av områden och f d prästgårdsbyggnaden på N. Bergsgården 2:1 1954-1960.
Lagfartsbevis och andra handlingar angående Klockargården 1 1955-1960.
Handlingar angående ombyggnads- och reparationsarbeten i samband med flyttning av komministerprästgården 1955-1957.
Ritningar angående förslag till altare och altarring i vigselrum i Abrahamsgård 1956. Kontrakt angående leverans av elektrisk kraft 1956-1960.
Handlingar angående avstyckning från N. Bergsgården 2:1 1957.
Handlingar angående förrättning beträffande enskilda vägen Hyttnäs-Hånsälven-Ställdalen 1957.
Köpe- och lagfartshandlingar angående fastigheten Nya Vägen 8:17 1957-1960.
Handlingar angående försäljning av prästgården å Norra Bergsgården 2:1 1957-1960.
 
81948 – 1959Hjalmar Swederus´ testamente och andra handlingar om församlingens förvärv av Abrahamsgård m fl fastigheter samt handlingar angående reparationer och ändringsarbeten inom Abrahamsgård. 
91957 – 1965Handlingar angående gränsbestämning mellan Stora Bråten 1:3 och Kaplansgården 1:2 1957-1962.
Handlingar angående försäljning av Dammen 1:2 m fl fastigheter till Stiftelsen Åsbrohemmet 1958. Ägodelningsrättens utslag angående äganderätten till Nittälvsängarna 1959.
Handlingar angående ägoutbyten inom kvarteren Kapellansgården och Ljusnarsbergs äng 1960.
Handlingar angående avstyckning och köp av tre områden å fastigheten Silverhyttan 2:2 för sammanläggning med fastigheterna Silverhyttan 2:5 och 2:6 1960-1961.
Karta för gränsbestämning över ett område å stg 306 1961.
Handlingar angående mätning av tomt nr 1 i kvarteret Kapellansgården 1961.
Handlingar angående tomt nr 7 i kv. Ljusnarsbergs äng 1961-1963.
Handlingar angående djupbrunnspump i Hörken 1962.
Köpe- och lagfartshandling angående Nya Vägen 8:11.
Ägodelningsdomarens protokoll för sammanläggning av Nya Vägen 5:2, 8:2, 8:12, 8:18, 8:19 och 8:20 1962. Handlingar angående mätning av tomterna nr 9-12 i kvarteret Abrahamsgård 1962.
Ritningar och andra handlingar angående Hörkens prästgårds reparation 1962-1963.
Handlingar angående köp av 105 kvm av stg 335 A 1962 1965.
Köpe- och lagfartshandlingar för förvärv av Nya Vägen 8:16 1963.
Protokoll vid förrättning för utvidgning av utmålet Bergsgårdsgruvan 1964.
Ägodelningsdomarens protokoll för bildande av tomterna 10 och 11 i kv. Abrahamsgård 1965.
 
101966 – 1988Arbetsbeskrivning och ritning till ändring av elanläggning i församlingshemmet 1966.
Handlingar angående församlingens förvärv och försäljning av Högfors 6:4 (missionshus) 1966, 1972. Lagfartsbevis å Torp 1:102 i Hällestads socken 1967.
Protokoll vid ekonomiska besiktningar av prästgårdar 1968.
Handlingar angående ändring och utvidgning av stadsplan vid Nya Vägen 1968.
Handlingar angående tomt nr 3 i kvarteret Klockaregården 1971.
Köpebrev vid försäljning till Anders Söderlöf av fastigheten Kloten 2:6 1972.
Handlingar angående Harald Jakobssons arrende av stadsäga 188 "Hörnsta" 1972.
Handlingar angående förslag till restaurering av byk- och bagarstugan på Abrahamsgård 1972-1974.
Ritningar och andra handlingar angående ombyggnad av västra flygeln på Abrahamsgård 1972-1975.
Handlingar angående avstyckning från Norra Finnfall 6:12 jämte fastighetsbestämning 1976.
Handlingar angående ombyggnad av östra flygeln på Abrahamnsgård 1978.
Lagfartsbevis och andra handlingar angående Lilla Finnkullen 1:7 m fl fastigheter 1987.
Ritningar och andra handlingar angående ombyggnad av församlingshemmet 1987-1988.
Beskrivning och materialförteckning över värme och sanitetssystemet i församlingshemmet 1988.
Beskrivning och materialförteckning över luftbehandlingssystem för församlingshemmmet 1988.