Torsdag den 24 maj kl. 16.30–21.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Såväl söktjänst som bildvisning kan vara oåtkomliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Protokoll vid allmänna sammankomster och bolagsstämmor

Gruvrättens arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

Serien inbunden, defekta band kapslade. Årg 1783-1792 och 1796-1799 ombundna 1955 på Bergslagets bokbinderi.
Första bolagsstämman hölls 1834-08-15 enligt § 16 i det i mars 1834 antagna reglementet för styrelsen av Stora Kopparbergs Bergslags enskilda verk (jfr dock anmärkningen till vol 310). Enligt detta hölls stämmorna inför gruvrätten t.o.m. 1848, då nytt reglemente antogs. F.o.m. 1849 finns därför dessa protokoll endast i Bergslagsstyrelsens arkiv (serie A2 Allmänna sammankomst- och bolagsstämmoprotokoll, vol 249-). 1801-1840 finns 1 ex av dessa protokoll också i nämnda arkiv.
Där ej annat anges finns först i varje volym ett alfabetiskt register.

ReferenskodTidAnmärkning 
2881783Protokoll 1783-11-29 vid "Allmän Sammankomst och then wanliga Skattekolsdisposition". 
2891784Protokoll 1784-11-27 vid "Allmän Sammankomst och then wanliga Skattekolsdisposition". 
2901785Protokoll 1785-11-26 vid "den wanlige Skattekohls disposition för innewarande Åhr". Sist i volymen "Dictamen til grufwerättens protocoll d 12 November 1785". 
2911786Protokoll 1786-04-26 vid "GrufweRätt och Sammankomst", 1786-11-11 vid "Sammankomst och den wanliga Skattekols dispositionen". 
2921787Protokoll 1787-11-17 vid "den wanliga Skattekols dispositionen". 
2931788Paginerad 1-380 + opag.

Protokoll 1788-10-18 vid sammanträde med "Deputerade af Bergslaget och Bergsfrälse Jord Ägare i anledning af det wid Samman komsten den 15. i denna Månad tagne beslut, at widare öfwerlägga om någre afgifter å dessa ägendomar til bestridande af kostnaden wid en uprättande Corps, som kunde öfwas och gjöras skickelig til Motstånd, i händelse af något fiendteligit anfall å orten", 1788-11-15 vid "Allmän Sammankomst och den Wanliga Skattekols Disposition". Sist i volymen "Ad protocollum d 24 Maj 1788" (opag).
 
2941789Protokoll 1789-11-17 vid "Allmän Sammankomst och den wanlige Skattekolsdispositionen". 
2951790Protokoll 1790-11-09 vid "Allmän Sammankomst och den wanlige Skatte Kols disposition". 
2961791Protokoll 1791-03-22 vid "sammanträde med Stora Kopparbergs Grufva med brukande Bergsmännen", 1791-08-31 vid sammanträde och överläggning med "så väl Bergslagets Ledamöter som BergsFrälse jordägare". 
2971792

 
2981793

 
2991794

 
3001795

 
3011796

 
3021797

 
3031798

 
3041799

 
3051800Paginerad 1-382 + 2 opaginerade sidor. Genom felbindning är sidornas ordningsföljd 1-138, 147-154, 139-146, 155-382. Sist i volymen (opag) protokoll 1800-07-23 och 1800-08-23 vid sammanträden med bergsfrälsejordägare angående skjutsning. 
3061801Paginerad 1-230, 231(1), 232(1), 231(2), 232(2), 233-295. 
3071802Paginerad 1-213, 214(1), 215(1), 214(2), 215(2), 216-302. 
3081803Alfabetiskt register sist i volymen. 
3091804

 
3101805Protokoll 1805-01-09 vid "Bolagsstämma". 
3111806Alfabetiskt register sist i volymen. 
3121807Paginerad 1-187, 188(1), 189(1), 188(2), 189(2), 190-275, 276(1), 277, 278(1), 276(2), 278(2), 279-290. Protokoll 1807-04-15 vid "Stora Kopparbergs Bergslags och Hytte Egarnes Allmänna Sammankomst". 
3131807Dubblet ("Afskrifter"). Utan alfabetiskt register. 
3141808

 
3151809Protokoll 1809-06-07 vid sammanträde av hyttägare inför gruvrätten, 1809-11-18 "Vid Stora Kopparbergs Grufwe-Rätt". 
3161809Dubblet. Paginerad 1-265, 266(1), 267(1), 266(2), 267(2), 268-278. Protokoll 1809-06-07 vid sammanträde av hyttägare inför gruvrätten. Inget protokoll 1809-11-18 påträffat. 
3171810

 
3181811

 
3191812

 
3201813

 
3211814

 
3221815

 
3231816

 
3241817

 
3251818

 
3261819

 
3271820

 
3281821

 
3291822

 
3301823

 
3311824

 
3321825Sist i volymen inklistrat "Anförande till Protocollet ... 21 December 1825", undertecknat E E Falhem. 
3331826Alfabetiskt register sist i volymen. 
3341827

 
3351828

 
3361829

 
3371830

 
3381831

 
3391832Protokoll 1832-12-08 "wid Hytte Egares Allmänna Sammanträde". 
3401833Sammankomstprotokoll s.1-134, protokoll vid "Herrar Committerades Sammanträde" /om enskilda verkens förvaltning/ s.143-169. 
3411834Protokoll 1834-03-06 vid sammanträde av "Ledamöterna uti det wid allmänna Sammankomsten dagen förut organiserade Utskott i och för handläggningen wid det föreslagne Reglementet för Styrelsen af Stora Kopparbergs Bergslags enskilta Werk".

Inga bilagor till bolagsstämmoprotokollet.
 
3421835Inga bilagor till bolagsstämmoprotokollen. Protokoll 1835-10-02--10-07 "wid allmänt Sammanträde med Stora Kopparbergs Läns och Bergslags Bank Bolag" med bilagd närvarolista. 
3431836Paginerad 1-42, 43(1), 44(1), 43(2), 44(2), 45-142. Bilagorna till bolagsstämmoprotokollet består blott av anföranden till protokollet. 
3441837Bilagorna till bolagsstämmoprotokollet består blott av anföranden till protokollet. 
3451838Inga bilagor till bolagsstämmoprotokollet. 
3461839Inga bilagor till bolagsstämmoprotokollet. Protokoll 1839-06-29, 1839-10-12 och 1839-11-16 vid sammanträden med hyttägare. 
3471840Inga bilagor till bolagsstämmoprotokollet. Protokoll 1840-02-01, 1840-02-08 och 1840-07-04 vid sammanträden med hyttägare. Sist i volymen (s.117, 119) tabeller över kopparvärde och salumalm. 
3481841Utan alfabetiskt register. Protokoll 1841-06-19 vid sammanträde med hyttägare. Häri även direktionens (i koncept) och revisorernas berättelser till 1841 års stämma. 
3491841Direktionens berättelse (original) till 1841 års stämma. 
3501842Utan alfabetiskt register. Häri: protokoll 1842, pag 1-63, protokoll 1842-10-08 och 1842-10-10 (dubblett), direktionens berättelse till 1842 års stämma. 
3511843Utan alfabetiskt register. Häri även: direktionens och revisorernas berättelser till stämman 1843, kostnadsförslag över flyttning av Norra Svartnäs smedja 1843 och över ny smedja vid Korsån 1843,

skrivelse från direktionen till revisorerna 1843-07-11.
 
3521844Utan alfabetiskt register. Häri: protokoll vid sammankomster, protokoll vid bolagsstämman med direktionens och revisorernas berättelser med flera bilagor. 
3531845Utan alfabetiskt register. Häri: protokoll vid bolagsstämman (opag) med direktionens (opag) och revisorernas (pag 1-57) berättelser. Protokoll vid sammankomster (pag 1-19) + opag. 
3541846Utan alfabetiskt register. Med direktionens och revisorernas berättelser m.fl. bilagor till bolagsstämmans protokoll. 
3551847Utan alfabetiskt register. Endast bolagsstämmoprotokoll med direktionens och revisorernas berättelser m.fl. bilagor. 
3561848Utan alfabetiskt register. Endast bolagsstämmoprotokoll med direktionens och revisorernas berättelser m.fl. bilagor.