Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

Skattnings- och förmögenhetsuppskattningslängder

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser skattningslängder för åren 1713-1716; skattnings- kontributionsräkenskaper för år 1713; skattningslängd för åren 1713-1716; handlingar rörande förmögenhetsuppskattningen enligt Kungl. Maj:ts kungörelse av den 15 juni år 1800. Avsikten med förordningen var att genom en förmögenhetsskatt få in medel att inlösa de disagovärderade kredit- sedlarna och ersätta dem med silvermynt. Häri även utdrag ur Gävle stads tomtbok för åren 1791-1800.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-18 lev. 1913.

 Volymer (18 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11713Skattningslängd över fast och lös egendom i Västernorrlands läns städer och fögderier. Längderna är stads- respektive sockenvis
uppställda. Jämtlands och Härje- dalens handlingar är utskurna ur
volymen. Volymen inbunden.
 
21713Skattningskontributionsräkenskaperför Västernorrlands län. Jämt-
lands och Härjedalens handlingar är utskurna ur volymen. Räken-
skaperna är stads- respektive fögderivis uppställda med de olika räkenskapstyperna var för sig. Längst bak i volymen finns verifikationer till räkenskap-
erna. Häri ingår handlingar rörande ryska krigsfångar såsom fångrullor och marchrutter.
Volymen inbunden.
 
31714Skattningslängd över fast och lös egendom i Västernorrlands län. Jämtlands och Härjedalens hand- lingar är utskurna ur volymen. Längderna är stads- respektive sockenvis uppställda. Volymen inbunden. 
41716Skattningslängd över fast och lös egendom i Västernorrlands läns städer och fögderier. Längderna är stads respektive sockenvis uppställda. Jämtlands
och Härjedalens handlingar är utskurna ur volymen. Volymen inbunden.
 
151800Uppbördslängd för förmögenhets- skatten i Norra Hälsingland socknarna Bergsjö-Ilsbo. Häften i arkivkartong. 
161800Uppbördslängd för förmögenhets- skatten i Norra Hälsingland socknarna Jettendal-Rogsta. Häften i arkivkartong. 
171800Förmögenhetsuppskattningslängd samt verifikationer till dessa för Hudiksvalls stad. Två band i arkivkartong. 
181800Utmätningsmål av förmögenhets- avgift för bortflyttade personer i Gävleborgs län år 1802; extrakt över 1802 års uppbördslängd för Norra Hälsingland; kontrollängd över uppbörden av förmögenhets- avgiften i Gästriklands fögderi; restlängd över 1800 års förmögen- hetsavgift uti Gästriklands fögderi; sammandrag över för- mögenhetsavgifen i Gästriklands fögderi; länsvist sammandrag över rikets uppskattade förmögenhet; fullmakter för deputerade vid valet till ledamöter för uppskattningskommitén; förteck- ning över sålda egendomar i Södra och Norra Hälsingland samt i Gästrikland. Häften i arkiv- kartong.

Serien upphör.
 
51800Utdrag ur Gävle stads tomtbok fr o m år 1791 t o m år 1800. Tre band i arkivkartong. 
61800Förmögenhetsuppskattningslängd för Gävle stad. Två band i arkivkartong. 
71800Uppbördslängd på belöpande för- mögenhetsavgift för Gävle stad. 
81800Verifikationer till förmögenhets-
uppskattningen i Gävle stad. Volymen inbunden.
 
91800Förteckning över de invånare i Gästrikslands fögderi som kommer att avgiftstaxeras efter för- mögenhet. Ett band och häfte i arkivkartong. 
101800Verifikationer till förmögenhets-uppskattningen i Gästriklands fögderi. Ett band i arkivkartong. 
111800Förmögenhetsuppskattningslängd för Södra Hälsinglands fögderi. Två band i arkivkartong. 
121800Verifikationer till förmögenhets- uppskattningen i Södra Hälsing- lands fögderi. Ett band i arkiv-
kartong.
 
131800Förmögenhetsuppskattningslängd för Norra Hälsinglands fögderi. Två band i arkivkartong. 
141800Verifikationer till förmögenhets- uppskattningen i Norra Hälsing- lands fögderi. Ett band i arkiv- kartong.