bild
Serie

Skattnings- och förmögenhetsuppskattningslängder

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser skattningslängder för åren 1713-1716; skattnings- kontributionsräkenskaper för år 1713; skattningslängd för åren 1713-1716; handlingar rörande förmögenhetsuppskattningen enligt Kungl. Maj:ts kungörelse av den 15 juni år 1800. Avsikten med förordningen var att genom en förmögenhetsskatt få in medel att inlösa de disagovärderade kredit- sedlarna och ersätta dem med silvermynt. Häri även utdrag ur Gävle stads tomtbok för åren 1791-1800.
Serien i arkivkartong där annat ej anges. Vol. 1-18 lev. 1913.

 Volymer (18 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11713Skattningslängd över fast och lös egendom i Västernorrlands läns städer och fögderier. Längderna är stads- respektive sockenvis
uppställda. Jämtlands och Härje- dalens handlingar är utskurna ur
volymen. Volymen inbunden.
 
21713Skattningskontributionsräkenskaperför Västernorrlands län. Jämt-
lands och Härjedalens handlingar är utskurna ur volymen. Räken-
skaperna är stads- respektive fögderivis uppställda med de olika räkenskapstyperna var för sig. Längst bak i volymen finns verifikationer till räkenskap-
erna. Häri ingår handlingar rörande ryska krigsfångar såsom fångrullor och marchrutter.
Volymen inbunden.
 
31714Skattningslängd över fast och lös egendom i Västernorrlands län. Jämtlands och Härjedalens hand- lingar är utskurna ur volymen. Längderna är stads- respektive sockenvis uppställda. Volymen inbunden. 
41716Skattningslängd över fast och lös egendom i Västernorrlands läns städer och fögderier. Längderna är stads respektive sockenvis uppställda. Jämtlands
och Härjedalens handlingar är utskurna ur volymen. Volymen inbunden.
 
151800Uppbördslängd för förmögenhets- skatten i Norra Hälsingland socknarna Bergsjö-Ilsbo. Häften i arkivkartong. 
161800Uppbördslängd för förmögenhets- skatten i Norra Hälsingland socknarna Jettendal-Rogsta. Häften i arkivkartong. 
171800Förmögenhetsuppskattningslängd samt verifikationer till dessa för Hudiksvalls stad. Två band i arkivkartong. 
181800Utmätningsmål av förmögenhets- avgift för bortflyttade personer i Gävleborgs län år 1802; extrakt över 1802 års uppbördslängd för Norra Hälsingland; kontrollängd över uppbörden av förmögenhets- avgiften i Gästriklands fögderi; restlängd över 1800 års förmögen- hetsavgift uti Gästriklands fögderi; sammandrag över för- mögenhetsavgifen i Gästriklands fögderi; länsvist sammandrag över rikets uppskattade förmögenhet; fullmakter för deputerade vid valet till ledamöter för uppskattningskommitén; förteck- ning över sålda egendomar i Södra och Norra Hälsingland samt i Gästrikland. Häften i arkiv- kartong.

Serien upphör.
 
51800Utdrag ur Gävle stads tomtbok fr o m år 1791 t o m år 1800. Tre band i arkivkartong. 
61800Förmögenhetsuppskattningslängd för Gävle stad. Två band i arkivkartong. 
71800Uppbördslängd på belöpande för- mögenhetsavgift för Gävle stad. 
81800Verifikationer till förmögenhets-
uppskattningen i Gävle stad. Volymen inbunden.
 
91800Förteckning över de invånare i Gästrikslands fögderi som kommer att avgiftstaxeras efter för- mögenhet. Ett band och häfte i arkivkartong. 
101800Verifikationer till förmögenhets-uppskattningen i Gästriklands fögderi. Ett band i arkivkartong. 
111800Förmögenhetsuppskattningslängd för Södra Hälsinglands fögderi. Två band i arkivkartong. 
121800Verifikationer till förmögenhets- uppskattningen i Södra Hälsing- lands fögderi. Ett band i arkiv-
kartong.
 
131800Förmögenhetsuppskattningslängd för Norra Hälsinglands fögderi. Två band i arkivkartong. 
141800Verifikationer till förmögenhets- uppskattningen i Norra Hälsing- lands fögderi. Ett band i arkiv- kartong.