Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Militärbefälhavaren i norra militärområdet / Nedre norra arméfördelningen (2. fördelningen)


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/1001
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/8CTdbgltWqoBe9YE22yGt2
Omfång
2 Hyllmeter 
Datering
19931997(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet
Arkivbildare/upphov
Nedre norra arméfördelningen (2. fördelningen)
Kategori: Statlig myndighet
 
Militärbefälhavaren i norra militärområdet (1993 – 1994)
Alternativa namn: MBN/2.förd
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)FÖRSVARSMAKTEN Östersund den 16 november 1999
Nedre Norra arméfördelningen, 2.förd

ARKIVBESKRIVNING FÖR
NEDRE NORRA ARMÉFÖRDELNINGEN, 2.förd

Arbetsuppgifter och organisation

Grundläggande uppgifter om 2.förd verksamhet och organisation finns i förordningen (1994:642) med
instuktion för Försvarsmakten. 2.förd var sedan den 1 juli 1994 en av fördelningarna inom myndigheten
Försvarsmakten. Se även handbok för Försvarsmaktens ledning, organisation och verksamhet i stort (FörLed).
Ytterligare uppgifter om 2.förd arbetsuppgifter finns i det årliga produktionsverket, ProdV.

Fördelningsstaben var organiserad enligt nedan:

Fördelningschef
Stabschef
Fördelningsassistent (Chefssekreterare)
Sektion 1
C Sektion 1
Stridsledningsbefäl 1 (Stribef 1)
Stridsledningsbefäl 2 (Stribef 2)
C Artilleriavdelningen
Kommendant
Sektion 2/3
C sektion 2 (Fördelningskvartermästare)
Underhållschef
Teknisk chef
Assistent planering och ekonomi (Ass Pe)
Personalsektion (Sektion 3 från 1996-09-10)
C Perssektionen
Stf C Perssektionen


1996-09-10 uppdelas sektion 2/3 på Sektion 2 respektive Sektion 3 (pers).

Under 1991- 1997 lede 12.förd/2.förd produktionen vid nedstående förbabd:

Hälsinge regemente och Gävleborgs försvarsområde, I 14/Fo 21
Jämtlands fältjägarregemente och försvarsområde, I 5/Fo 22
Västernorrlands regemente och försvarsområde, I 21/Fo 23
Fältjägarbrigaden, NB 5 (före 1994 NB 35)
Ångermansbrigaden, NB 21 (före 1994 NB 51)
Norrlands artilleriregemente, A 4
Norrlands trängregemente, T3 (trängkår från 1994-07-01)

Samband mellan myndighetens arbetsuppgifter och viktigare handlingar
Vid 2.förd registreras varje skrivelse för sig. Skrivelserna klassificerades enligt Handbok för klassificering av
Försvarsmaktens handlingar/ärenden (KMÄ 1994 resp. 1996).
Registrering av inkommande- och utgående skrivelser skedde i system DIANA av den gemensamma
expeditionen för arméförbanden i Östersund från 1994.
Inkommande skrivelser registrerades i saknummerordning.
Upprättade skrivelser registrerades i löpnummerordning.
Upprättade- och inkomna skrivelser är ordnade tillsammans i saknummerordning.

Stöd inom garnisonen
I 5/Fo 22 hade till uppgift att stödja garnisonens arméförband.

Organisationsöversikt över Jämtlands fältjägarregemente och
försvarsområde, I 5/Fo 22:

Bef Fo 22 (C I 5/Fo 22)
Stabsavdelning, Stabsavd
Stabsexpedition
Budcentral
Garnisonsväxel
Försvarsområdesstab, Fostab
Sektion 1
Sektion 2
Sektion 3
Mobiliseringsavdelning
Hemvärns- och Frivilligavdelning, Hv/Friv-avd
Ledningsenheten, LE
Produktionsledningsavdelning
Dataavdelning
Materielenheten, ME
Planeringsavdelning
Försörjningsavdelning
Förplägnadsavdelning (Bl.a. A 4 militärrestaurang)
Förrådsavdelning (Bl a. A 4 Serviceförråd
för övningsmateriel och soldaternas utrustning m m)
Teknikavdelning (Bl.a. vid A4)
Personalenhet, PersE
Centralavdelning
Personalvårdsavdelning (Bl.a. med personalvårdskonsulenterna)
Personalavdelning (Bl.a. för den civila personal som tjänstgjort vid A 4)
Värnpliktsavdelning
Sjukvårdsavdelning (Bl.a. A 4 sjukhus)
Fortifiktionsenhet, FE
Skogsdetaljen
Underhålsdetalj 4 (A 4 - området, vilket även inkluderade ATS)
Underhålsdetalj 5 (I 5 - området)
Byggnadsgrupp
Väggrupp (Bl.a. vägavdelningen på A 4 inkludernade Grytans skjutfält)
Maskintjänstdetalj (Bl.a. på A 4)
Lokalvård (Bl.a. på A4)
Kameralenhet, KE (Lokaliserad i södra Underofficersbyggnaden på A 4)
Löneavdelning
Kassaavdelning
Redovisningsavdelning
Reseräkningsavdelning

Historik

1834 6. militärdistriktet (Stockholm)
1847 6. militärdistriktet (Gävle)
1889 6. arméfördelningen
1893 6. arméfördelningen (Härnösand)
1910 6. arméfördelningen (Östersund)
1928 Norra arméfördelningen
1937 2.arméfördelningen (Benäms i fält 6.arméfördelningen)
1940 Benäms i fält 2.arméfördelningen
1942 (S) (ingick i 2. militärområde, MilO)
12.arméfördelningen sätts upp i krigsorganisationen (2.MilO har nu två fördelningar: 2. och 12.)
1942 (S) (ingick i 2. c MilO)
1966 (S) (ingick i Nedre Norrlands militärområde, MilO NN)
1978 2.arméfördelningen i krigsorganisationen utgår, kvarstår 12 arméfördelningen
1993 (D) MilO NN indages, (S) ingår i Norra militärområdet, MilO N
1994 (D) Nedre norra arméfördelningen, 2.förd (omnumrerad från 12. till 2.)
1997 indrogs

Före 1993-07-01 ingick 2.fördelningen, då med beteckningen 12. fördelningen, i Militärbefälhavaren i Nedre Norrlands militärområdes, MB NN, organisation. I samband med att MB NN upphörde, 1993-06-30, kom
fördelningen att ingå i Militärbefälhavaren i Norra Militärområdets, MB N, organisation fram till och med den
30 juni 1994.
Från den 1 juli 1994 intill fördelningens indragande var den en av fördelningarna i myndigheten Försvarsmakten.
Fördelningsstaben var inledningsvis lokaliserade till MB N:s lokaler i Östersund, Prästgatan, men flyttade i
december 1993 in i f.d förvaltningsbyggnaden vid Norrlands artilleriregemente, A 4, där staben kvarstannade
intill indragandet den 30 juni 1997, varvid dess uppgifter övertogs av Övre norra arméfördelningen, 6.förd, i
Boden, som omdöptes till Norra arméfördelningen, 6.förd.

Litteratur:
Högre arméledning i Östersund 1910-1997 (Östersund, 1997) (Serie Ö2)

Arkiv av intresse:

6.arméfördelning -1997
Norra arméfördelning 1928-1936
2. MilO 1928-1936
MB NN 1966-1993
MB N 1993-1994

Sökingångar i arkivet
Arkivförteckningen är det viktigaste hjälpmedlet för att bilda sig en uppfattning om arkivets innehåll. Söker man
en skrivelse bör man i första hand leta i diariet och de register till diariet som finns (arkivförteckning se serie
D 1) samt ha tillgång till ovan nämnda Handbok för klassificering av Försvarsmaktens handlingar/ärenden,
KMÄ.
För vissa serier finns särskilda innehållsförteckningar upprättade, vilka förvaras i seriens inledning.

Viktigare handlingar:

Serie A1 Anteckningar från Vargrapport
Detta är fördelningens motsvarighet till regementsrapport och är en fortlöpande dokumentation av
verksamheten i protokollsform
Serie B2 Tjänstemeddelanden
Motsvarar regementsorder
Serie F2 Handbrev och pro memorior
Serie F3 Handlingar rörande övning YXHUGG
Serie F5 Handlingar rörande Försvarsbeslut 1996.
Serie Ö1 Boken "Högre arméledning i Östersund"

Sekretess som begränsar tillgängligheten
I 2.förd hemliga arkiv finns handlingar som är sekretessbelagda enligt sekretesslagen (SFS 1980:100) 2. kap
2.§. Sekretessen gäller högst 40 år. I vissa fall kan dock sekretessen vara längre (sekretessförordningen SFS
1980:657). I det öppna arkivet kan finna uppgifter som är sekretessbelagda med hänsyn till bl.a. enskilds
personliga förhållanden (sekretesslagen 7.kap.)

Gällande gallringsföreskrifter
I skrivelse från Krigsarkivet 1995-06-12 om "Sammanställning över gallringsföreskrifter" finns redovisat de
gallringsföreskrifter som gällde 2. förd. Denna skrivelse är bifogad arkivbeskrivningen.

Arkivtjänst - arkiverering
Arkivvårdare vid 2. fördelningen var Bint Ingegerd Stridh. Arkivet förvarades i centralarkiv Östersund vid
Arméns tekniska centrum, ATC.
Registrator för 2. fördelningen ur I 5/Fo 22 var bl.a. Bint Gertrud Samuelsson och Ass Gertrud bertilsdotter.

Arkivbeskrivningen sammanställd 1998 av Försvarsarkivarien i Jämtlands, Västerbottens och Västernorrlands
län, Föark Fo 23 och 61, Mj och ark Mikael Andersson.Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1998-04-24 00:00:00
Senast ändrad2020-08-31 16:30:52