Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Statistiska kontoret

Skolöverstyrelsen

Inledning till

STATISTISKA KONTORET 420262.02


Genom beslut av 1920 års riksdag överflyttades Ecklesiatikdepartementets, ED, statistiska avdelning år 1921 till Skolöverstyrelsen.


Verksamhetsområden (de flesta som en fortsättning från ED):

Statistik angående

-studentexamen
-realexamen
-lärarutbildning (läroverks- och folkskoleseminarier, högre lärarinneseminarier, folkskole- och småskoleseminarier, utbildning av lärare i övnings-
ämnen och för yrkesundervisningen)
-folkundervisning (folkskolor, fortsättningsskolor
ersättningsskolor, skolor för nomadundervisning)
-folkskoleinspektörernas berättelser
-nomadskoleinspektörernas berättelser
-"abnormundervisningen" (hos ED kallad "sinnesslöa barn i skolåldern)
-allmänna läroverk
-kommunala skolor inkl. kommunala flickskolor och realskolor
-privata skolor (goss- och samskolor, flickskolor)
-yrkesundervisning (tekniska läroverk, handelsläroverk och gymnasier, kommunala och enskilda anstalter som verkstads-, lärlings-, handels- och hushållsskolor och Tekniska skolan i Stockholm, bergsskolor och vävskolor)
-folkhögskolor
-blindskolor, dövstumsskolor, "abnormskolor", och skolor för "bildbara sinnesslöa".

Statistik på undervisningsområdet finns också i andra delarkiv hos SÖ.
1961 överfördes statistiken på området till Statistiska centralbyrån, SCB, byrån för undervisningsstatistik.

 Serier (122 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL 
BKONCEPT 
B IKoncept till avgående skrivelser 
CDIARIER 
C IHuvuddiariumBand. Fr.o.m. 1949 uppdelat i I: Inkomna skrivelser, svar, rekvisitioner o.dyl.
II: Regelbundet inkommet statistiskt primärmaterial o.dyl.
III: Tillfälligt infodrat statistiskt primärmaterial o. dyl.
 
C IIDiarium för skrivelser av allmän naturKartonger.
För 1921 se även ED:s statistiska avd. C II.
 
C IIIDiarium för skrivelser rörande lärarutbildningen 
C IVDiarium för skrivelser rörande folkundervisningenIngår i C I. 
C VDiarium för skrivelser rörande allmänna läroverkBand.
1901/02-1932/33 fördes arbetsordningar, kataloger, årsredogörelser etc. i tre skilda diarier, fr.o.m. 1933/34 i gemensamt diarium.
 
C VIDiarium för skrivelser rörande kommunala och privata skolorVarje volym innehåller flera uppslag för olika skolformer. 
C VIIDiarium för skrivelser rörande yrkesundervisningenKartong. 
C VIIIDiarium för skrivelser rörande abnormundervisningen 
DREGISTER OCH LIGGARE 
D IMatrikel över tjänsteinnehavare å Skolöverstyrelsens statistiska kontor 
D IIRegister över skoldistrikten 
D IIILiggare över inkommet primärmaterial från skoldistrikten 
D IVLiggare ang. nya läroböcker till folk- och fortsättningsskolor 
D VKorrekturliggare 
D VIBlankettsamling 
D VIIArkivförteckningar 
EINKOMNA HANDLINGAR 
E IInkomna skrivelser av allmän naturKartonger. 
E IIYrkespedagogiska centralanstaltens årsberättelser 
E IIISvar å anmärkningsskrivelserSerien utgallrad enl. 716/53.
3 ) 1. Utom vissa skrivelser som lagts till primäruppgifterna.
 
E IVArbetsordningar för samtliga skolformerSerien utgallrad enl. K. brev 17/11 1944. 
E VLäroboksuppgifter för folk- och fortsättningsskolor 
E VIInkomna skrivelser från seminarier 
E VIIInkomna skrivelser ang. organisation av övningslärartjänsterKartong. 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F IHandlingar ordnade efter ämneKartonger. 
HSTATISTIK 
H I aaaStatistik rörande studentexamen Anmälnings- och hänvisningslistorListorna har än lagts ihop för både student- och realexamen, än skilts åt. Handlingarna gallringsbara från 1921 efter 10 år enl. K. brev 17/11 1944. Typex. bevarade för vart tionde år. Allt gallrat 1960 och 1967 utom typex.
Serien har omfattat åren.
Ht. 1920 - Ht. 1959.
 
H I aabStatistik rörande studentexamen Protokoll över skriftlig och muntlig prövningBtygstabellerna (i "muntlig prövning") innehåller också de skriftliga betygen. Skolorna per typ, i bokstavsordning. 
H I aacStatistik rörande studentexamen Uppgifter rörande fyllnadsprövningarRealexamen ingår 1919-1942. Kartonger. 
H I aadStatistik rörande studentexamen Censorernas berättelser över muntlig och skriftlig prövningSerien kartonglagd. 
H I abaStatistik rörande realexamen Anmälnings- och hänvisningslistorSerien utgallrad enl. K. brev 17/11 1944 utom typexemplar.

Serien har omfattat åren 1920-1959.
 
H I abbStatistik rörande realexamen Protokoll över realexamenSerien inbunden. 
H I abcStatistik rörande realexamen Uppgifter rörande fyllnadsprövningarKartonger. 
H I baStatistik rörande student- och realexamen Hjälptabeller, huvudserienKartonger. 
H I bbStatistik rörande student- och realexamen Hjälptabeller: Ålder på dem, som avlagt student- och realexamenKartong. 
H I cStatistik rörande student- och realexamenIngår i statistiken över det högre skolväsendet. 
H I dStatistik rörande student- och realexamen Särskilda utredningarKartonger. 
H II aaStatistik rörande lärarutbildningen Primäruppgifter rörande praktisk lärarkurs (provår).Kartonger. 
H II abStatistik rörande lärarutbildningen Primäruppgifter rörande högre lärarinneseminarierEfter 1931/32 blott tryckt redogörelse och arbetsordning för Kungl. högre lärarinneseminarium.
Kartonger.
 
H II acaStatistik rörande lärarutbildningen Bilagor till årsredogörelserna för folkskoleseminarierT.o.m. 1943/1944 även betygskataloger, arbetsordningar, anmälningsskrivelser, m.m.

Serien utgallrad enl. K.k. 716/53 2 ) 5 o. 6.
Typex. bevarade för vart tionde år.
Serien har omfattat åren 1920/1921-1961/1962.
Kartonger.
 
H II acbStatistik rörande lärarutbildningen Kataloger med faderns yrke rörande folkskoleseminarierKartonger. 
H II accStatistik rörande lärarutbildningen Uppgifter angående efterprövningar vid folkskoleseminarier 
H II adaStatistik rörande lärarutbildningen Bilagor till årsredogörelserna för småskoleseminarierT.o.m. 1941/42 även arbetsordningar.

Serien utgallrad enligt K.k. 716/53. 2 ) 5 o. 6, med undantag av typårgångar.
Kartonger.
 
H II adbStatistik rörande lärarutbildningen Kataloger med faderns yrke rörande småskoleseminarierKartonger. 
H II aeStatistik rörande lärarutbildningen Primäruppgifter rörande utbildningsanstalter för övningslärareSerien gallringsbar enligt K.k. 716/53. 2 ) 5 o. 6. Typexemplar bevarade.

Serien har omfattat åren 1910-1960. Kartonger.
 
H II bStatistik rörande lärarutbildningen HjälptabellerKartonger. 
H II cStatistik rörande lärarutbildningen ManuskripttabellerKartonger. 
H II dStatistik rörande lärarutbildningen Särskilda utredningarKartonger. 
H III aaStatistik rörande folkundervisningen Primäruppgifter för skoldistriktenAvser folkskolor samt forts- och ersättningsskolor. Vart femte år inkomna extra uppgifter
(5 årsuppgifter).
Samtliga buntar utgallrade 1960, utom en för varje årgång (typex.) varvid bevarats sista bunten på Uppsala län, K.k. 716/53. 2 ) 5 o. 6.

Buntar.
 
H III abStatistik rörande folkundervisningen Primäruppgifter från folkskoleinspektörenUtgallras enligt K.k. 716/53.
2 ) 5 o. 6.
Gallringsfrist 10 år.
 
H III acStatistik rörande folkundervisningen Primäruppgifter från nomadskoleinspektörenKartonger. 
H III adStatistik rörande folkundervisningen Primäruppgifter rörande antal elever, klasser och lärartjänster i folkskolanAntal barn födda 1950-1958 inom varje skolområde. 
H III baaStatistik rörande folkundervisningen Hjälptabeller för folkskolor och fortsättningsskolorOmfattar även vissa hjälptabeller för ersättningsskolor. Tabeller rörande fortsättningsskolor se även serie H III bb.
Kartonger.
 
H III babStatistik rörande folkundervisningen Hjälptabeller för folkskolor: Skol- och lärarkortSerien utgallrad enligt K.k. 716/53. 2 ) 5 o. 6. 
H III bbStatistik rörande folkundervisningen Hjälptabeller för fortsättnings- och ersättningsskolorSe även serie H III ba. 
H III cStatistik rörande folkundervisningen ManuskripttabellerKartonger. 
H III dStatistik rörande folkundervisningen Särskilda utredningarKartonger. 
H IV aaStatistik rörande högre skolväsendet i allmänhet Primäruppgifter rörande intagningsförhållandenUtgallras enligt K.k. 716/53.
2 ) 5 o. 6.
Gallringsfrist 10 år.
 
H IV abStatistik rörande högre skolväsendet Primäruppgifter rörande lärarbristenUtgallras enligt K.k. 716/53.
2 ) 5 o. 6.
Gallringsfrist 10 år.
 
H IV bStatistik rörande högre skolväsendet i allmänhet HjälptabellerSe hjälptabellerna för de särskilda skolformerna. 
H IV cStatistik rörande högre skolväsendet i allmänhet ManuskripttabellerKartong. 
H IV dStatistik rörande högre skolväsendet i allmänhet Särskilda utredningarKartonger. 
H IXFolkhögskolorKartonger. 
H V aaStatistik rörande allmänna läroverk Bilagor till årsredogörelsenSerien utgallras enligt K.k. 716/53:2 ) 5 och 6. Typexempel bevaras i kartonger. 
H V abStatistik rörande allmänna läroverk Primäruppgifter rörande omsättning m.m.Serien utgallrad enligt K.k. 716/53. 2 ) 5 o. 6.
Typex. bevarade.
Serien har omfattat åren 1920-1942. Band.
 
H V acStatistik rörande allmänna läroverk Primäruppgifter rörande gymnastikbefrielse (hälsotillstånd) m.m.Serien utgallrad enligt K.k. 716/53. 2 ) 5 o. 6.
Typex. bevarade.
Serien har omfattat åren 1920/21-1943/44.
Band.
 
H V adStatistik rörande allmänna läroverk Statistikblanketter 
H V aeStatistik rörande allmänna läroverk Primäruppgifter rörande lärjungeantal vid höstterminens börjanUtgallras enligt K.k. 716/53.
2 ) 5 o. 6.
Gallringsfrist 10 år.
Prelliminära uppgifter, som bearbetats till stencilerad tabell.
 
H V afStatistik rörande allmänna läroverk Kataloger med faderns yrkeKartonger.

Årtalen = läsår Ht. + Vt.
 
H V agStatistik rörande allmänna läroverk Primäruppgifter rörande stipendier och premierUtgallrat enligt K.k. 716/53.
2 ) 5 o. 6.
 
H V bStatistik rörande allmänna läroverk HjälptabellerKartonger. 
H V cStatistik rörande allmänna läroverk ManuskripttabellerKartonger. 
H V dStatistik rörande allmänna läroverk Särskilda utredningarKartonger. Osorterat. 
H VI aaaStatistik rörande kommunala realskolor Bilagor till årsredogörelsenSerien utgallrad enligt K.k. 716/53. 2 ) 5 o. 6. utom typex.

Serien har omfattat åren 1919/1920-1947/1948.
Kartong.
 
H VI aabStatistik rörande kommunala realskolor Primäruppgifter rörande omsättning m.m.Serien utgallrad enligt K.k. 716/53. 2 ) 5 o. 6. Typex. bevarade.
Serien har omfattat åren 1920-1941.
Band.
 
H VI aacStatistik rörande kommunala realskolor Primäruppgifter rörande gymnastikbefrielse (hälsotillstånd) m.m.Serien utgallrad enligt K.k. 716/53. 2 ) 5 o. 6. Typex. bevarade. Serien har omfattat åren 1920/1921-1943/1944.
Band.
 
H VI aadStatistik rörande kommunala realskolorBlanketterna ordnade årsvis. 
H VI aaeStatistik rörande kommunala realskolor (mellanskolor)Kartonger. 
H VI aafStatistik rörande kommunala realskolorSerien utgallrad enligt K.k. 716/53. 2 ) 5 o. 6.
Serien har omfattat åren 1945/1946-1948/1949.
 
H VI abaStatistik rörande kommunala flickskolor Bilagor till årsredogörelsenSerien utgallrad enligt K.k. 516/53. 2 ) 5 o. 6. Typex bevarade.
Serien har omfattat åren 1929/1930-1947/1948.
Kartonger.
 
H VI abbStatistik rörande kommunala flickskolor Primäruppgifter rörande omsättning m.m.Utgallring medgiven enligt K.k. 716/53. 2 ) 5 o. 6.
Banden bevarade som typexemplar.
Band.
 
H VI abcStatistik rörande kommunala flickskolor Primäruppgifter rörande gymnastikbefrielse (hälsotillstånd) m.m.Serien utgallringsbar enligt K.k. 516/53. 2 ) 5 o. 6.
Banden bevarade som typexemplar. Band.
 
H VI abdStatistik rörande kommunala flickskolor StatistikblanketterBlanketterna ordnade årsvis.
Tidigare se H VI abb och H VI abc.
 
H VI abeStatistik rörande kommunala flickskolor Kataloger med faderns yrkeKartonger. 
H VI abfStatistik rörande kommunala flickskolor Primäruppgifter rörande stipendier och premierSerien utgallrad enligt SFS 1953: 716. 
H VI acaStatistik rörande kommunala realskolor StatistikblanketterBlanketterna ordnade årsvis. 
H VI acbStatistik rörande kommunala realskolor Kataloger med faderns yrke 
H VI adStatistik rörande enskilda högre goss- och samskolor Bilagor till årsredogörelserna 
H VI aeHögre flickskolor Bilagor till årsredogörelser 
H VI afaStatistik rörande privatläroverk Primäruppgifter rörande gymnastikbefrielse (hälsotillstånd) m.m.Serien utgallrad enligt K.k. 716/53. 2 ) 5 o. 6. Utom typex.
Serien har omfattat åren 1920/1921-1943/1944 samtliga privatläroverk.
 
H VI afbStatistik rörande privatläroverk StatistikblanketterBlanketter ordnade årsvis.
Tidigare se H VI afa.
Kartonger.
 
H VI afcStatistik rörande privatläroverk Kataloger med faderns yrkeKartonger. 
H VI afdStatistik rörande privatläroverk Ekonomiska uppgifterSerien utgallrad enligt K.k. 716/53. 2 ) 5 o. 6, utom typex.
Serien har omfattat åren 1916-1960.
 
H VI baHjälptabeller för kommunala realskolor (mellanskolor)Se även serie H VI bc.
Kartonger.
 
H VI bbKommunala flickskolor HjälptabellerSe även serie H VI bc.
Kartonger.
 
H VI bcPraktiska kommunala realskolor (högre folkskolor) HjälptabellerSe även serie H VI bg.
Kartonger.
 
H VI bdEnskilda högre goss- och samskolor m.fl. HjälptabellerSe även serie H VI bg. 
H VI beHögre flickskolor HjälptabellerSe även serie H VI bg. 
H VI bfPrivatläroverk Hjälptabeller"Samtliga privatskolor. Tidigare uppdelade på H VI bba och H VI bbb. Se även H VI ba" (uppgift i äldre förteckning).
Inga volymtabeller för enbart privatläroverk påträffade 1969.
Ev. tabeller se serie H VI bg.
 
H VI bgKommunala och enskilda skolor HjälptabellerTabeller för kommunala och enskilda skolor ordnade efter innehåll. Serien ansluter sig till arkivbildningen. 
H VI cStatistik rörande kommunala och privata skolor Manuskripttabeller 
H VI dStatistik rörande kommunala och privata skolor Särskilda utredningar 
H VII aaStatistik rörande yrkesundervisningen Bilagor till årsredogörelsen för högre tekniska läroverkSerien utgallrad enligt K.k. 716/53. 2 ) 5 o. 6. Utom typex.
Serien har omfattat åren 1921/1922-1959/1960.
Kartonger.
 
H VII abaStatistik rörande yrkesundervisningen Bilagor till årsredogörelsen för handelsgymnasierSerien utgallrad enligt K.k. 716/53. 2 ) 5 o. 6. Utom typexemplar.
Serien har omfattat åren 1921/1922-1959/1960.
Kartonger.
 
H VII abbStatistik rörande yrkesundervisningen Betygskataloger för handelsgymnasierKartonger. 
H VII acStatistik rörande yrkesundervisningen Primäruppgifter rörande kommunala anstalterSerien utgallrad enligt K.k. 716/53. 2 ) 5 o. 6. Utom typexemplar.
Räkenskapsöversikter.
Buntar.
 
H VII adStatistik rörande yrkesundervisningen Primäruppgifter rörande enskilda anstalterSerien utgallrad enligt K.k. 716/53. 2 ) 5 o. 6. Utom typex.
Räkenskapsöversikter.
Kartonger.
 
H VII aeStatistik rörande yrkesundervisningen Primäruppgifter rörande särskilda anstalterSerien utgallrad enligt K.k. 716/53. 2 ) 5 o. 6. Utom typex.
Kartong.
 
H VII bStatistik rörande yrkesundervisningen Hjälptabeller 
H VII cStatistik rörande yrkesundervisningen ManuskripttabellerTryckt t.o.m. 1928/1929.
Kartonger.
 
H VII dStatistik rörande yrkesundervisningen Särskilda utredningarKartonger. 
H VIII aStatistik rörande abnormundervisningen PrimäruppgifterKartonger. 
H VIII bStatistik rörande abnormundervisningen HjälptabellerKartong. 
H VIII cStatistik rörande abnormundervisningen Manuskripttabeller Finnes ej 
H XAndra särskilda utredningarKartonger. 
ÖÖVRIGA HANDLINGAR 
Ö IByråchefen Edvard Göranssons papperKartonger.