Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Folkskoleavdelningen

Skolöverstyrelsen

Inledning till

FOLKSKOLEAVDELNINGEN 420262.05


Verksamhetstid 1919-1952. Föregångare var Folkskole-
överstyrelsen. Avdelningen hade överinseende över folkskolor, småskolor, folkhögskolor, folkbildning, folk- och småskollärarutbildning, sär- och abnorm-
skolor, skolor för dövstumma och blinda.
Verksamheten fortsatte 1952 i undervisningsavdel-
ningen (420262.08), organisationsavdelningen (420262.13) och folkbildningsroteln (420262.18). Se även statistiska kontoret (420262.02).


Särskild beteckning på diarier:

Diarium över samlingsdiarienummer avser ärenden som återkommer år efter år.

Diarium över samlingsnummer avser samma ärende från flera instanser.

 Serier (100 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL, FÖREDRAGNINGSLISTOR OCH REGISTER 
A IProtokoll jämte register 
A IITill föredragning anmälda ärendenBand. 
A IIIFöredragningslistorBand till 1943. Fr.o.m. 1944.
Diarietalonger i pärmar.
Tidigare år saknas.
 
A III aFöredragningslistor, rotel 1 
A III bFöredragningslistor, rotel IA 
A III cFöredragningslistor, rotel II 
A III dFöredragningslistor,rotel IIb 
A III eFöredragningslistor,rotel III 
A III fFöredragningslistor, rotel IV 
A III gFöredragningslistor, rotel V 
A III hFöredragningslistor, rotel VI 
A III iFöredragningslistor, sekreterarens rotel 
A III jFöredragningslistor, rotel VII 
A III kFöredragningslistor, skolläkarens rotel (SL) 
A III lFöredragningslistor, hushållskonsulenternas rotel 
A III mFöredragningslistor, försöksavdelningen 
BKONCEPT JÄMTE REGISTER 
B IHuvudserien jämte register 
B I aKonceptBand. Kallas registratur. Inom varje månad uppdelad efter rotlar. 
B I bSakregister till konceptenKortregister bildat av diariekataloger. Serien bunden t.o.m 1943, därefter kortregister. 
B IIUtgående cirkulärBand. 
B IIIVerksamhetsberättelserSerien bunden. Berättelserna avgavs till Kungl. Maj:t. 
CDIARIER JÄMTE REGISTER 
C IDiarium över kungl. brev jämte register 
C I aDiariumBand. 
C I bRegisterBand. Fr.o.m. 1948 register till brev i C II a. 
C IIAllmänna diarier jämte register 
C II aHuvuddiarium jämte registerEtt registerband per år. 
C II bDiarium över samlingsdiarie- och samlingsnummer jämte register. Se inledningenBand. Från 1945 endast samlingsdiarienummer.
Ett band register.
 
C II cDiarium över samlingsnummer, se inledningenBand. 
C II dDiarium över inspektionsresor 
C IIITjänstediariumBand. För ansökningar till inspektörstjänster samt tjänster vid seminarier och blind- m.fl. skolor. 
C IVRoteldiarierBand. Efter 1943 se föredragningslistor å diarietalonger A III. 
C IV aDiarier, rotel I 
C IV bDiarier, rotel II 
C IV cDiarier, rotel III 
C IV dDiarier, rotel IV 
C IV eDiarier, rotel V 
C IV fDiarier, rotel VI 
C IV gDiarier, sekreterarnas rotel 
C IV hDiarier, skolläkarens rotel 
C VFöreläsningsdiariumBand. 
C VILäroboksdiariumBand. 
C VIIExpeditionsböcker 
DLIGGARE 
D IMatrikel över tjänsteinnehavare å folkskoleavdelningenBand. 
D IILiggare över lärare 
D II aLiggare över tjänstledigheter och förordnanden vid seminariernaBand. 
D II bMatrikel över folk- och småskoleseminariernaBand. 
D II cMatrikel över folkhögskolorna 
D II dLiggare angående behörighet att undervisa vid yrkesbestämda fortsättningsskolor 
D II daKortregister 
D II dbPM angående ansökningar om behörighet att undervisa vid yrkesbestämda fortsättningsskolor, med beslutPärmar.
Diarienummer.
 
D II eLiggare angående läkarundersökning av folkskollärareBand. 
D II fMatrikel över lärare vid kommunala mellanskolorBand. 
D IIILiggare över reglementen för folk- och småskolor 
D IVLiggare över tjänsteförslagBand. 
D VBlankettsamling 
D VISakregisterliggareBand. 
D VIILiggare över ordinarie befattningshavare vid folk- och småskoleseminariernaKortregister. 
D VIIILiggare över skoldistriktenBand. Alfabetisk ordning. 
EINKOMNA SKRIVELSER 
E IInkomna Kungl. brevBand. 
E IIHandlingar till allmänna diarier 
E II aHandlingar till huvuddiarietBuntar. Även ritningar i serien. 
E II bHandlingar ordnade efter samlingsdiarie- och samlingsnummer, se inledningenBuntar. Handlingar till samlingsnummer ingår t.o.m. 1944, därefter se E II c. I
serien finns handlingar angående yrkeskurser som t e x i volym 148, kurs i fiskerilära, navigation, motorlära, handel, bergsbruk, järnhantering, och skogsbruk för lärare vid fortsättningsskolor.
 
E II cHandlingar ordnade efter samlingsnummer, se inledningenBuntar.
Ingår t.o.m. 1944 i E II a.
 
E IIIAnsökningshandlingar till tjänstediarietBuntar.
Omfattar tjänster till folk- och småskoleseminarier, som
folkskolinspektörer samt i blind-, döv- m.fl. specialskolor.
 
E IVHandlingar till enskilda diarietHuvudsakligen folkskolinspektörernas:s förslag till resplaner. Gallringsbart efter 3 år enligt Kungl.brev den 17/11 1944. Serien utgallrad
1963.
 
E VIcke diarieförda handlingarRekvisitioner, förhandsförfrågningar ang. byggen m.m. Serien utgallrad enligt riksarkivets gallringsbeslut nr 172,den 5.9.1966. 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F IHandlingar angående lärare, lärjungar och läroanstalter 
F I aKataloger över lärjungar 
F I aaKataloger över lärjungar vid folkskoleseminarierBand. Tiden gäller höst- och vårtermin. 
F I abKataloger över lärjungar vid småskoleseminarierBand. Tiden gäller höst- och vårtermin. 
F I acKataloger över lärjungar vid högre folkskolorBand. Tiden gäller höst- och vårtermin. 
F I bÅrsredogörelser 
F I baÅrsredogörelser för folkskoleseminarierBand. Tiden gäller höst- och vårtermin. 
F I bbÅrsredogörelser för småskoleseminarierBand. Tiden gäller höst- och vårtermin. 
F I bcÅrsredogörelser för högre folkskolorBunt. Tiden gäller höst- och vårtermin. 
F I cLäroplaner och reglementen för rikets folk- och fortsättningsskolor jämte register 
F I caLäroplaner och reglementen för rikets folk- och fortsättningsskolor, huvudserienArkivkartonger.
Serien ordnad efter skoldistrikt i bokstavsordning. Serien överlämnad till riksarkivet den 5.2.1970.
 
F I cbLäroplaner och reglementen för rikets folk- och fortsättningsskolor, register 
F IIHandlingar i statsbidragsärenden 
F II aAnsökningar om statsbidrag till undervisningsmateriel i rikets nordligaste gränsorterBuntar.
Det s.k. finska anslaget.
 
F II bAnsökningar om statsbidrag till dyrtidstillägg och provisorisk avlöningsförbättring vid folkhögskolorBuntar.
Typex. efter gallring enligt kungl. brev 17/11 1944.
 
F II cAnsökningshandlingar om statsbidrag till inackorderingSe även i serie E 2 b.
Se SFS 1931:130.
SFS 1932:380.
SFS 1933:288, 1935:448.
 
F II dReseräkningar från bildningsförbund och föreläsningsföreningar 
F IIIUtredningar och möten 
F III aa1919:års undersökning om skolförhållandenBunt. 
F III ab1919:års undersökning om kurs- och läroplaner 
F III ac1920-22 års utredning om folksskollärarbristen 
F III adUtredning angående GCI, "1931 års gymnastiksakkunniga".Bunt. 
F III aeBesparingssakunniga angående folkskolorna, primäruppgifter och tabeller 1940-1945Buntar. Inspektionsområden. 
F III bFolkskoleinspektörsmöten 
F III cNordiska skolmöten 1931-1948 
F IVDiverse handlingar 
F IV aHandlingar ang. möblering av vårdanstalten i Lund för blinda med komplicerat lyteBunt. 
F IV bRekvisitioner av standardprov från skoldistrikten