Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Folkbildningsroteln (Fb)

Skolöverstyrelsen

Inledning till

FOLKBILDNINGSROTELN 420262.18


Riksdagens beslut 1947 om ökat stöd till folkbildnings-
arbetet innebar att en särskild rotel inrättades. Till dess verksamhetsområde fördes inte bara folkbildnings-
ärendena (folkhögskola, studieförbund, biblioteksfrågor) utan även ärenden ang nykterhetsundervisning och s k allmän ungdomsvård. Folkbildningsfrågorna hörde före 1947 till folkskoleavdelningen (420262.05) och fördes 1964 till folkbildningsbyrån och dess bibliotekssektion och -skola (420262.40-42).


Särskild beteckning på diarier:


Diarium över samlingsdiarienummer avser ärenden som återkommer år efter år.


Diarium över samlingsnummer avser samma ärende från flera instanser.

 Serier (84 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTORHörde till den 1/11 1952 till F-avd., därefter till U-avd. Bibliotekssektionen har egen arkivförteckning. 
A IProtokollBand. Roteln för egna protokoll fr.o.m. 1/10 1962. Före okt. 1962 se F-avd. resp. U-avd. 
A IIFöredragningslistorBestår av diarietalonger, gallrade efter hand. 
BKONCEPT JÄMTE REGISTER 
B IHuvudserien jämte register 
B I aKonceptEgna koncept fr.o.m. 1/10 1962. Före okt. 1962 se F-avd. resp. U-avd. 
B I bSakregister 
B IINykterhetskonsulentens skrivelser till skolöverstyrelsen 
B IIIRedogörelser för av skolöverstyrelsen anordnade kurser och konferenserBand 1949-1952, 1953-1954, 1955, 1956. Tryck
Serien saknas 1966 och 18/3 1993.
 
B IVCirkulär 
CDIARIERSe i allm. F- och U-avd:s diarier. Roteln för ej egna diarier före okt. 1962. 
C IDiarium över kungl. brev 
C IIHuvuddiarium jämte register 
C II aDiariumBand. 
C II bDiarieregister 
C IIIFolkskoleinspektörens diarium 
C IVFöreläsningskonsulentens diarium 
C VDiarium över samlingsdiarienummer, se inledningen 
DLIGGARE OCH REGISTER 
D ILiggare för folkhögskolor 
D I aRegister över ordinarie, extraordinarie och extra ämneslärare 
D I bRegister över ordinarie och extraordinarie övningslärare1954/55-1964 sept. Saknas 1997 
D I cRegister över folkhögskollärare i reglerad befordringsgångKortregister 1956/57. Saknas 1996 
D I dRegister över statsbidrag till lärarlöner vid folkhögskolor 
D IILiggare för föreläsningsverksamheten 
D II aRegister över föreläsningsföreningar1928/29-1944/45 saknas. 
D II bRegister över inspektorer för föreläsningsföreningar1930- och 1940-talen 
D II cRegister över föreläsare inom populärvetenskapliga föreläsningsverksamhetenKortregister.
Volymerna 3-4 (1947) saknas år 1966 och 1996.
 
D II dRegister över folkbildningskurser1953/54 saknas 18/3 1993. 
D IIILiggare för fritidsverksamhet 
D III aRegister över föreläsare inom ungdomsarbetetKortlåda. 1954/55-1955/56 Serien saknas 1966 och 1993. 
D III bBokföring över utbetalningar av medel till ungdomsledarkurser 
D III cBokföring över utbetalningar för ungdomsinstruktörers avlönande och traktamentsersättning 
D III dBokföring över statsbidrag till fritidsgrupper inom kommunerna och studieförbunden1954/55 Saknas 1993 18/3. 
D IVLiggare för nykterhetsverksamhetenKortregister för 1954 saknas 1966 och 1993. 
D IV aDispositionsliggare över bidrag till nykterhetsorganisationer m.fl. anslagKortregister 1954. Saknas 1966 och 1993. 
EINKOMNA SKRIVELSER 
E IKungl. brev 
E IIHandlingar till allmänna diarier 
E II aHandlingar till huvuddiariet 
E II bHandlingar ordnade efter samlingsdiarienummer, se inledningen 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F IHandlingar angående folkhögskolor 
F I aFolkhögskolinspektörens korrespondens 
F I aaFolkhögskolinspektörens korrespondens med skolöverstyrelsenFinns icke. 
F I abFolkhögskolinspektörens korrespondens med privatpersoner 
F I acÖvrig korrespondensFinns icke. 
F I bHandlingar angående folkhögskollärare 
F I baHandlingar angående folkhögskollärare, lärarförteckningarBuntar 
F I bbAnsökningshandlingar angående reglerad befordringsgång för folkhögskollärareHörde t.o.m. 30/9 1956 till A-avd. Ordnade alfabetiskt. Utgallras efter 10 år enligt riksarkivets gallringsbeslut den 5/9 1966 nr, 172. Utgallrat. 
F I bcSkolöverstyrelsens beslut om lönegradsplaceringar för folkhögskollärareSaknas 1993. 
F I bdFortbildningskurser för folkhögskollärare 
F I cHandlingar angående folkhögskolelever 
F I caRedovisning av stipendiemedel, ansökningar om stipendier och studiebidrag, elevförteckningar, folkhögskolanBuntar 
F I cbFolkhögskolelevernas stipendieansökningar-1964 Buntar. Bilagor till F I ca. Serien utgallrad enligt kungl. brev den 17 november 1944. 
F I dFastställande av den statsbidragsberättigade undervisningens omfattning för folkhögskolorInk. från folkhögskolor Fr.o.m. 1957/58 ingår lärarförteckningar, se F I ba. 
F I eÅrsredogörelser från folkhögskolorBand. 1916/17-1919/20 saknas 1958.
Register till volymerna 28-29, 32-59, se appendix 1 i forskarexpeditionen.
 
F IIHandlingar angående föreläsningsverksamheten 
F II aFöreläsningskonsulentens korrespondens 
F II bStatsbidragsansökningar från föreläsningsföreningar med redogörelser för verksamheten, ekonomiska redogörelser, årsberättelserAnsökningarna gallrade enligt Kungl. brev 17/11 1944. 
F II cStatsbidragsansökningar från fristående studiecirklar med beslutAnsökningarna är i allmänhet numrerade, men register saknas. 
F II dHandlingar angående reseräkningar från bildnings- förbund och föreläsningsföreningar 
F IIIHandlingar angående fritidsverksamhet 
F III aAnsökningshandlingar om statsbidrag 
F III aaAnsökningshandlingar om statsbidrag till ungdomsledarkurser 
F III abAnsökningshandlingar om statsbidrag till instruktörer (instruktörsbidrag) 
F III acAnsökningshandlingar om statsbidrag till fritidsgrupper1954/55-1956/57 Buntar. Serien saknas 1966. 
F III bHandlingar angående godkännande av ungdomsinstruktörerPärmar. Ansökningshandlingar och kopior av styrelsens godkännande. 
F III cHandlingar angående stickprovskontroll av fritidsgrupper i kommunal regiPaket 1954-1955. Uppgifter från vissa kommuner. Saknas 1966. 
F III dHandlingar angående material rörande ungdomsorganisationernas verksamhet1954 Vertikalskåp. Sparas 1 år. Gallrat. 
F III eHandlingar angående kurser och konferenserOrdnad i kronologisk ordning. Saknas i aug. 1993. 
F III fHandlingar angående instruktörsrapporterUngdomsinstruktörer/-konsulenter. 
F IVHandlingar angående nykterhetsorganisationer 
F IV aHandlingar angående nykterhetsorganisationer. Ansökningar om speciella bidrag 
F IV bHandlingar angående nykterhetsorganisationer. Redovisning av speciella bidrag 
F VHandlingar angående Statens folkbildningsnämnd 
F VIHandlingar angående planeringskommittén för de stora årskullarna 
F VI aHandlingar angående planeringskommittén för de stora årskullarna, protokoll, PM, korrespondens, prognoser.Underkommitté till samarbetsnämnden för yrkesutbildning och arbetsförmedling. 
F VI bHandlingar angående Kommittén för en "allsidig utredning ang. ungdomsledarutbildning".Underkommitté till planeringskommittén för de stora årskullarna. Tryck "Utredningar i skolfrågor Ungdomsledarutbildning". SÖ. Stockholm 1959. 
GRÄKENSKAPERFinns icke. Jämför D. 
HSTATISTIKFinns icke 
JKARTOR OCH RITNINGARFinns icke 
KTIDNINGSURKLIPPFinns icke 
ÖOscar Olssons efterlämnade papper