Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Kanslisektionen

Skolöverstyrelsen

Inledning till

KANSLIET 420262.20


1944-1964. Här finns personaladministrativa handlingar och räkenskapshandlingar, som en fortsättning på delarkivet gemensamma serier (420262.04). Verksamheten fortsätter i den nya administrativa avdelningen med dess byråer (420262.60-65).

 Serier (66 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL JÄMTE BILAGORÅren 1944-1955 sektion inom A-avd. med delvis egen arkivbildning. Från nov. 1955 självständig. Häri förtecknas även kamrerarkontorets räkenskaper m.m. 1944-1955, därefter kassakontoret. 
A IProtokoll i personalärendenBand 
A IIHandlingar till protokollet 
BKONCEPT 
B IKoncept till allmänna skrivelserIngår jämte ingående handlingar i E I a. 
B IIKoncept till intyg och tjänstgöringsbetygHandlingar ordnade i bokstavsordning. 
B IIIKoncept till interna meddelandenBuntar 
B IVKoncept till anslag angående tjänstetillsättningar och förordnandenBuntar 
CDIARIER JÄMTE REGISTER 
C IHuvuddiarium jämte registerBand 
C IITjänstediariumBand 
C IIIPersonaldiariumBand. För semester- och tjänstledighetsansökningar, sjukintyg m.m. 
DLIGGARE 
D IMatriklar 
D I aMatriklar över tjänstemänBuntar. Bokstavsordning.

Tjänstematriklar 1921- för Statistiska kontoret i Statistiska kontoret vol. C 8:1.
 
D I bMatriklar över städerskor 
D IIÖvriga personalliggare 
D II aLöneliggare 
D II aaPersonalliggare över löneuppgifterBuntar. Uppgöras på grundval av personalrapporterna i E II. Ligga till grund för kassans löneuträkningar. 
D II abLöneliggare: PM angående avlöningsberäkningarBuntar. Forts. från KSÖ. Gemensamma serier, D I c. Uppgjorda å kamrerarkontoret, A-avd. 
D II bFörordnandeliggare 
D II baFörteckningar över förordnanden 
D II bbFataliejournaler 
D II cLiggare angående sjukledigheter 
D II caLiggare för sjukanmälningarBand. Utgallras efter 4 år enligt riksarkivets gallringsbeslut 5.9.1966, nr 172. Åren 1950-1952 förd på A-avd. Utgallrat 1967. Åren 1963-1964 utgallrat 1969. 
D II cbLiggare för läkarintygUtgallras efter 4 år enligt riksarkivets gallringsbeslut den 5.9.1966, nr 172. Utgallrat 1968.

1/7 1956- september 1964.
 
D II ccLiggare för läkarvårdsräkningarUtgallras efter 4 år enligt riksarkivets gallringsbeslut den 5.9.1966, nr 172. Utgallrat 1968.

1/7 1956-september 1964.
 
D II dLiggare över sakkunniga för särskilda uppdragUpplagd omkring 1950 men förd bakåt. 
D II eLiggare över experter och tillfällig personal 
D IIIBiblioteksliggare 
D III aRealkatalogKortregister. Saknas 1966. 
D IVLiggare för skolöverstyrelsens förlagsverksamhet 
D IV aLiggare över skolöverstyrelsens skriftserieBand. En liggare per skrift i serien. Bokföring över försålda ex. Serien till förlagets arkiv. 
D VArkivförteckningarArkivförteckning 1960 godkänd. Ej funnen 2020-03-09. 
D VIInventarieförteckningSe nya SÖ. Intendenturen. 
EINKOMNA SKRIVELSER 
E IHandlingar till diarier 
E I aHandlingar till huvuddiarietBuntar.
Häri även kungliga brev och avdelningens svarskoncept.
 
E I bHandlingar till tjänstediarietBuntar. Utgörs huvudsakligen av ansökningsskrivelser. Eventuella merithandlingar läggas till personalakten. 
E I cHandlingar till personaldiarietBuntar 
E IIPersonalrapporter1933-1964, utgallrat efter 4 år enligt riksarkivets gallringsbeslut den 5.9.1966, nr 172. Grund till serie D II aa. 
E IIIEj diarieförda handlingarBunt 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F IPersonalakter för tjänstemänUpplagt 1953 men tidigare handlingar inlagda. Buntar. 
F IIHandlingar angående annan personal 
F II aHandlingar angående städerskorÅren 1956-1964, saknas. 
F II bHandlingar angående arkivarbetareBuntar 
F II cHandlingar angående tillfälligt anställd personal 
F IIIHandlingar angående sjukersättningInnehåller anvisningsläkarens räkning samt SÖ:s krav på sjukkassa. 
F IVHandlingar angående skolöverstyrelsens förlagsverksamhet 
F IV aRekvisitioner av skrifterPärmar. Uppdelade efter olika böcker i serier. Finns icke. 
F IV bUtställda räkningar å försålda böckerPärmar. Utgöres av räkningskopior. Finns icke. 
F VHandlingar angående samarbetsnämnden 
F VIHandlingar angående 1963 års organisationskommitté för skolväsendets centrala ledning m.m. (OSC)Buntar 
F VIIHandlingar angående ordensväsendet 
GRÄKENSKAPER 
G IHuvud- och kassaböcker1944/45-1951/52 förda på A-avdelningens kamrerarkontor. Omfattar från riksräkenskapsverkets återkomna reviderade räkenskaper. 
G IIRäkningsdiarier 
G II aRäkningsdiarier för arvodenLösbladsliggare 1949-1964. 1949-1952 förda å kamrerarkontoret, A-avd. Utgallras vid inaktualitet enl. riksarkivets gallringsbeslut 5.9.1966, nr 172. Utgallrat 1968 och 1970. 
G II bRäkningsdiarier för expenser1949-1964. Utgallras vid inaktualitet enl. riksarkivets gallringsbeslut 5.9.1966, nr 172. Utgallrat 1967. 
G II cRäkningsdiarier för kurser1954-1964. Utgallras vid inaktualitet enl. riksarkivets gallringsbeslut 5.9.1966, nr 172. Utgallrat 1970. 
G IIIKassaverifikationerPärmar 
G IVVerifikationsbilagor och kopior 
G IV aTelefonkvitton1951-1964, 1951/52-1963/64 Utgallrade efter 4 år enl. SFS 960/1945. 
G IV bApoteksräkningar1950-1964. Utgallrade efter 4 år enl. SFS 960/1945. 
G IV cAvlöningslistor1955/56-1956/57, Kopior från kassan. Utgallrade enligt Riksarkivets gallringsbeslut den 5/9 1966, nr 172.