Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

P-reg

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen
Skolöverstyrelsen
Registraturet, P-regVerksamhetsbeskrivning för Planeringsavdelningen
1964-10-01--1982-06-30

Avdelningen svarade för extern planering för grundskola, handikappundervisning, gymnasium, yrkesskola, vårdutbildning, vuxenutbildning, sjuksköterskeskolor, sjöbefälsskolor, Bergsskolan, nomadskolan, privatskolor, internatskolor, riksinternatskolor, undervisning för utlandssvenska barn (fr.o.m. 1969), utbildning inom jord, skog, trädgård och lanthushåll (fr.o.m. 1971).

Avdelningen var fram till den 1 juli 1972 indelad i fyra byråer enligt följande:

P1 Översiktlig planering.
Långtidsbedömning, utredningar, prognos- och dimensioneringsfrågor, utredningar och analyser samt informationssystem.

P2 Regional och lokal planering samt skolorganisation.
Skolorganisation, lokal och regional planering, skolledar- och lärartjänster vad avser dimensionering, skolenheter samt elevområdesfrågor.

P3 Omskolningsverksamheten, planering och organisation.
Driftsadministration och undervisningsfrågor för omskolningsverksamheten.

P4 Skolanläggningar (byggnader, inredning, utrustning, statsbidrag).
Lokalnormer, lokalbehovsprövning, ritningsgranskning, statsbidrag.

Den 1 juli 1972 fördes P3 verksamhetsområde över till en nybildad vuxenutbildningsavdelning varefter planeringsavdelningens verksamhet såg ut som följer:

P1 Långsiktig planering.

P2 Planering, skolorganisation.

P3 Skolanläggningar (byggnader, inredning, utrustning).


Tiden 1964-10-01--1972-06-30
Planeringsavdelningen (P)
Denna avdelning omfattade fyra byråer. Det var den enda avdelningen inom SÖ, där någon ytterligare uppdelning av byråerna i sektioner inte skedde.
Byrå P1 omhänderhade den översiktliga planeringen.
På byrå P2 föll regional och lokal planering samt skolorganisation.
Byrå P3 handlade frågor om omskolningsverksamheten samt planering och organisation i anslutning härtill.
Till byrå P4 räknades skolanläggningar. Där handlades ärenden om byggnader, inredning, utrustning och statsbidrag.


Tiden 1972-07-01--1982-06-30
Byrån för långsiktig planering (P1)
Byrån för planering, skolorganisation (P2) med
3 sektioner:

P2:1 sektionen för grundskolan, vissa skolor med enskild huvudman samt skolledare- och lärartjänster.

P2:2 sektionen för handikappfrågor.

P2:3 sektionen för gymnasie- och högskolan.

Byrån för skolanläggningar (P3):
byggnader, inredning, utrustning.

 Serier (10 st)