Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Statens Reservförrådsnämnd


Grunddata

ReferenskodSE/RA/420377
Omfång
8,7 Hyllmeter 
Datering
19371948(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Statens reservförrådsnämnd (1937 – 1948)
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter

Innehåll

Inledning (äldre form)Statens Reservförrådsnämnd

Inledning

Genom beslut den 25 juni 1937 förklarade Kungl. Maj:t, att de med upphandlingen och lagerhållningen av
de från utlandet införskaffade varorna sammanhängande uppgifterna skulle handhavas av en nämnd kallad Statens Reservförrådsnämnd.

Den 14 augusti 1937 fastställde Kungl. Maj:t instruktion för Reservförrådsnämnden (SFS nr 754). Däri stipulerades att nämnden skulle utgöra ett organ för handläggning av frågor rörande inköp och lager-
hållning av importvaror för statens räkning, vilkas befintlighet inom landet vore av vikt för näringsliv och folkförsörjning lika väl som för den ekonomiska försvarsberedskapen i övrigt.

Nämnden ägde rätt att träffa uppgörelse med allmänna eller enskilda verk och företag samt med enskilda personer angående uppköp, lagring och omsättning av varor, upplåtande och förhyrande av lagerutrymmen samt därmed förknippade frågor. Den skulle även själv låta uppföra lagerlokaler, verkställa varuinköp och vidtaga anstalter i övrigt för varornas behöriga lagring och omsättning.

Den 28 augusti 1937 framlade nämnden sin första plan för verksamheten, vilken godkändes av Kungl. Maj:t den 17 september 1937. Efter en redogörelse för de förberedande undersökningar, som nämnden verkställt ifråga om den statliga varulagringen, konstaterade man, att det lämpligaste förfaringssättet vore, att förefintliga affärs- och industriföretag, statliga eller enskilda, ombesörjde varornas anskaffande och uppläggning men att staten skulle behålla äganderätten till desamma. Efter krigsutbrottet 1939 och i ännu högre grad efter avspärrningen i april 1940, skedde emellertid varuinköpen väsentligen i nämndens egen
regi. Tilläggas bör att även svenska beskickningar och konsulat ha anlitats för en del varuinköp utomlands. Varorna ha i mycket stor utsträckning lagrats av nämnden själv i egna eller förhyrda lokaler.

De viktigaste lagrade varugrupperna utgjordes av råvaror för industrien, kraftfoder och gödselmedel för jordbruket, fasta och flytande bränslen, smörjmedel, läkemedel och annan sjukvårdsmateriel samt vissa
för försvaret erforderliga varor m.m.

Antalet av nämnden under verksamhetstiden 1937 - 1948 lagrade varuslag har uppgått till i runt tal 500, varav cirka 200 läkemedel eller råvaror till läkemedel. De ha lagrats på inemot 1000 platser.

Försäljningen av varorna från reservlagren har verkställts både till allmänna institutioner och producent-
företag samt grosshandel.
Omsättningen under åren 1937 - 1948 har uppgått till i runt tal 1.500 miljoner kronor. Varulagren vid tid-
punkten, då nämndens verksamhet upphörde, utgjordes till övervägande del av kuranta för folkförsörjningen viktiga varor, vilka till en stor del anskaffats just efter andra världskrigets slut.Nämnden har i stort sett varit organiserad på följande avdelningar:

1. Direktion och sekretariat.
2. Kamerala avdelningen med bokföring och kassa.
3. Inköps- och befraktningsavdelningen.
4. Läkemedelsavdelningen.
5. Bensin- och oljaavdelningen.
6. Försäljningsavdelningen.
7. Expedition.
8. Bilgummiavdelning (1941).
9. Cisternavdelning (sammanslogs 1947 med avdelning 5).


Revisionen av nämndens räkenskaper har handlagts dels av revisorer, förordnade av Kungl. Maj:t, dels av Statens krisrevision respektive Överstyrelsen för krisförvaltningen.

Vederbörlig utgallring i arkivet, som verkställts både av Reservförrådsnämnden och Riksarkivet, har ägt rum i överensstämmelse med Kungl. Maj:ts förordnande i brev den 1 november 1946 respektive Riksarkivets beslut. Avskrift av nämnda gallringsbrev bifogas arkivförteckningen.

Enligt Kungl. Maj:ts beslut den 26 juni 1948 upphörde Statens reservförrådsnämnds verksamhet den 30 juni 1948 och dess arbetsuppgifter överflyttades fr.o.m. den 1 juli 1948 till Riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap.

Reservförrådsnämndens arkiv överlämnades av Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap till Riksarkivet först den 17 september 1962 (Ink. 1962 I:805).


Stockholm i mars 1964


Richards Ritums

Historik 1937 - 1948 se även volym Ö I.

Avskrift av gallringsbrev.Kungl. Folkhushållningsdepartementet

Riksarkivet
Ink. 5/11 1946
Byrå II Nr: 875

Överlämnas till Riksarkivet för kännedom.

Folkhushållningsdepartementet


Till Statens reservförrådsnämnd

I skrivelse den 13 augusti 1946 har Statens reservförrådsnämnd anhållit om medgivande att verkställa utgallring av vissa handlingar ur nämndens arkiv.
I ärendet hava utlåtanden avgivits den 14 september 1946 av 1940 års arkivsakkunniga, efter samråd
med Överrevisionen för krisförvaltningen, och den 16 oktober 1946 av Riksarkivet.


K u n g l. M a j :t medgiver, att - under förutsättning att föreskriven bokföring, kontroll och statistisk bearbetning slutförts - ur Reservförrådsnämndens arkiv må utgallras följande slag av handlingar, som framgått eller framgå ur nämndens hittills ålagda uppgifter, nämligen,
- samtliga räkenskaper och verifikationer tio år efter det budgetår räkenskaperna avse, dock med undantag för den manuella bokföringens räkenskapsböcker samt huvudböcker, tillhörande boksluten och kontokorten
i den maskinella bokföringen, ävensom handlingar, förvarade i serien "Arkiverade köp", i den mån dessa
avse ej slutsålda lager,
- rapporter angående lagerhållningen den 30 juni varje år tio år från den tidpunkt, vederbörande rapport avser,
- liggare över fakturor tio år efter det vederbörande liggare avslutats,
- av Statens handelskommission meddelade transporttillstånd tio år från det tillstånd meddelats i den mån
de ej förvaras å läkemedelsavdelningen,
- allmänna korrespondensserien med undantag av däri ingående utredningar tio år efter det att veder-
börande skrivelse inkommit till nämnden eller därifrån expedierats.


Angående utgallring av handlingar ur Statens reservförrådsnämnds arkiv.

Plats- och resekontrollanters rapporter tio år efter det vederbörande rapport inkommit till nämnden,
- samtliga handlingar i gummiringsavdelningens arkiv sex månader efter det bestämmelserna om reglering
av handeln med bilgummi upphört att gälla, dock att korrespondens må utgallras först tio år efter det vederbörande skrivelser inkommit till nämnden eller därifrån expedierats samt att kortregister (gula kort) över till nämnden inlevererade däck och slangar med tillhörande listor över från försvaret inlevererade däck och slangar, kontrollböcker över inkomna registerkort (gula kort) samt lagerböcker jämte lageröknings-
rapporter (I-specifikationer) och lagerminskningsrapporter (U-specifikationer) må utgallras först tio år efter utgången av det kalenderår handlingarna upprättats,
- ur bensin- och oljaavdelningens arkiv utlämningsorder jämte bilagor, ansökningar om utlämning jämte däröver avgivna yttranden samt transportsedlar och lagerrapporter vid avdelningens upphörande eller omorganisation,
- ur läkemedelsavdelningens arkiv dupletter och kopior av verifikationer över utlämnade varor, av Handelskommissionen meddelade transporttillstånd, lageruppgifter från lagerhållare, kopior av mottag-
ningsbevis samt kortregister över lager och köp vid avdelningens upphörande eller omorganisation, förbindelser av köpare rörande import, då dessa upphört att gälla, samt offerter med orderbekräftelser
tio år efter det köpet avslutats.


Vidare bemyndigar Kungl. Maj:t Reservförrådsnämnden
- dels att med av nämnden bestämd frist i sitt arkiv utgallra avskrifter av handlingar, därest ett huvudexemplar finnes och bevaras i dess arkiv och dossierer eller akter av större betydelse ej på ett olämpligt sätt stympas genom gallringen eller att bevarande av ifrågakommande avskrift eljest anses önskvärt,
- dels ock att i samråd med Riksarkivet besluta om och i vilken utsträckning typexemplar av de i det föregående till utgallring angiva arkivalierna skola undantagas från utgallring och för framtiden bevaras.


Detta får jag, på nådigaste befallning, meddela Statens Reservförrådsnämnd till kännedom och efterrättelse.

Avskrifter av denna ämbetsskrivelse tillställes Ecklesiastikdepartementet, Riksarkivet, Överrevisionen för krisförvaltningen och 1940 års arkivsakkunniga.


Stockholm den 1 november 1946


Axel Gjöres

/ Curt Nordwall

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Carl D. Ossmark

Hänvisningar

ReproduceratNej

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2010-03-10 13:10:13