Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Kammarkollegiet Länsstyrelser

Kammarkollegiet Ämnessamlingar

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11620-t – 1633Stockholms slottskansli. Inkomna skrivelser.

Skrivelse uå (1620-t.) m bil till ståthållaren på Stockholms slott; skrivelser till Gabriel Oxenstierna 1622, Lars Skytte 1622, 1630, Claes Horn 1624-1629 (20 st); sekreteraren på Stockholms slott Mårten Jakobsson 1631-1633.
 
21608 – 1626Stockholms slottskansli. Koncept.

Pass utfärdat av överste skattmästaren Seved Ribbing för 70 hovmän från Småland under Sven Månssons fana 1608; skrivelser och fragment uå (1620-t. 7 st); skrivelse 1623 22/7 till Peder Erichsson om en byggnad som inte blivit reparerad vid Drottningholm; skrivelse 1624 29/11 till kapten Anders Duhn; skrivelse 1624 1/12; skrivelser 1625 jan (63 st), 1625 april-juni (6 st), 1625 juli (74 st), 1625 aug (21 st); skrivelser 1625 okt (55 st), 1625 dec (43 st), 1626 (3 st).
 
31627 – 1633Stockholms slottskansli. Koncept.

Kungl. beställningsbrev uå (1620-t.?) för överste vaktmästaren på Stockholms slott och stad; skrivelse till fogden Peder Markusson i Södertörn 1627 12/7 undertecknad av Claes Horn; skrivelser 1627 okt (43 st), 1627 nov (30 st); 1628 21/3 av Claes Horn; skrivelse 1628 10/4; skrivelser 1628 juni (35 st), 1628 okt-dec (15 st), 1629 juni-nov (25 st); fullmakt för Mårten Jönsson att vara fogde i Bro hd 1629 11/9; pass utfärdat av Lars Skytte 1630 27/4; fullmakt för Anders Persson att vara länsman i Håbo hd uå (ca 1630); skrivelser 1631 april-maj (30 st), 1632 juni-aug (40 st), 1633 juli (16 st).
 
41643 – 1656Stockholms slottskansli. Slottsfogden Anders Scheders papper m.m.

1) Anders Scheders koncept uå 1645-1654; inkomna skrivelser uå 1646-1653; handlingar uå (1636) 1643-1655 bl.a. räkningar och kvitton däribland ett till borgmästaren Olof Hising 1655.

2) Anders Scheders tjänare Arvid Olovssons koncept uå 1652-1653 bl.a. minnesant. 1653 över hur mycket han var skyldig Anders Munskänk på Västerlånggatan för mat och dryck till pingsthelgen, och inkomna skrivelser uå - 1653.

3) Skrivelser till rådmannen Anders Jönsson 1652-1653, Per Sigfridsson från Per Jonsson Brask 1652; räkning med Per Jacobsson, hökare på Södermalm 1653; skrivelser till kaplanen Hans Eriksson 1653, skomakaren Erik Olovsson i Stockholm 1654, slottsskrivaren på Stockholms slott Bertil Olovsson 1656, skräddaren mäster Påvel Olovsson Wetter i Stockholm ca 1650, 1652, 1654, vaktmästaren Peder Olovsson uå och 1652, Mattias Knutsson uå och 1654, slottsloven på Stockholms slott uå, räkning uå.
 
51636 – 1821Skrivelser till landshövdingar och ståthållare: Överståthållaren, Stockholms län - Östergötlands län.

1) Överståthållaren och slottskansliet: 1642 - 1805

Skrivelser till Claes Fleming 1642, Bengt Ekehielm 1650, (G Leuhusen) 1650, Axel Sparre 1669, 1672, Georg Gyllenstierna 1680 (2 st), Christoffer Gyllenstierna 1687-1703 bl.a. en akt 1687 om italienaren Francisco Maria Levante och en ny metod att tillverka koppar, 1688 ang. Uwar Ponkratioffs fordran gentemot hökaren Johan Josefsson och 1703 ang. en summa på 1000 daler smt 1650 testamenterad av Jacob Pontuson De la Gardie till de fattiga i staden; slottskansliet 1713; Knut Posse 1714, Gustaf Adam Taube 1716-1719, 1730, slottskansliet 1727; Rutger Fuchs 1740, 1748, 1752, (J C von Düring) 1756, J A von Lantingshausen 1765, 1766 med 1 ex av Närke-Värmlands markegångstaxa, 1767; 1800 till överståthållarämbetet om mjöls utlevererande till stenhuggare och andra arbetare jämte förteckning (1800) över arbetare vid Gustaf III:s staty och norra stenbrobyggnaden samt förteckning (1800) över stadens arbetsmanskap; 1805 från Stralsund; skrivelser uå.

2) Stockholms län: 1646 - 1821

Skrivelser till Axel Turesson 1646, Carl Broman 1755-1756 och uå; memorial 1720 om vissa posters redovisande uti ordinarie eller särskilda räkningar; memorial 1814 till KB av Lars von Engeström om att sökande till Lantbruksakademiens pris bör lämna sin ansökan till varje läns hushållningssällskap; skrivelser från Hushållningssällskapen i Norrbottens län 1817, Jämtlands län 1819 och Hallands län 1821 till D Edelcreutz om att bli hedersledamot i nämnda sällskap; skrivelse uå.

3) Uppsala län: 1646 - 1725

Skrivelser till Göran Gyllenstierna 1646, Lars Fleming 1653, Svante Banér 1654, (Göran Gyllenstierna) 1666, Axel Lillie 1677-1678 m bil samt inneliggande akt (1681) ang. restantier för J Rautenbergh, Fabian Wrede 1682 (2 st, varav den ena ang. ett slagsmål i Uppsala med bifogat kirurgutlåtande), Jacob Gyllenborg 1693, Johan Hoghusen 1699-1708, Magnus Cronberg 1725.

4) Södermanlands län: 1636 - 1778

Skrivelser till Peder Erlandsson (Bååt) 1636, (E Sparre) 1670 m bil, Gabriel Falkenberg 1685, Hans Clerck 1704, 1709, (N A Bielke) 1762 m bil, (P A Örnsköld) 1778.

5) Eskilstuna län: 1729

Skrivelse till Mikael Törnflycht 1729; skrivelse uå.

6) Östergötlands län: 1649 - 1750

Skrivelser till Jacob Skytte 1649, Anders Gyldenclou 1654, (A Lilliehök) 1678, Erik Lovisin 1689 m extrakt ur Kinds härads protokoll den 4 juni 1689, 1690-t. m bil, (L Eldstierna) 1697, Konrad Ribbing 1712 m bil, (E J Creutz) 1721 m bil, Gustaf Adolf Lagerfelt 1750; skrivelse uå; landskansliets utgående skrivelser i koncept eller avskrift 1665.
 
61627 – 1796Skrivelser till landshövdingar och ståthållare: Jönköpings län - Västmanlands län.

1) Jönköpings län: 1678

Skrivelse till Hans Georg Mörner 1678; skrivelse uå (2 st).

2) Kronobergs län: 1628 - 1660

Skrivelser till Otto Skeding 1628 (2 st), Bengt Bagge till Berga 1638, 1644 och 1646, Göran Gyllenstierna 1660; skrivelse uå (efter 1679) ang. Jäppagården i Möckleryd m bil; skrivelser uå (2 st 1680-t.) från kronofogden Gabriel Wijkman m bil.

3) Kalmar län: 1672 - 1796

Skrivelser till Mauritz Posse 1672 (2 st), Henrik von Vicken 1678; skrivelse uå från rådmannen i Kalmar Joakim Rudolf med anhållan om betalning för proviantpersedlar till örlogsskepp 1715 m bil; ansökan uå från åbor i Tjurlösa by, Löts sn om revning och skattläggning av Bre-mossen med påtecknad resolution 1761 m bil; memorial 1708 ang. spannmål i slottsmagasinet i Kalmar; memorial 1796 ang. gästgivaregården i Grönhults by, Blackstads sn.

4) Gotlands län: 1702

Skrivelse till G A von der Osten gen Sacken 1702.

5) Blekinge län: 1723

Skrivelse till (S von Otter) 1723.

6) Kristianstads län: 1683 - 1736

Skrivelser till (R von Ascheberg) 1683 m bil, (M Stenbock) 1709, C G Skytte 1717 m bil, (C G Hård) 1718 (2 st), (S von Hylteen) 1723 och 1736; supplik till konungen remitterad till (C G Rehnschiöld) 1700.

7) Hallands län: 1684

Skrivelse till Sven Ranck 1684; Skrivelse uå.

8) Göteborgs- och Bohus län: 1673 - 1794

Skrivelser till (H Stake) 1673, (B Ribbing) 1737, J F von Kaulbars 1750 (3 st), (D H Taube) 1769 (5 st) skrivelser uå.

9) Älvsborgs län: 1636 - 1687

Skrivelser till J H Rytter 1636 och 1639, Nils Assarsson 1647, Per Ribbing 1650, Per Sparre 1667, vice guv 1673, Henrik von Vicken 1687; resolution på Rytters i räknekammaren inl. frågepunkter dat. Stockholm 1634.

10) Skaraborgs län: 1629 - 1684

Skrivelser till Axel Drake 1629, 1631, Harald Stake 1650, Thord Bonde 1661, (G Kurck) 1678, Per Örneklou 1684 (2 st).

11) Närke-Värmlands län: 1659 - 1713

Skrivelser till Abraham Leijonhufvud 1659, Gustaf Lilliecrona 1683-1684 (2 st), Salomon Cronhielm 1712 (6 st), 1713; skrivelse uå.

12) Västmanlands län: 1627 - 1750

Kammarens skrivelser till Axel Banér 1627 (9 st), 1628 (12 st), 1629 (5 st); skrivelser till Knut Kurck 1656 (2 st), Baltzar Gyldenhoff 1684, 1688, (P Cronhielm) 1697, (G Cronhielm) 1700, 1707 (2 st), Fredrik von Friesendorff 1750; skrivelse uå m bil och påskrift av Gustaf Cronhielm 1703.
 
71634 – 1806Skrivelser till landshövdingar och ståthållare: Kopparbergs län - Viborgs län, Estland, Pommern, Bremen - Verden.

1) Kopparbergs län: 1634 - 1797

Skrivelser till Peter Kruse 1634, 1636, Albrecht Lindcreutz 1740, (C G Wennerstedt) 1745-1747 med Koberga m.fl. byamäns besvär över underhållsskyldighet till Kuhlbecks bron, (J M af Nordin) 1797; skrivelse uå.

2) Gävleborgs län: 1765

Skrivelse till (Carl F) Sparre 1765.

3) Västernorrlands län: 1640 - 1718

Skrivelser till Stellan Mörner 1640, Johan Oxenstierna 1660, Carl Sparre 1669, (G Sperling) 1681 med förklaring i tolv punkter på allmogens klagomål, Alexander Stromberg 1712-1715 m bil, Hugo Hamilton 1718; skrivelse uå (pres 1761) ang. gästgivaren Jonas Svedbergs ansökan om att få nyttja kronoskäret Malmön i Arnäs sn; skrivelse uå.

4) Västerbottens län: 1652

Skrivelse till (F Crusebjörn) 1652.

5) Finland: 1630 - 1765

Skrivelser till gen guv Nils Bielke 1630; Patrik Ogilvie 1671, Kexholms län; KB i Åbo och Björneborgs län (H Oxe) 1680 m bil, (J von Palmenberg) 1712, (O J Yxkull) 1731, skrivelse uå; Anders Lindhielm 1698, Viborgs, Nyslotts och Kymmenegårds län; Johan Creutz 1710, Tavastland och Nyland, skrivelser till KB utan angivande av namn eller län: 1660, 1665, 1671, 1672, 1675?, 1708, 1765; kungl. remiss 1698 med anledning av Christina Bergenstiernas supplik (uå) till K. Maj:t om rusttjänstsfrihet; memorial av Marcks von Würtemberg, Orrawala gård, 1736 m bil ang. hemmanet Mattilas skatterättigheter.

6) Estland: (1590) 1659 - 1668

Henrik Ruus' skrivelse till ståthållaren Gustav Banér 1590 om kläder till krigsfolket; skrivelser till gen guv Bengt Horns sekr E Hiärne 1659, Bengt Horn 1663, 1664, 1666 och 1668; skrivelse uå m bil ank. 1678; Axel Julius De la Gardie 1691 m bil, 1697, 1698 m bil, 1700 m bil (kvittenser), 1702, skrivelse uå från Elisabet Hammarström Eccardt jämte akt, 1700, ang. hennes krav på sal Lorens Walbergs tillgångar, skrivelse 1704 med likvidation i 2 ex på Kiersteins innestående lön från ankomsten till Reval 1700; (D F von Patkull) 1709; skrivelser uå.

7) Livland: 1657

Skrivelser till (M G De la Gardie) 1657, Christer Claesson Horn uå, pres i Riga 1683, m bil; skrivelse uå från rådet i Dorpat till E Dahlberg (?); skrivelse uå.

8) Narva, Ingermanland och Kexholms län: 1696

Skrivelse till Otto Wilhelm von Fersen 1696 m. spannmålstaxa.

9) Pommern: 1731 - 1734

Skrivelser till (J A Meijerfeldt) 1731 m bil, 1734 m bil.

10) Bremen - Verden: 1660 - 1710

Skrivelse från gen guv Hans Christoffer Köningsmarck med expektans för överstelöjtnant Thomas von der Lippe 1660; fullmakt för grenadjärkapten F M Marschalken utfärdad av gen guv Nils Gyllenstierna 1710; skrivelse uå med påskrift av N Gyllenstierna 1708.

11) Drottning Christinas underhållsländer: 1685

Skrivelse till gen guv Johan Olivecrantz 1685 med påtecknad resolution av densamme.

12) Skrivelser till generalguvernörer och landshövdingar utan angivande av namn eller orter uå 1689-1806.
 
81738 – 1808Finland, Åbo och Björneborgs län, Ålands län, Savolax och Karelens län.

1) Åbo och Björneborgs län: 1738 - 1742

Länsstyrelsens koncept och räkenskaper i koncept 1738-1742, uppbördsbok 1741.

2) Ålands län: 1808

Ålands läns landskanslis koncept 1808 1/8-31/12 (1 band); diarium 1808 27/7-31/12 (1 band).

3) Savolax och Karelens län: 1802 - 1805

Remisser från länsstyrelsen i Savolax och Karelens län till premiäringenjören Abraham Nordenstedt ang. ägodelning i detta län m.m. 1802-1805.