bild
Karta/ritning

Charta öfwer Lidingby bys inägor. belägne i Upland, Trögds härad och Wallby sochn. Til jämkning å det år 1766 värkställte storskiftet. Författad åren 1790 och 1791 af Carl H. Bäck genom Nils Kjärner och P. Nyrén.

Lidingby byalag

Kartan är fastställd vid Trögds härads lagtima vinterting den 12 mars 1792. Se post 11885/0002:00001-00037.