bild
Arkiv

Torsåkers kyrkoarkiv, Västernorrlands län


Torsåkers församling i Ångermanland bildades under medeltiden. Församling utgjorde först ett eget pastorat för att under 1300-talet bli moderförsamling i ett pastorat där även Ytterlännäs församling och Dals församling ingick. Den 1 maj 1902 ombildades pastoratet till att enbart omfatta Torsåkers församling och Dals församling. 1962 blev församlingen en del av Ytterlännäs (moderförsamling), Torsåkers och Dals pastorat.

Gemensamma handlingar för Torsåkers och Dals pastorat (-1961) är införtecknade i Torsåkers kyrkoarkiv och gemensamma handlingar för Ytterlännäs, Torsåkers och Dals församlingars pastorat (1962-1999) är införtecknade i Ytterlännäs kyrkoarkiv.

 Serier (75 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
 
A II aaFörsamlingsböckerSerien inbunden
Lev 140/1993
 
A II abRegister till församlingsböckerSerien i arkivbox.

Serien utgörs av register upprättade till församlingsböcker. Registret är inte samtida med församlingsböckerna, utan har upprättats senare. Volymernas årtal avser den tid som registret omfattar.
 
A II cFörsamlingsböcker, lösbladssystemSerien i arkivkartong
Bladen ordnade efter fastighet.
Aktuella blad 1991-06-30 och tidigare avställda blad är samsorterade.

Lev 95/1993
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong
Personakter ordnade efter namn
 
A IV cEmigrantregisterPersonakter i personnummerordning 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong
Personakter i personnummerordning
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kortregisterlåda.

Församlingsregister aktuellt 1991-06-30 ordnat efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i alfabetisk ordning. 
A XRegister över kyrkotillhörigaBenämnes även "församlingsregis- ter" ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet

Uppgifter i systemet gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den regis-
teransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen
 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopbok (fr o m 1991-07-01)Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet
Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100
Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65
 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i pärm
 
E XVigselbok (fr o m 1991-07-01)Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssytemet
Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt
Arkiv 100
Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i
ADB-registret med stöd av RA-MS
1997:65
 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsboken (fr o m 1991-07-01)Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet
Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper SvensktArkiv 100
Efterhand som uttag sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 1997:65
 
G IBefolkningsstatistiska tabellerSerien i arkivkartong om inte annat anges
 
G IIÖvriga längder 
G IIIDiarium för kyrkobokföringsärenden 
G XVerksamhetregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet

Uppgifter i systemet gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den regis-
teransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet
 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängden
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken
 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H XBilagor till kyrkobokföringen (fr o m 1991-07-01)Serien i arkivkartong.
Serien gallras med stöd av RA-MS gallringsbeslut 1997:65. För bilagor till dopboken en gallringsfrist om 20 år och för övriga bilagor 5 år. I utlandet utfärdade handlingar och handlingar från andra samfund skall undantas från gallring.
 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorialKungörelser (fr o m 1900) gallras enl RA-MS 2000:5 vid inaktualitet. 
K ISockenstämmoprotokoll och handlingar
 
K II aPastorat- och kyrkostämmans protokollSerien inbunden.
Fr o m 1962 ingår Torsåker i Ytterlännäs pastorat.
 
K II bKyrkostämmans handlingarSerien i arkivkartong. 
K III aKyrkorådsprotokollSerien inbunden.
Fr o m 1962 ingår Torsåker i Ytterlännäs pastorat.
 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivkartong 
K IV aSkoldirektionens protokollSerien inbunden 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barnSerien inbunden om ej annat anges.
Förteckningarna ordnade efter inskrivningsår i skolan.
 
K IV cSkolrådshandlingarSerien i arkivkartong 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien i arkivkartong 
L I aRäkenskaper för kyrka, huvudbokSerien inbunden
 
L I bRäkenskaper för kyrka, specialierSerien inbunden 
L I cRäkenskaper för kyrka, verifikationerSerien i arkivkartong.
Serien gallras fr o m 1933 med en gallringsfrist av 10 år med stöd av RA:s gallringsbeslut 1988:19.
Handlingar angående löner undantagna från gallring.
 
L I dFördelningsböckerSerien i arkivkartong 
L II aRäkenskaper för skolaSerien inbunden om inte annat anges 
L II bSkolkassans verifikationerSerien i arkivkartonger 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IV aKollektböckerSerien i arkivkartong 
L IV bRäkenskaper för kollekt, verifikationerKvartalsredogörelser och verifikationer för kollekt fr o m 1918 gallras med 10 års frist med stöd av RA:s gallringsbeslut 1988:19.
Serien i arkivkartong.
 
L V aPastorats- och prästlönekassans huvudböcker 
L V bPastorats- och prästlönekassans specialierSerien inbunden 
L V cPastorats- och prästlönekassans verifikationerSerien i arkivkartong.
Verifikationer fr o m 1933 gallras med en frist av 10 år med stöd av RA:s gallringsbeslut 1988:19.
 
L V dÖvriga räkenskaperSerien i arkivkartong om ej annat anges. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmanSerien i arkivkartong 
MHandlingar angående prästvalSerien i arkivkartong 
N IVisitationsprotokoll och handlingar 
N IIÄmbetsberättelser och kyrkostatistikSerien i arkivkartong 
N IIIArkiv- och inventarieförteckningarSerien i arkivkartong 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien i arkivkartong 
O I cGravböckerSerien inbunden 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivkartonger 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien i arkivkartong 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen
 
O VDonationshandlingarSerien i arkivkartong 
O VI aRitningar angående kyrka och klockstapel 
O VI bRitningar angående kyrkogården 
O VI cRitningar angående prästgård och ekonomibyggnader 
O VI dRitningar angående skolhusI kart- och ritningsarkiv 
O VI eÖvriga ritningar 
O VI fKartorI kart- och ritningsarkiv 
P IÖvriga handlingarSerien i arkivkartong 
P IIPålysningsböcker m mSerien i arkivkartonger