bild
Serie

Rester av dossiersystemet enligt 1818 års generalinventarium

Utrikesdepartementet med föregångare

Serien buntad

Om UD:s dossiersystem se inledningen, sid. xxi

För "1818 års generalinventarium" se D 3 A:1

"Dossiersigneringen" härrör från beteckningar för olika lådor i Kabinettets "hemliga valv", se H. Brulin, "Den centrala utrikesförvaltningens arkivbildning efter 1809 vid sidan av de kronologiska huvudserierna", Meddelanden från Svenska Riksarkivet 1941, sid. 40-41.


 Dossier-akter (79 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
A 161818Brev från Gustav IV Adolf till Karl XIV Johan och till Svea hovrätt, samt brev till hovrätten från notarien J. Fäsch i basel. 
A 171822 – 1844Kuvert till ett brev från Gustav IV Adolf till statsrådet Krog 1822-06-28 med kopia av brevet jämte PM av L. Manderström 1844 
A 18Adolph Fredric Muncks memoire om Gustav IV Adolfs börd 
A 201777Drottning Sofia Magdalenas pensionsbrev för A.F. Munck 
A 221818Ang. meddelandet av Karl XIII:s testamente till Gustav IV Adolf, utdrag ur hovrättens protokoll 1818-04-09 samt ett intyg från staden Basels kansli 
A 241830 – 1837Brev dikterade av Karl XIV Johan ang. hans förhållande till julirevolutionen (kopior tagna på konungens order april 1837) 
A 251809Hemlig journal förd under Gustav IV Adolfs fångenskap på Gripsholms slott 
A 271815 – 1818Arvprinsen Karls trohetsed och formulär till prins Oskars ed 
A 301822Handlingar hörande rill greve af Wetterstedts ambassad till München och finansiella papper hörande till kronprinsens utländska resa 182 
A 31Gustav IV Adolfs biografi av A.V. Arnault, med den förres anmärkningar 
A 321851Memorandum av L. Manderström om ceremonielet vid kungliga barns födelser 
B 31738Handlingar ang. franska subsidietraktaten 
B 61744"Lettres du Roi de France à L´Amiral", avskrifter ang. den svenska sjöfarten 
B 151771Freden med Tripolis, översättning av fredsdokument och brev från Aurivillius 
B 171772Handlingar rörande presenter till dejen av Alögeriet 
B 201774 – 1775A.F. Silfversparres förhandlingar med Danzig, med bl.a. Gustav III:s instruktion i original för assessor Silfversparre 1774-06-06, Silfversparres depescher till konungen och kanslipresidenten, samt hemlig korrespondens med Danzig 1775 
B 221775Handlingar ang. den av konsul Emmery föreslagna konventionen med Frankrike till reglerande av svenska konsulers åtgärder till förolyckade fartygs bärgning (avskrifter). Emmerys skrivelser är i Gallica 516 (Dunkirk) 
B 341784Koncept och utkast, delvis av Gustav III ang. 1784 års traktat med Frankrike 
B 381801Projekt till en handelstraktat mellan Sverige och England 
B 391798 – 1799Hemlig korrespondens mellan Gustav IV Adolf och överstekammarjunkaren Evert Taube, som 1798 sändes i särskild mission till Berlin 
B 401812Utdrag ur en depesch från preussiska regeringen till dess beskickning i Sverige 1812-03-10 
Hemlig instruktion1814Hemlig instruktion för G. Löwenhielm inför förhandlingar med Ryssland ang. Danmarks delning juli 1814. För depescherna se E 2 E:10 
B 441819Hemlig instruktion för C.A. Löwenhielm inför förhandlingar med Ryssland ang. kronprinsens eventuella giftermål 
B 451817Två icke ratificerade konventioner mellan Sverige och Preussen ang. Pommern 
B 501810 – 1850Handlingar ang. de franska donatariernas i Pommern reklamationer, med innehållsförteckning 
E 971811Handlingar hörande till kanslirådet Netzels underhandling med engelske ministern Thornton i Åmål. Jfr doss. X 187, nedan vol. 10. 
E 981821 – 1826Hemliga handlingar ang. ryske kejsarens titel "Héritier de Norwège" 
F 1001794G.J. von Brentanos memorial till 1794-07-13 ang. underhandlingen med Turkiet. Jfr även Turcica och Biographica 
F 1011813De mot Napoleon allierade makternas operationsplan uppgjord i Trachenberg 1813-06-30 (1813-07-12).Gustaf Löwenhielms stil. Original undertecknat av Löwenhielm, ryske generalen Volkonsky och preussiske generalen von dem Knesebeck 
F 1051834 – 1835Handlingar ang. biläggandet av ett missförstånd mellan Sverige och Frankrike 1834 genom engelsk bemedling. Gällde
teaterpjäsen "Le camerade de lit" som uppfattades som känkande för Karl XIV Johan. Dossier med brev från G. Löwenhielm till G. af Wetterstedt, ett konferensprotokoll mellan utrikesministern och engelske ministern, samt not växling med ryske ministern Suchtelen
 
F 1061831Handlingar ang. polske greven Zaluskis hemliga mission till Sverige 
F 1071846Skrivelse från Oskar I till utrikesstatsministern Ihre under konungens resa juli-okt 1846. Ihres brev till konungen finns i vol. E 2 C:11 
F 1091859 – 1860Handlingar ang. Savoyens införlivande med Frankrike 
F 1131817 – 1836Brev från Karl XIV Johan till utrikesstatsministrarna L. von Engeström och G. af Wetterstedt. Skrivelser från Karl Johan till von Engeström finns även i G 37, vol 7 och E 2 BA:1, samt till af Wetterstedt i Wetterstedt-Gyldenstopeska samlingen 
G 171780-talFormulär till svenska, danska, ryska och holländska skeppsdokument 
G 181788Memorial ang. porto-franco-rättigheter i L´Orient från generalkonsul S. Bérard 
G 261815Vidimerad avskrift av Sofia Albertinas skuldförskrivning till kronprins Karl Johan 
G 271806Kommerserådet Casströms anteckningar i handels- och finansärenden rörande England 
G 281817 – 1824Handlingar och kvittenser ang. betalning av antwerpenska lånet av år 1792 
G 291816Riksgäldskontorets kvitto ang. averhoffska lånet 
G 30, G 471815 – 1849Handlingar och kvittenser ang. holländska lånen 
G 311817Riksgäldskontorets kvitto ang. genuesiska lånet 
G 321815 – 1816Kvittenser för subsidiemedel utställda av R. Irwing, J. Gore, J.W. och J. Whitmore 
G 331818 – 1825Handlingar och kvittenser ang. betalning av Leipzigska lånet 
G 341815Handlingar ang. A.R. Lorents skuld till kronprins Karl Johan 
G 351818Handlingar ang. holländska lånet. Jfr G 30 och G 47 samt Karl XIV Johans papper, vol. 36 
G 361821Engelske ministern Fitzgeralds kvittens över mottagandet av norska obligationer till följd av konventionen med Danmark 1819-09-01 
G 371816 – 1818Skrivelser till utrikesstatsministern från kronprins Karl Johan ang. Guadeloupemedlen 
G 381815 – 1817Avskrifter av kungl. brev och brev från kronprinsen ang. Guadeloupemedlen 
G 391816Suchtelens kvittens ang. Sofia Magdalenas hemgift 
G 401815 – 1824Suchtelens kvittenser för f.d. kungl. familjens kvartaler 
G 40-461827 – 1831Kungl. brev, utdrag ur statsrådsprotokoll med bilagda kvittenser m.m. ang. betalningen av Leipzigska lånet 
G 47Se ovan G 30 
G 481836 – 1843Handlingar och kontrakt hörande till engelska obligationslån; handlingar ang. inköp av möbler i statsministerhuset 
H 221800 – 1808Politisk översikt ang. Norge, inkomna underrättelser från norska gränsen, med innehållsförteckning 1800, 1808 
H 241812 ca"Essai du Systèm Militaire de la Suède" av kyrkoherden Pehr Malmström 
I 10 1/21828 – 1840Handlingar ang. Conrad Bodes testamente 
I 151812Högmål, general G.W. af Tibell, med anklagelsepunkterna i koncept, brev från Tibell till överståthållaren och avskrifter av brev från Tibell till konungen 
I 161820Högmål, C. Löfquist 
I 17-181820 – 1821Högmål, färgaregesällen N. Brygger, protokoll hållna hos överståthållarämbetet 
I 19u.å.Tomt kuvert till kvitto av konsul H. Zimelli 
I 211837 – 1839Handlingar rörande Cedercreutzska rättegången om Kjuleholms säteri, med protokollsutdrag samt utslagshandling 1839-05-08 (nr 22) 
I 231828Handlingar ang. ett uppträde mellan franske ministern de Montalembert och slottsknekten Olof Åsberg, med utdrag av ståthållareämbetets protokoll och skrivelser från franske ministern 
K 161848Handlingar ang. hemliga utskottet, konungens tal till utskottet samt förteckning över till utskottet lämnade handlingar 
V 531749 – 1753Handlingar ang. ryska överlöpare 1752-1753, med original av Kungl. Maj:ts brev till landshövdingar och konsistorier i Finland av 1749-07-12 
V 871766 – 1768Handlingar ang. fredspresenter till Algeriet, protokollsutdrag och räkningar 
V 111, 1391787Handlingar ang. Gustav III:s underhandlingar med Danmark 
V 1451773Hemlig korrespondens med envoyén Carl Ribbing ang. hans skuld i Ryssland, brev från Ulrik Scheffer 
X 1671801 – 1802Handlingar rörande Norge, skrivelser till konungen och kabinettet från landshövding Liljehorn och amiral Lagerbjelke, koncept till skrivelser till Liljehorn samt brev till denne 
X 1731809PM av L. von Engeström ang. öppnandet av ett brev från drottning Fredrika till hennes moder 
X 1861816Deklaration av Jacob De la Gardie om hans hållning gentemot den nya dynastien 
X 1871811Uppteckning av den engelske ministern Thornton ang. underhandlingen i Åmål. Jfr. doss. E 97, ovan vol. 5. 
X 1881810Memorial av L. von Engeström om försök att förmå norrmännen att underkasta sig den svenska kronan 
X 1891820Ang. justitierådet G. Poppius ryska dosa 
X 1901820Avskrifter av handlingar ang. processen mot Louis Pierre Louvel för mordet på hertigen av Berry, insända av G. Löwenhielm 
X 1911820Avskrifter av handlingar rörande Neapel och Sicilien inlämnade av G. Löwenhielm 
X 1921821Brev från A.F. Tornérhjelm ang. förslaget till giftermål mellan kronprinsen och en dansk prinsessa, samt koncept av L. von Engeström 
X 1931814 – 1822Brev, betyg och andra handlingar tillhörande Emanuel Sandels-Edelhjerta samt brev till L. von Engeström. Även u.å. 
Y 31846Relation över de omständigheter som föregick slaget vid Navarino, avskrift av brev från Lord Howden till general von Fogel insänt av G. Löwenhielm 1846-01-16