Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Balingsta kyrkoarkiv


 Serier (62 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serie
 
A II bFörsamlingsböcker på lösblad 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregisterInga obefintligförda under perioden 1947-1991. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1846 – 1991
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1859 – 1975
 
D XKonfirmationsböcker med ADB1991 – 1999Förs fr o m 1991-07-01 med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker1969-07-01--12-31 förekom inga äktenskap. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1992 – 1999Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenska Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått känndom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
GAndra befintliga längder1749 – 1996
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671892 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 1967Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671741 – 1966Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671894 – 1938Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30. GallringsbaraSerien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbaraHandlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.


I Balingsta kyrkoarkiv har sådana handlingar inte påträffats.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
JSkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskilda1712 – 1904 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar1720 – 1862 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar1819 – 1998 
K IIIKyrkorådets/ pastoratskyrkorådets protokoll och handlingar1819 – 1999 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendet1847 – 1951
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1781 – 1959 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1637 – 1979 
L IIRäkenskaper för skola1809 – 1951 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1698 – 1865 
L IVKollektböcker1859 – 1999 
L VÖvriga räkenskaper1637 – 1951 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1881 – 1971 
MHandlingar angående prästval1878 – 1972 
N IVisitationsprotokoll1659 – 1994 
N IIÄmbetsberättelser1872 – 1906 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1671 – 1994 
O I aHandlingar angående kyrka 1637 – 1998 
O I bHandlingar angående kyrkogård1903 – 1993 
O I cGravböcker1904 – 1995 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1661 – 1976 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1870 – 1943 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1767 – 1990 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1805 – 1993 
P IPålysningsböcker1892 – 1999 
P IIHistoriska anteckningar1964 – 1974 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1934 – 1997 
P IVÖvriga handlingar1651 – 1958
 
RKartor och ritningar