Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar

Kalmars kyrkoarkiv, Uppsala län

 Kartor / ritningar (28 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Utdrag af Chartan öfver Frösunda Bys Ägor, Upsala Län, Håbo Härad och Callmar Socken, Till en del afmätt År 1766 af F: Girolla genom C: P: Zierman, Samt resten af Ägorne afmätte År 1773 af Carl P: Zierman, Afritad i Kongl: General Landtmäteri Contoret År 1766Kartan är en kopia, upprättad 1830, av en karta från 1766 och från mätningar 1773. Kartan är fastställd vid Håbo härads lagtima vinterting den 19 januari 1774. 
0001:00002Utdrag af Chartan öfver Frösunda By, Upsala Län, Håbo Härad och Callmar Socken, Författad År 1693 uti Maij af Landtm: H: Barkhus, Afritad i Kongl: General Landtm: Contoret År 1830 af G; W; Wirrman1693Kartan är en kopia, upprättad 1830, av en karta från 1693. 
0001:00003Karta öfver Broby Stomhemman uti Upsala Län, Hårbo Härad & Kalmar Sn; genom Laga Skifte utbrutet åren 1848.50 af Anselm Lundal1848 – 1850Kartan är fastställd vid Håbo härads ägodelningsrätt den 26 mars 1853. 
0001:00004Utdrag af kartan öfver Broby Stomhemman uti Upsala Län Håbo Härad och Kalmar Sn genom Laga Skifte utbrutet åren 1848 och 50 af Anselm Lundal Utvisande det i sammanhang med egoutbytet emellan Broby och Wiby verkställde egoutbyte emellan Broby Stom- och Frä1848 – 1850Kartan är fastställd vid Håbo härads ägodelningsrätt den 13 november 1858. 
0002:00001Ritning till nytt Torn å Kalmar Kyrka i Upsala Län [Plan- och fasadritning.]1826Ritningen är fastställd vid överintendentskontoret den 21 november 1826 och av Carl Johan (ej daterat). 
0002:00002Profil Ritningar å Kalmar Kyrka, Upsala Län1826Ritningen är fastställd vid överintendentskontoret den 21 november 1826 och av Carl Johan (ej daterat). 
0002:00003[Endast halva kartan är bevarad, titelfältet är mycket skadat.] [---]ästgård [---]ar Sochn belägne; [---]1766?Kartan är fastställd vid Håbo härads lagtima vinterting den 13 mars 1766. 
0002:00004Charta Öfver Wäppeby Uti Upsala Län, Håbo Härad och Kalmar Sokn, Författad år 1689 af Landtmätn Lars Hoffstedt Afritad i Konl Genl Landtmäteri Contoret 1832 af G; W; Wirrman1689Kartan är en kopia, upprättad 1832, av en karta från 1689. 
0002:00005Charta öfwer Calmar Prästegård uti Upsala Län Håbo Härad och Callmar Sokn Författad År 1765 af Jöns Sahlman1765Kartan är fastställd vid Håbo härads lagtima vinterting den 13 mars 1766. 
0003:00001Charta Öfver Eneby och Broby sam Byars Ägor Uti Upsala Höfdingedöme, Håbo Härad och Kallmar Socken; Afmätte År 1795 och Storskiftade 1796 Af Joh: Ant: Pousett1795 – 1796Kartan är fastställd vid Håbo härads lagtima sommarting den 9 maj 1797. 
0004:00001-00003Utbyggnad av orgeln i Kalmar Kyrka1949-03Stämpel på framsidan: "Kungl. Byggnadsstyrelsens beslut den 4 maj 1949" 
0004:00004Karta över Kyrkogården 1:1 i Kalmar socken av Uppsala län1933 
0004:00005Kopia. Karta över ett område beläget å fastigheten Frösunda 6:7 eller 1/6 mantal Frösunda nr 6 litt. Gbab i Kalmar socken av Uppsala län; upprättad vid avstyckning år 1933.1933Text på framsidan: "Avskrift: § 114. År 1933 den 29 augusti meddelade undertecknad, överlantmätare i Uppsala län, fastställelse å den förrättning, varvid denna karta upprättats; betygar
På ämbetets vägnar: Hj. Åkerman
Vidimeras ex officio: M. Mörtsell"
 
0004:00006Karta öfver alla ägorna till Kalmar Komministerboställe 5/8 mtl. BISTA No 2 i Kalmar socken, Håbo härad, Uppsala län.1917Etikett på framsidan: 1 
0004:00007Kopia. Karta över sammanföring av samfälld vägmark tillhörande Frösunda skifteslag med Frösunda 9:61972 
0004:00008Trädgård vid Kalmar Prästgård1954-08Etikett på baksidan: 3 
0004:00009Karta öfver alla ägorna till Kalmar Kyrkoherdeboställe uti Kalmar socken, Håbo härad Uppsala län1917Etikett på baksidan: 2 
0004:00010Likbod vid Kallmar kyrka. Fasad mot söder, fasad mot öster, fasad mot norr, situationsplan, plan, grundmur, sektion1936-10-07Text på framsidan:
"Av Kungl. Byggnadsstyrelsen fastsälld på sätt framgår av Styrelsens skrivelse den 2 mars 1937"
Etikett på baksidan: 5
 
0004:00011Karta över Kalmar kyrkogård i Uppsala län1965 
0004:00012Kalmar kyrkogård. Gravkarta [Osignerad]1979Etikett på framsidan: 8 
0004:00013Kalmar kyrkogård. Gravkarta1979 
0005:00001D.Nr 358/71 C1. Avskrift av handlingar angående fastighetsreglering berörande samfälld vägmark för Frösunda skifteslag och Frösunda 9:6 (sammanföring) i Kalmar socken, Håbo kommun, Uppsala län.1971-1972 
0006:00001-00003Kalmar Kyrkogård. [Detalj minneslund, trearmad ställning av järnsmide med ringar och vaser plan, fasad och sektion, trearmad ställning av järnsmide med lyktor för gravljus plan, fasad och sketion]1982-02-10 
0006:00004Kalmar Kyrkogård. Blockstensmur som kallmur. Principritning1982-02-10 
0006:00005-00008Kalmar kyrkogård. [Huvudritning, mått- och markplaneringsritning, planteringsritning, inmätningsritning]1982-02-10 
0006:00009Kalmar Kyrkogård. Automatisk bevattningsanläggning1982-02-10Signerad även av J.E.L. och L.M. 
0006:00010-00011Kalmar kyrkogård. [Översikts- och ledningsritning, ledningsritning]1982-02-10 
0006:00012Kalmar Kyrkogård. Översikts- och ledningsritning
Automatisk bevattningsanläggning
1982-02-10Signerad även av J.E.L. och L.M. 

 Serier (3 st)