bild
Arkiv

Ljusnarsbergs kyrkoarkiv


 Serier (73 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieRegister och förteckningar, se serien A II b.
 
A II bRegister och förteckningar till församlingsböckerna 
A II cFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1969 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter de fastighetsnamn som gällde vid avställningen resp 1991-06-30 och inom varje fastighet i personnummerordning på huvudmännen.

Korslistor (odat), som hänvisar från gammal till ny fastighetsbeteckning och vice versa, och fastighetsförteckning 1990 i alfabetisk ordning efter fastigheter med uppgift om ägarnas namn och adresser finns i volymen A II c:47.

Utöver de i korslistorna omnämnda fastighetsbetecknings-
förändringarna finns kompletterande hänvisningsblad bland församlingsboksbladen.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Jämför serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren lagd i bokstavsordning efter huvudmännen. 
A IV bObefintligregisterSerien avslutad. Jämför serien A III. 
A IV cEmigrantregisterSerien, som är lagd i kartonger, omfattar perioden 1947 - 1991-06-30 och är lagd i personnummerordning. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.
 
A VFörsamlingsregisterVolymerna 1-5 innehåller det vid årsskiftet 1967/1968 aktuella församlingsregistret på avtryckskort i bokstavsordning.

Volymerna 6-8 innehåller det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler i personnummerordning.
 
A VI aAvgångsregisterVolymerna 1-8 på avtryckskort i bokstavsordning.

Volymerna 9-13 på paviler i bokstavsordning.
 
A VI bAvgångslängder 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1800 – 1991
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1728 – 1967 
D XKonfirmationsböcker med ADB1992 – 1999Förs fr o m 1991-07-01 med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
G IAndra befintliga längder. Statistik.1749 – 1989 
G IIDiarium för kyrkobokföringsärenden1968 – 1999 
G IIIDiarier1938 – 1995 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671841 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671846 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671819 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671836 – 1838Bilagorna fr o m 1900 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671759 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671864 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1968 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.1995 – 1999Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser, resolutioner och utslag1648 – 1999 
J IIPostböcker1892 – 1960 
K ISockenstämmans protokoll1636 – 1864
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll1864 – 1999 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar1881 – 1999 
K III aKyrkorådets protokoll 1772 – 1999
 
K III bKyrkorådets handlingar1892 – 1999 
K IV aSkolrådets protokoll1861 – 1931Kommunalt skolväsen fr o m 1932. 
K IV bSkolrådets handlingar1842 – 1934Kommunalt skolväsen fr o m 1932. 
K IV cFörteckningar över skolpliktiga barn1868 – 1933Kommunalt skolväsen fr o m 1932. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1821 – 1985 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1635 – 1999 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1661 – 1932Verifikationer gallras fr o m 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m. m. 
L II aRäkenskaper för skola1811 – 1931 
L II bRäkenskaper för skolan. Verifikationer.1881 – 1926Verifikationer gallras fro m 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m. m.
Kommunalt skolväsen fr o m 1932.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1663 – 1881 
L IVKollektböcker1918 – 2000 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1781 – 1994 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämman1930 – 1951 
MHandlingar angående prästval1748 – 1977 
N IVisitationsprotokoll1653 – 1993 
N IIÄmbetsberättelser1893 – 1980 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1635 – 1998
 
O I aHandlingar angående kyrkan1629 – 1981Serien kan innehålla kartor och ritningar. 
O I bHandlingar angående kyrkogården1896 – 1986Serien kan innehålla kartor och ritningar. 
O I cGravböcker1903 – 1974Församlingsvis förda aktuella gravböcker och andra gravhandlingar, överfördes 2000-01-01 till den nya kyrkogårdsförvaltningen.
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1629 – 1988Serien kan innehålla kartor och ritningar. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1663 – 1939 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1663 – 1999 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1773 – 1976 
P IPålysningsböcker1807 – 1999 
P IIHistoriska anteckningar1636 – 1999 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1887 – 1992 
P IVÖvriga handlingar1774 – 1993 
RKartor och ritningar