Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Ljusnarsbergs kyrkoarkiv


 Serier (73 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieRegister och förteckningar, se serien A II b.
 
A II bRegister och förteckningar till församlingsböckerna 
A II cFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som är lagd i kartonger och som omfattar perioden 1969 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter de fastighetsnamn som gällde vid avställningen resp 1991-06-30 och inom varje fastighet i personnummerordning på huvudmännen.

Korslistor (odat), som hänvisar från gammal till ny fastighetsbeteckning och vice versa, och fastighetsförteckning 1990 i alfabetisk ordning efter fastigheter med uppgift om ägarnas namn och adresser finns i volymen A II c:47.

Utöver de i korslistorna omnämnda fastighetsbetecknings-
förändringarna finns kompletterande hänvisningsblad bland församlingsboksbladen.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Jämför serien A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien, som är lagd i kartonger, består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren lagd i bokstavsordning efter huvudmännen. 
A IV bObefintligregisterSerien avslutad. Jämför serien A III. 
A IV cEmigrantregisterSerien, som är lagd i kartonger, omfattar perioden 1947 - 1991-06-30 och är lagd i personnummerordning. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis.
 
A VFörsamlingsregisterVolymerna 1-5 innehåller det vid årsskiftet 1967/1968 aktuella församlingsregistret på avtryckskort i bokstavsordning.

Volymerna 6-8 innehåller det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler i personnummerordning.
 
A VI aAvgångsregisterVolymerna 1-8 på avtryckskort i bokstavsordning.

Volymerna 9-13 på paviler i bokstavsordning.
 
A VI bAvgångslängder 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1800 – 1991
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1728 – 1967 
D XKonfirmationsböcker med ADB1992 – 1999Förs fr o m 1991-07-01 med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt Arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
G IAndra befintliga längder. Statistik.1749 – 1989 
G IIDiarium för kyrkobokföringsärenden1968 – 1999 
G IIIDiarier1938 – 1995 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671841 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671846 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671819 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671836 – 1838Bilagorna fr o m 1900 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671759 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671864 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1968 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara.1995 – 1999Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra samfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J ISkrivelser, resolutioner och utslag1648 – 1999 
J IIPostböcker1892 – 1960 
K ISockenstämmans protokoll1636 – 1864
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll1864 – 1999 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar1881 – 1999 
K III aKyrkorådets protokoll 1772 – 1999
 
K III bKyrkorådets handlingar1892 – 1999 
K IV aSkolrådets protokoll1861 – 1931Kommunalt skolväsen fr o m 1932. 
K IV bSkolrådets handlingar1842 – 1934Kommunalt skolväsen fr o m 1932. 
K IV cFörteckningar över skolpliktiga barn1868 – 1933Kommunalt skolväsen fr o m 1932. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1821 – 1985 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling1635 – 1999 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. Verifikationer.1661 – 1932Verifikationer gallras fr o m 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m. m. 
L II aRäkenskaper för skola1811 – 1931 
L II bRäkenskaper för skolan. Verifikationer.1881 – 1926Verifikationer gallras fro m 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m. m.
Kommunalt skolväsen fr o m 1932.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1663 – 1881 
L IVKollektböcker1918 – 2000 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1781 – 1994 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämman1930 – 1951 
MHandlingar angående prästval1748 – 1977 
N IVisitationsprotokoll1653 – 1993 
N IIÄmbetsberättelser1893 – 1980 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar1635 – 1998
 
O I aHandlingar angående kyrkan1629 – 1981Serien kan innehålla kartor och ritningar. 
O I bHandlingar angående kyrkogården1896 – 1986Serien kan innehålla kartor och ritningar. 
O I cGravböcker1903 – 1974Församlingsvis förda aktuella gravböcker och andra gravhandlingar, överfördes 2000-01-01 till den nya kyrkogårdsförvaltningen.
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord1629 – 1988Serien kan innehålla kartor och ritningar. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1663 – 1939 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1663 – 1999 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1773 – 1976 
P IPålysningsböcker1807 – 1999 
P IIHistoriska anteckningar1636 – 1999 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1887 – 1992 
P IVÖvriga handlingar1774 – 1993 
RKartor och ritningar