bild
Serie

Övriga handlingar

Norbergs kyrkoarkiv

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11602 – 1800Diverse handlingar (1602) 1670-1800.
Utförlig innehållsförteckning inlagd i bunten. Innehåller bl a förteckning på gruvdrängar i husförhör 1744, fragment av kyrkoräkenskaper, odat (1700-talet), transumt av protokoll vid specialvisitation 1740, handlingar rörande kyrka, kyrkliga boställen och annan kyrklig jord, prästerskapets löneförmåner m.m. 1670-1745 och odat.,
handlingar rörande präst- och klockartjänster (ansökningar, förord, borgensförbindelser etc) 1733-1800 och odat., anteckningar om "märkliga händelser" 1602, 1642, 1645, 1715 och handlingar rörande Västanfors sockens skilsmässa från Norbergs socken 1733.
 
21676 – 1793Utslag och domar från Gamla Norbergs häradsrätt 1734-1793, dom och utslag från Västmanlands lagmansrätt 1736, resolution vid bergsting i Norbergs by 1734, två protokollsutdrag från Åkerbo häradsrätt 1676 och protokollsutdrag från Norrbo häradsrätt 1701. 
31695 – 1757Bouppteckningar. Innehåller även husesyn på 1/12-hemmanet Näbbgården i Norbergs by (åbo: Hindrik Mickelsson) 1726. 
Se: SE/ULA/11099/N III/11700t, odatFragment av bouppteckning elller annan enskild inventarieförteckning. 
41704 – 1726Åtskilliga myndigheters kungörelser. Kungörelserna, från fögderiförvaltnings- o.a. myndigheter, härröra från åren 1704-1705, 1715 och 1720-1726.
Innehåller även utflyttningsbetyg från Söderbärke socken 1725, skrivelse från kronofogde 1699, konceptprotokoll vid sockenstämma (?) 1694, skuldbok (utdrag) 1667, skuldbok (kladd) 1700, strödda verifikationer samt räkenskaps- och andra handlingar rörande kyrkan, prästerskapets inkomster m.m. 1673-1729 och odat., förteckningar på fattiga och husarma (med anteckning om fattigutdelning) 1696, 1698,
kollekträkenskapshandlingar från Västanfors kyrka 1731, 1736 och kontrakt och räkenskaper rörande taktäckning å hospitalskyrkan i Västerås 1722, handlingar i mål rörande fordran för skuld till kyrkan 1698, 1735, församlingens förbindelse att utgöra prästrättigheten som förut (ounderskriven) 1723, räkningar över prästänkopenningar 1724-1730, räkning mellan socknen och ett dess juridiska ombud 1693, privatbrev till pastor rörande enskild skuldfordran 1694,
koncept till skrivelse från Norbergs socken till Justitierevisionen, odat. (1690-talet),
räkenskaps- och andra handlingar rörande enskilda, 1725-1730 och odat., tryckt förteckning över nyutkomna böcker, odat. (1728?), konceptanteckningar till predikningar, odat., koncept till brev från kyrkovärdarne till biskop och domkapitel i Västerås, odat., skrivövningar av barn, odat.
 
51708 – 1761Protokollsutdrag från Gamla Norbergs häradsrätt. Innehåller 4 st häradsrättens förbud mot sabbatens vanhelgande
1708, 1739, 1748, 1761.
 
61742 – 1753Kungl Maj:ts utslag 1742, 1753. Utslag på Norbergs sockens ansökan, att adjunkten M. Wretlind måtte uppföras på förslag till komministertjänst i Norberg 1742. Dom i vädjat mål rörande äktenskapsskillnad, 1753. 
71771 – 1810Turlistor vid kungsringning 1771, 1782, 1792, 1802, 1804, 1805 och 1810. 
Se: SE/ULA/11099/J I/31771 – 1818Indelningar till kungsringning. 
Se: SE/ULA/11099/O II/31810Häradsrättens vitesförbud mot ovarsamhet med eld i Norbergs by. 
81843 – 1978Handlingar om gruvor i vilka församlingen äger del. Spridda år. 
91879, odat.Jordebok 1879. Om snöploglaget odat. Förteckning på bruksrösterna och rotarnas hemmantal odat.