bild
Serie

Handlingar angående kyrka

Västerfärnebo kyrkoarkiv

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ULA/11712/K I/11768Mur- och byggmästaren J H Walmstedts kontrakt med Västerfärnebo församling angående kyrko- och tornbyggnad. 
Se: SE/ULA/11712/L I a/71770tTariff för själaringning och bårkläde, 
Se: SE/ULA/11712/N III/11650 – 1764 
11538 – 1786"Then Christeligha Församling uthi Westre Fernebodha Anno D. MDC XXII". Kopiebok för kungabrev och skrivelser från myndigheter rörande kyrkan, prästerskapet och församlingen. Med register i volymens slut. Innehåller även kyrko- och prästgårdsinventarium 1622, protokoll vid biskopsvisitationer 1737-08-21 och 1755-06-22, avskrifter av handlingar rörande Karbennings kapell 1653-1709, förteckning över kyrkoherdar i Västerfärnebo kontrakt: Västerfärnebo 1371-1871, Norberg 1422-1707, Romfartuna 1411-1710, Haraker 1508-1699, Fläckebo 1408-1708 och
Västervåla 1516-1688, förteckning över komministrar, kapellaner och adjunkter i Västerfärnebo 1580-1868.
 
21589 – 1818"Kungl Bref, Domar och Syneinstrumenter, Bänkdelning, Wal-Acter, Inventeringar, Wisitationsprotokoller och flera Handlingar rörande Wester Fernebo Kyrka, Församling och Prästegårdar. Registrerade och inbundna 1837".
Innehåller även utdrag ur sockenstämmoprotokoll 1818-01-11 och 1831-08-28, handlingar angående prästval 1782, 1792, 1805, 1814 och 1829 (1782 och 1805 avse även Karbenning), inventeringsprotokoll och kyrkoinventarier 1783-1820, häradsrättens förbud att "löpa julbock" 1753-03-19, förteckning över öretal i Västerfärnebo socken 1771, handlingar angående organistval 1818, handlingar angående skolmästareval 1818, 1827 och 1829, Kungl Maj:ts resolution angående gränsreglering mellan Västerfärnebo och Karbennings socknar 1820-03-01 och Kungl Maj:ts resolution angående Karbennings skiljande från Västerfärnebo 1821-03-22.
 
31622 – 1731Anteckningar angående nybyggen och reparationer å kyrkan och prästgården. Innehåller även fattigkassans huvudbok 1755-1842. 
41653 – 1794Handlingar angående Karbennings kapell. Med register i volymen. Innehåller även Västerfärnebo sockenstämmoprotokoll 1689-11-10 och Färnebo (Karbennings) kapells och kapellansgårdens inventarium 1691. Överenskommelse mellan Norbergs och Västanfors socknar angående underhåll av kyrkan och kyrkliga boställen 1685-02-04. Original och avskrifter. 
51666 – 1771Handlingar angående kyrkans ombyggnad m.m. Och odat. Innehåller även "Obserwationer öfwer Fernebo Församblings Fattige Räkningar" 1737-08-21, protokoll vid biskopsvisitation 1755-06-22, förteckning över knektrotar i Västerfärnebo pastorat 1754, diverse domar och protokoll 1756-1766, förteckning över personer, som fått undsättningsmjöl 1757. Original och avskrifter. Register i volymen. 
61767 – 1770Förteckning över material och dagsverken vid kyrkobygge. 
71768 – 1784Innehåller även "Utdrag af Förteckningen på alla Clericiets friheter i West. Fernebo Contract", odat. 
81790 – 1791Förteckning över bidrag till ny mässhake. 
91824 – 1879Värderings- och brandförsäkringshandlingar rörande kyrkan 1824-1879. Strödda handlingar angående kyrkan 1849-1867. Ekonomiska besiktningar, synehandlingar 1842-1863. Innehåller även handlingar angående organistbostället Forssby 1862 och 1867. 
101880 – 1959 
111959 – 1984Spridda år och odat. 
121978 – 1990Besöksbok. 
131989 – 2002Besöksbok.