bild
Arkiv

Västerfärnebo kyrkoarkiv


 Serier (68 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
#Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderÅren 1721-1722 saknas.

Serien avslutad. Se vidare serien A II a.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieOrtregister i volymerna 1-14. Ortregister (med vissa uppgifter om personer) till volymerna 10-14, se A II b:1.
 
A II bRegister till församlingsböckerna 
A II cFörsamlingsböcker på lösbladSerien, som omfattar perioden 1976-10-01 - 1991-06-30, är lagd i bokstavsordning efter de nya fastighetsnamnen och inom varje fastighet i personnummerordning efter huvudmännen.

I volymen 10 ingår Korslista 1, som hänvisar från gammal till ny fastighetsbeteckning.
 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren i bokstavsordning. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregisterSerien avslutad. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeI personnummerordning årsvis. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
A XRegister över kyrkotillhörigaADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet. Benämnes t o m 1995 medlemsregister (församlingsregister).

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
BFlyttningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien avslutad.
 
C XDopböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)1755 – 1991
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)1879 – 1942 
D XKonfirmationsböcker med ADB1991 – 1999Förs fr o m 1991-07-01 med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
E ILysnings- och vigselböckerÅr 1753 saknas.

Serien avslutad. Se vidare serien E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad. 
E XVigselböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien avslutad.
 
F XBegravningsböcker (fr o m 1991-07-01)1991 – 1999Förs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Bevaras långsiktigt genom uttag på arkivbeständigt papper Svenskt arkiv 100.

Efterhand som uttag på papper sker gallras upptagningarna i ADB-registret med stöd av RA-MS 2000:5.

Papperslistor uttagna för tillfälligt bruk förstörs, när de inte längre behövs.
 
G XVerksamhetsregisterADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.

Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 2000:5 senast tre månader efter att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet.

Överförd och införlivad i den nya arkivbildningen fr.o.m. 2000-01-01.
 
GAndra befintliga längder1749 – 1998 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna t o m 19671874 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 19671956 – 1963Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna t o m 19671873 – 1967Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna t o m 19671891Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna t o m 19671816 – 1924Bilagorna fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t o m 19671878 – 1966Vissa bilagor fr o m 1916 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1970:254. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Ej gallringsbara.1968 – 1991Serien består av:
- Faderskapserkännanden
- Erkännanden att barn är trolovningsbarn
- Arvsrättsförklaringar
- Anmälningar från icke gifta föräldrar om gemensam vårdnad av barn
- I utlandet utfärdade bilagor.
 
H VII bBilagor till kyrkobokföringen 1968 -- 1991-06-30. Gallringsbara.Serien gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 med gallringsfrist (vid gallringstidpunkter) som där anges för olika typer av bilagor. 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Ej gallringsbara1992 – 1999Serien innehåller:
Handlingar utfärdade i utlandet och handlingar utfärdade av andra trossamfund än Svenska kyrkan.
 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. GallringsbaraSerien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.
 
J I aAllmänt brevdiarium1987 – 1999 
J I bSkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel,
andra myndigheter och enskilda. Korrespondens
1538 – 1998 
J II aFörteckningar över kungörelser1802 – 1845 
K ISockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar1660 – 1862
 
K II aKyrkostämmans/kyrkofullmäktiges protokoll1863 – 1997 
K II bKyrkostämmans/kyrkofullmäktiges handlingar1878 – 1997 
K III aKyrkorådets protokoll1658 – 1999
 
K III bKyrkorådets handlingar1864 – 1999 
K IVSkolrådets protokoll m fl handlingar rörande skolväsendet1755 – 1947 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar1751 – 1988 
L I aRäkenskaper för kyrka1648 – 1994 
L I bRäkenskaper för kyrka. Verifikationer1749 – 1907Serien gallras fr o m 1933, med tio års frist, med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring undantas handlingar avseende utbetalning av löner samt eventuellt vissa handlingar avseende inköp av inventarier m m. 
L II aRäkenskaper för skola1847 – 1916 
L II bRäkenskaper för skola. Verifikationer1875 – 1910 
L IIIRäkenskaper för fattigvård1657 – 1879Se även specialerna efter år 1840 i serien L I a. 
L IVRäkenskaper för kollekt1918 – 1994Före år 1918 redovisas kollekterna i specialräkenskaperna i serien L I a. 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål1783 – 1981 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma1876 – 1965 
MHandlingar angående prästval1782 – 1966 
N IVisitationsprotokoll1737 – 1991 
N IIÄmbetsberättelser1891 – 1998 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar samt handlingar angående arkivet1622 – 1998 
O I aHandlingar angående kyrka1538 – 2002 
O I bHandlingar angående kyrkogård1864 – 1980 
O IIHandlingar angående kyrkliga boställen och kyrklig jord1589 – 1987 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner1916 – 1965 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen1818 – 1984 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor1826 – 1996 
P IPålysningsböcker1879 – 2000 
P IIHistoriska anteckningar1371 – 1966 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet1941 – 2007 
P IVÖvriga handlingar1685 – 1872