Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Bäck, Carl Henrik (Lantmätare)  (1742 – 1814)

Person

KategoriPerson (släkt)
ReferenskodSE/ULA/12359
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/ezXfymuYg1Diwi5GStxd1F
ExtraID12359


Arkivbeskrivning
Utdrag af Kartan öfver Råby Kronopark, uti Upsala Höfdingedöme, Waxala Härad och Waxala Socken, uprättad År 1790. af C: H: Bäck igenom Joh; Casperson, Skogevacktare-Boställets Åker, Wretar och Parkens Skiljaktigheter afmätte och hitsatte År 1829. af F: M: Ridderbielke, Copierad i Province Landtmäterie Contoret, öfver den del af parken som tillhör Gamla Upsala Storby, År 1856. af Arvid Norén.
Ingår i: Gamla Uppsala kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta Öfver Rågången emellan Norunda Härads Allmänning Och Läbonäs Hemman uti Wicksta Socken å ena sidan samt Norr-Wisiö By uti Björklinge Socken å den andra sidan, uti Upsala Höfdingedöme; Författad år 1776 af Carl Henrik Bäck.
Ingår i: Viksta kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver Prästbordets, Frälse Hemmanet Nordanå och Hemmingsbo Capellans Boställets Ägor I Järlåsa Sockn och Hagunda Härad, uprättad År 1789 af C. H. Bäck igenom Joh. Caspersson och Nils Kjärner. År 1809 Rågångarne upgångne och rörlagde emot angränsande Ägendomar och föreskrefne Boställens med Frälse Hemmans Områden i Järlåsa Sockn samt Utmarken delad emellan Prästbordet Nordanå och Cappellans Bostället Joh. L. Edvall
Ingår i: Järlåsa kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfwer Lidingby bys inägor. belägne i Upland, Trögds härad och Wallby sochn. Til jämkning å det år 1766 värkställte storskiftet. Författad åren 1790 och 1791 af Carl H. Bäck genom Nils Kjärner och P. Nyrén.
Ingår i: Lidingby byalag
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta Öfwer Solkesta Bys Åker Gjärden, Uti Upsala Höfdingedöme, Trögds Härad Och Kongshusby Socken, Författad År 1788 af Carl, H, Bäck Igenom Nils Kjerner.
Ingår i: Kartor över Eka säteri, Solkesta by och Norrhammars by
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utdrag af Chartan Öfwer Kysinge Bys Rörgångar, och Klåckare bordets Åkrar, uti Husby Sjutolfts Socken och Trögds Härad, af Upsala Höfdingedöme; Uprättad År 1788, af Carl H. Bäck igenom Nils Kjerner
Ingår i: Husby-Sjutolft kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta Öfwer Tillinge Prestegårds Ägor, uti Upsala Höfdingedöme, Åsunda Härad och Tillinge Socken; Författad År 1786, af Carl Henr. Bäck
Ingår i: Tillinge kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Utslag af geometrisk charta öfwer Räfwellsta by uti Upsala höfvdingedöme, Åsunda härad och Näs socken. Författad år 1773 af Carl Henr. Bäck. Rätt utdraget från en i Kungl. Landtmäteri styrelsens arkiv förvarad karta betygar Stockholm den 28 maj 1909. Å tjänstens vägnar A.G. Lundberg.
Ingår i: Uppsala läns södra domsagas häradsrätt
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver Storbyns ägor uti Upsala höfdingedöme, Waxala härad och Gamla Upsala socken, afmätte och skiftade år 1773 af Jöns Sahlman. Ängen å nyo afmätt samt åker och äng i storskifte delade år 1792, dels af C.H. Bäck, dels och igenom Peter Nyrén.
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta Öfwer Allerbäcke Bys Utmark Löten, Uti Upsala Höfdingedöme, Örbyhus Härad, Wendels Tingslag Och Socken, Författad År 1790 af Carl H. Bäck
Ingår i: Vendels kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver Funbo Prästgård affattad 1779 af C. Bäck, Originalet förvaras i Funbo kyrka.
Ingår i: Funbo kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta Öfwer Åkerby Bys Ägor, Uti Upsala Höfdingedöme, Rasbo Härad och Fundbo Socken; Skogen afmätt och delad År 1723 af Johan Leitz, Åker och Äng i Storskifte lagad År 1766 af Olof Lindberg igenom Gustaf Sätterborg, Samt Förrättningen slutligen afgjord År 1779, Af Carl Henr. Bäck
Ingår i: Funbo kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver en del af Tierps södra allmännings rörgång jämte belägenheten af ängarne Hamrarne och Fittiorne, Upsala höfdingedöma, Örbyhus härad, Tierps tingslag och socken; Författad år 1784 af Carl Henr. Beck
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver Näs Prästegårds Ägor, Upsala Höfdingedöme, Åsunda Härad. Näs Sochn, Uprättad År 1791 och 1792 Af C: H. Bäck
Ingår i: Enköpings-Näs kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver Österby Säteriets Åker Uti Upsala Höfdinge Döme Hagunda Härad och Ålands Sochn; Uprättad år 1792 af C: H: Bäck igenom Joh: P: Hamberg.
Ingår i: Österby säteri, Ålands socken
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfwer Fundbo Prestegårds Ägor uti Upsala Höfdingedöme, Rasbo Härad och Fundbo Socken; Författad År 1779 af Carl Henr.Bäck
Ingår i: Funbo kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta Öfver Ägorne Till SkatteRusthållet Söder Sund och Bro Prestegård Uti Stockholms Höfdingedöme Bro Skeppslag Och Socken. Författad År 1770 af Carl Henr: Bäck Afritad i Kongl. General Landtmäteri Contoret År 1827 af Joh: Ford: Beckman
Ingår i: Samlingen Kartor och ritningar utan känd proveniens
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta Öfwer, Brunsta Bys Utiordar; Belägne Uti Upsala Höfdingedöme. Håbo Härad och Öfvergrans Sokn Afmätte År 1774 af Carl H: Bäck igenom. Carl G: Smerling, och Delade emellan Öfvergrans Prästegård och Brunsta. By, Åhr 1789, Af Joh:Pet: Lemòn
Ingår i: Övergrans kyrkoarkiv
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
Charta öfver Ängen Åmåssen under Österby, Men ligger på Iällsätra Bye Skog, Uti Upsala Höfdinge Döme, Hagunda Härad och Ålands Sochn. Upprättad år 1792 af C: H: Bäck igenom Joh: P: Hamberg.
Ingår i: Österby säteri, Ålands socken
(Riksarkivet i Uppsala (depå: Borgen))