Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar från Kartia

Löfstads säteris arkiv

 Kartor / ritningar (89 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
016803Charta Beskrifning Sqvalbäcken 1/4dels Mantal Frälse, uti Memmings Härad Löths Socken tillhörigt Kammarherren Högvälborne Grefve, Herr Carl Fredric Piper.1819-07-13 
016804[Geometrisk] Karta öfver [Brink] med Uddarnes Ägor [i] Kimsta Sochn och Memmings Härad Belägne1765-09 – 1765-10 
016805Charta öfver Nordboängen uti Östergötland, Memmings härad och Löts Socken, afmätt och delad år 1790 af Joh Karp1790 
016806Project til Trägårdens omplanterande vid Löfsta Herrgård 17981798 
016807Project till Promenad Trägårds Anläggande vid Löfsta Herrgård 1800.1800 
016808Utdrag af Geometriska Chartan öfver Torps by, Östergötland, Memmings Härad och Löth Socken. För att visa Ahlkjärs Ängen. 
016809Charta öfver rågångarna emellan Finstad säteri å ena samt Ede och Lefverstad rusthåll å andra sidan, Belägne uti Östergötland, Memmings härad och Löts Socken1802 
016810Lefwersta Gröndal, Loby och Torpet Bommen uti Östergötland Löths Sochen och Memings härad1802 
016811Charta öfver rågången emellan Skatna säteri och Sörby uti Östergötland, Memmings härad och Kullerstad socken1802 
016812Rågången Emillan Aspa Vret och Lansiö Ägor I Kimstad Sochn och Memmings Härad Af Östergötland1805Reva vänster nederkant. 
016813Rågångarne omkring Säterierne Löfstad och Lansjö Samt Memmings Almäning Belägne i Kimstad Sochn och Memmings Härad af Östergötland1806 
016814-016815Karta öfver Aspa By Belägen i Kimstad Sochn och Memmings Härad1806 – 1807 
016816Charta öfver Rågångarna Emillan Finstad Säteri å ena Samt Ede och Lefverstad Rusthåll, å andra Sidan, uti Östergötland, Memmings Härad och Löts Sochn 
016817Charta öfver Ask uti Östergötland Memmings Härad och Kumla Socken 
016818Säteriet Löfstads Ägor uti Östergötland, Memmings Härad och Kimstads Socken1816 
016819Hagby Ägor uti Kimsta Socken af Memmings Härad1817 
016820Karta öfver Ägorna till 2ne Säterien Skattna uti Östergöthland och Memmings Härad och Kullersta Socken1817 
016821Eda Ägor uti Löth Socken af Memmings Härad1817 
016822Facade af Okna tillämnade Stugubyggnads Norra Sida Dito af ena Gafvelen på Samma Byggnad. Plan Ritning till Okna Stugubyggnad.1817 
016823Lefversta Ägor uti Löth och Borgs Socken och Memmings Härad1817 
016824Skattna Ägor uti Kullersta Socken af memmings Härad och Östergötland1817 
016825Asks Ägor uti Memmings Härad och Kimstads Sochn1818 
016826Finsta Ägor uti Löth och Borgs Sochn af Memmings Härad1818 
016827Svinsäters ägor, Memmings härad och Kimstads Socken uppmätt år 1819 af Gust Grewell1819 
016828Sqvalbäcks ägor uti Memmings Härad och Löths Sochn uppmätt År 1819 af Gust Grewell1819 
016829Brink och Uddärna Ägor uti Memmings härad och Kimstads socken upmätt år 1819 af Gust Grewell1819 
016830Laxfjerden uti Kullersta och Kimsta socknar Memmings härad Afmätt år 1821 genom J Carl Morin af Carl J Schött1821 
016831Karta öfver Löfsta Sjön med Finsta Säteries derur fråndelte Fiskewatten uti Kimstad Socken, Memmings Härad o Linköpings Län, Sammandragen från älldre Storskifteskarter år 1839 af Carl Öhrling.1839 
016832Karta öfver Fiskevattnet uti sjön Glan till Wii säteri uti Löth och Borgs skn samt Skatna säteri uti Kullerstad socken, Mennings härad och Linköpings län dels afmätt dels transporterad från äldre och nyare chartor år 1843 af Carl Öhrling1843 
016833-016834Karta och profil öfver omläggning af Löfsta backar uti Memmings hd, Kimsta sn1846016833: Reva vänster överkant
016834: Revor i nederkant
 
016835Karta öfver rågångarne omkring samt skillnadslinier och vägar inom Huseryd skifteslag uti Linköpings län Memmings härad och Kimstad socken Upprättad i och för stängseldelning år 1847 af C A W Svanberg1847 
016836Karta öfver Alla Ägorna till Okna uti Kimstad skn, Memmings hd och Linköpings Län upprättad år 1861 af Carl Öhrling1861 
016837Karta öfver werkställda egoutbyten och rågångsregleringar dels emellan hemmanen Löfvestad och Resebro dels emellan Sqvalbäcken och tillgränsande Resebro, La Ahlsätter, Syttorp samt Stora och Lilla Åsängen uti Borg och Loths socken, Memmings Hd och Östergö1864 
016838Karta öfver grunddikningen år 1865, på Stora plöjningsgärdet och Öfra Rösteg å Löfstad säteries ägor.1865 
016839Karta öfver grunddikningen år 1866 på Lefverstads gärde1866 
016840Karta öfver grunddikningen, för åren 1866 och 1867, på Lefverstads Gärden norra sidan om landsvägen uppmätt af J. A. Grell A. W. Årberg1866 – 1867 
016841Karta öfver grunddikningen, för åren 186 och 1868, på Lefverstads Gärden södra sidan om landsvägen1868 
016842-016843Karta öfver 2 1/2 mantal frälse säteri Finstad uti Borg och Löths sn Memming härad och Östergötlands län upprättad åren 1868-69 af E. M. Gustafson1868 – 1869 
016844Karta öfver egorna till 3mant Aspa inom Kimstad socken Memmings härad och Östergötlands län. Upprättad och rågången emot Wallby reglerad år 1876 af Axel W Lodén1876 
016845Karta öfver egorna till 1 mant. Brink och 1 mant. Udderna inom Kimstad Socken, Memmings Härad och Östergötlands Län, upprättad och rågången emot Ask reglerad samt öfrige rågränsor insatta efter tillgänglige faststälda kartor1867 
016846Karta öfver egorna till hemmanen Eda och Skattna inom Borg och Löths samt Kimstad Socknar, Memmings Härad och Östergötlands Län1876 
016847Karta öfver egorna till 1/2 mantal Hageby innnom Kimstad Socken, Memmings Härad och Östergötlands Län1876 
016848Karta öfver alla egorna till ett mantal rusthåll Lefverstad inom Borg och Löth Socken, Memmings Härad och Östergötlands Län1876 
016849Karta öfver egorna till 1/4dels mantal Sqvalbäcken innom Borg och Löth Socken, Memmings Had och Östergötlands Län1876 
016850Karta öfver egorna till 1 mantal Säteri Löfstad inom Kimstad Socken, Memmings Härad och Östergötlands Län1877 
016851Ritning till ria1898 – 1908-12-15 
016852-016853Löfstad Vestra Terrass18-- 
016854-016855Löfstad Gård och Terrass Detalj och alternativ18-- 
016856Löfstad. "Infarten"18-- 
016857Löfstad alternativ till uppfartsväg1--- 
016858Löfstad Plan för anläggning af gården1--- 
016859[Höns- och svinhus, ved- och visthusbodar samt källare vid Skattna. Uthus och källare vid Löfsta]Reva vänster överkant samt höger sida. 
016860Förslag till vagnskul och spannmålsmagasin vid Löfstads Egendom 19041904 
016861Plan för trädgårdsanläggning vid Aspa areal 54 ar1905 
016862Förslag till ladugård vid Grönhult 19051905 
016863Förslag till indelning till omloppsbruk af åkerjord tillhörande Lefverstads gård1905 
016864-016865[Diplom för första och andra pris vid trädgårdsutställningen i Norrköping 1911]1911-10-13 – 1911-10-16 
016866-016868Ritning till förändring af ladugård och loge vid Löfstad [även Lillie]016866: Liten reva vänster nederkant. 
016869Foderhusanläggningar1914 
016870Förslag till vattenledning i ladugård vid Löfstad1914-07-23 
016871Ladugård för hästar, oxar å ungjur vid Eda gård.1917-01 
016872Magasin till Eda gård1917-01 
016873Ändringsförslag våren 1920 till statbyggnaden å Aspa Västergård1920 
016874Löfstads Park 19441944Itu i två delar. 
016875Löfstad 1781 [Plan över park]1781Sentida kopia. Reva mitten nederkant. 
016876Löfstad. Parkmotiv.19-- 
016877Förslag till gödselplan vid Löfstad1905-07-20 
016878Karta öfver Löfstasjön, Edasjön och Lillerunken i Memmins Härad af Linköpings Län18-- 
016879-016880[Bostadshus i Eda]19--? 
016881Finstad 2 1/2 mantal Säteri18-- 
016882-016886Karta öfver Judebacken [samt profil av Hospitalsbacken och Fiskarebacken vid Löfstad]18-- 
016887Magasin och visthusbod vid Hagby19-- 
016888-016889Ritning till Ladugård med Loge vid Okna19-- 
016890Elektrisk anläggning vid Eda gård19-- 
016891-016894[Orubricerade byggnadsritningar av bostadshus och magasin]18--016892: Reva vänster kant. 
016897Situations Carta öfwer Bonnarps Hed med Kringliggande Byar, emellan Åen Rönn och Skogen Södre Åhs Kallad, ifrån Spångebro och landswägen emot Attarps till och med Sönnarslöfs By.1784-10 
016898Charta öfver Medevi Hälso-Brun med dess Belägenhet uti Östergöthland Aska Härad och Nykyrke Sockn. På anmodan af Herr Kammarherren Välborne Math. Odencrants uppmätt och författad år 1784, af Frid. Ekmanson Extr. Ord. Lantmätare1784 
016899-016901[Ritning av ladugård vid Reutersberg, Säterbo]1897 
016902Profil öfver Afloppsgrav för Slinkhultkärret under Reutersbergs gård, lägenheten Granhult o odlingar å Skäftrunna skog, inom Sätterbo och Kung Carls Socknar,1897 
016903Karta öfver vattenskadade egor tillhörande Reutersbergs gård och Skäftrunna by i Sätterbo och Kung Karls socken.19-- 
016904[Orubricerad karta av ägor till Reutersberg i Säterbo]18-- 
016905Förslag till Elektrisk Kraftöverföring från Skärblacka till Norrköpings Stad upprättadt år 19031903 
016906Förslag till trädgårdsanläggning vid Lillie Hållplats1907 
016907-016910[Orubricerade ritningar av kolonner med socklar och friser]17--? 
016911Charta Öfver Staden Norrköping17-- 
016912-016919[Fasad- och planritningar över Vinterpalatset]17-- 
016920Das Königreich Pohlen.17--? 
016921[Kyrkogård, troligen i Pisa, med diverse gravvårdar, bl a över statsfrun Hedvig Eleonora Klinckowström, född von Fersen, född 1754 i Stockholm, död 1792 i Pisa]179-? 
016922-016924[Kasern med stall]17--?