bild
Arkiv

Västerhejde kyrkoarkiv


Västerhejde kyrkoarkiv


Västerhejde församling har allt sedan reformationen utgjort annexförsamling i Stenkumla pastorat.

En historik över prästerskapet i Gotlands socknar finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) med Supplementblad (1892).


Förteckning

Som grund för förteckningen ligger bl a en förteckning över den del av arkivet som förvaras i Landsarkivet. Förteckningen utökades i juli 2001 av arkivhandläggare Klas Säve-Söderbergh och färdigställdes 2014 av Kjell Swebilius.

 Serier (58 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderI början på varje volym ett nyupprättat gårds- och yrkesregister.
Serien avslutad, fortsätter i församlingsböcker serie A II a.
Serien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker, bunden serieSerien avslutad, fortsätter som församlingsbok på lösblad serie A II ba.
Serien inbunden.
 
A II baFörsamlingsböcker på lösblad, aktuella bladSerien som består av lösblad är lagd efter fastigheter i bokstavs- och nummerordning och därunder efter familjer i bokstavsordning.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A II bbFörsamlingsböcker på lösblad, avställda bladSerien är lagd efter fastighet i bokstavsordning och därunder sorterade efter familj i bokstavsordning. Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A II cFastighetsförteckning
(Personförteckning)
Äldre register t o m 1989 har gallrats med stöd av RA-MS 1997:65. 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien som består av personakter över församlingens invånare omfattar tiden 1947--1991-06-30 och är lagd efter fastigheter i alfabetisk ordning, sorterade familjevis efter församlingens ordning.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A IV bObefintlighetsregisterHar ej förts. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradePersonakterna är sorterade efter dödsår och därefter i personnummerordning.
Serien i arkivbox.
 
A VFörsamlingsregisterÄldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort har gallrats 1973 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.
Serien avslutad 1991-06-30.
Serien i arkivbox.
 
A VI aAvgångsregisterÄldre register (1948-1967), bestående av avtryckskort har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.
Serien i arkivbox.
 
A VI bAvgångslängderHar ej förts. 
BFlyttningslängderSerien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien avslutad 1991-06-30.
Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok (fr o m 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (fr o m 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok (fr o m 1991-07-01) 
G IAndra längderSerien i arkivbox. 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckernaSerien i arkivbox. 
H IIBilagor till flyttningslängderna1901-1921 utgallrade jan.1970.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckernaSerien i arkivbox.
 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna
 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckernaSerien i arkivbox om inget annat anges.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna
 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorial
 
K ISockenstämmans protokollSerien i arkivbox.
 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingarProtokoll 1992-1999 för församlingsdelegerade till pastoratet, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie A 1 A.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarProtokoll 1992-1999 för pastoratskyrkorådet, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie A 2 A.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarHuvudmannaskapet för skolväsendet övergick till den borgerliga kommunen 1941.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkan, huvudräkenskaperHuvudräkenskaper 1959-1977 saknas vid inventering 2014-06-09.
Serien avslutad 1991-12-31. Från och med 1992-01-01, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie G 1.
Serien inbunden om inget annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan, specialräkenskaperSerien avslutad 1991-12-31. Från och med 1992-01-01, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie G 2.
Serien i arkivbox.
 
L I cRäkenskaper för kyrkan, verifikationerVerifikationer 1952-1978 saknas.
Serien avslutad 1991-12-31. Från och med 1992-01-01, se Stenkumla kyrkliga samfällighets arkiv, serie G 3.
Serien i arkivbox om inget annat anges.
 
L I dRäkenskaper för kyrkan, beräkningsunderlagSerien i arkivbox. 
L IIRäkenskaper för skolanSerien inbunden om inget annat anges.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i arkivbox. 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien i arkivbox om inget annat anges. 
L VIRäkenskaper i sammandragSerien i arkivbox. 
MHandlingar angående prästval
 
NVisitationsprotokoll, ämbetsberättelser, arkiv och inventarieförteckningarSerien i arkivbox.
 
O IHandlingar rörande kyrka, kyrkogård, kyrkliga boställen, prästlöner och donationer
Serien i arkivbox om inget annat anges.. 
PÖvriga handlingarSerien i arkivbox om inget annat anges. 
RKartor och ritningar 
R IRitningar rörande kyrkan, inre detaljer 
R IIRitningar rörande kyrkan, yttre detaljer 
R IIIRitningar rörande kyrkan, värmeanläggning m.m. 
R IVKartor rörande kyrkogården 
R VMarkkartor 
R VIRitningar rörande skolan 
R VIIRitningar rörande Vibble gård