bild
Arkiv

Inskrivningsmyndighetens i Malmö domsaga arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1340108
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/azpSXiq5QAPHsR6AEsuuY2
Omfång
286,5 Hyllmeter 
Datering
19082002(Tidsomfång)
19712001(Huvudsaklig tid)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning, Dnr 23-2002/9533, ARKIA-förteckning
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Kusthöjden 47, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Inskrivningsmyndigheten i Malmö domsaga (1971 – 2001)
Kategori: Statlig myndighet. Inskrivningsmyndigheter 1972-

Innehåll

Allmän anmärkningTyparkiv fr o m 1971-01-01 (enligt RA:s gallringsbeslut nr 935)
Inledning (äldre form)INSKRIVNINGSMYNDIGHETEN FÖR FASTIGHETSINSKRIVNING VID MALMÖ TINGSRÄTTS ARKIV 1971-2001

Inskrivningsmyndigheten för fastighetsinskrivningar i Malmö domsaga omfattade Burlöv, Lomma och Malmö kommuner. Myndigheten var i administrativt hänseende knuten till Malmö tingsrätt som bildades vid den s k tingsrättsreformen den 1 januari 1971.

År 1933 trädde en ny lag i kraft vilken innebar att inskrivningsärenden skulle behandlas av en särskild lagfaren befattningshavare, en inskrivningsdomare. Inskrivningsdomaren var i administrativt hänseende inordnad under Malmö Rådhusrätt. År 1971 omorganiserades inskrivningsväsendet och 1972 trädde en ny jordabalk ikraft. Inskrivningsmyndighetens uppgifter och huvudsakliga ärendegrupper preciseras i 19-20 kap jordabalken med därtill anknytande författningar. Handlingar från åren 1933-1970, d v s Inskrivningsmyndighetens föregångare, Inskrivningsdomaren i Malmö arkiv förvaras vid Malmö stadsarkiv.

Arkivhandlingarna är genomgående offentliga. Arkivläggningen har skett utifrån geografiska premisser då domsagans område delats upp i tre olika distrikt. Distrikt I är det äldsta och omfattar de mest centrala delarna av Malmö kommun som stadsdelarna Gamla staden, Östra Förstaden, Västra Förstaden, Hamnområdet, Möllevången, Södervärn och Pildammmsstaden. Distrikt II omfattar stadsdelar längre ut från Malmö centrum som Limhamn, Fosie, Oxie mfl. Distrikt III är det yngsta distriktet och omfattar de områden som ligger längst bort från Malmö centrum som Lomma kommun, Burlöv kommun samt Bunkeflo socken i Malmö kommun.

Malmö tingsrätts arkiv blev genom beslut av Riksarkivet 1980 (RA-FS 1980:754) typarkiv och undantogs därmed från gallring fr o m den 1 januari 1971.


Fastighetsböcker

Varje fastighetsägare har skyldighet att söka lagfart på sitt fastighetsförvärv. Äganderätten registrerades i den av inskrivningsdomaren förda fastighets- respektive tomträttsboken där alla beslut om lagfart, inteckning mm antecknades.

Fastighets- respektive tomträttsboken tillmäts självständig rättskraft och kan användas som underlag för utdrag och intyg. 1942 började anteckningar föras i s k skruvliggare. Fastighets- respektive tomträttsböcker är uppdelade enligt ovan beskrivvna distrikt I, II och III. 1982-03-01 ersattes fastighetsböckerna vid inskrivningsmyndigheten av ett databaserat inskrivningsregister IR.


Akter

För varje inskrivningsärende upprättades en akt. Akterna numrerades i följd med början på nummer ett varje år. Akterna innehåller kopia av fångeshandlingar, t ex köpekontrakt, köpebrev, gåvobrev, bouppteckning, testamente, arvskifte, bodelning, äktenskapsförord och tomträttsupplåtelse. Häri kan också finnas olika avtal såsom ändringsavtal angående tomträttsavgäld, servitut och nyttjanderätt, originalansökan om inteckning samt handling för olika anteckningar, t ex konkurs, utmätning, intresseanmälan, hembud, m m. Till ärenden finns vidare olika behörighets- och tillståndshandlingar. T o m 2001-01-01 finns kopior av fångeshandlingar och avtal även hos Riksarkivet. Kronologiska dagböcker finns i bundna band.


Företagsinteckningar

1971-1985 var inskrivningsverksamheten rörande företagsinteckningar som beviljades näringsidkare inom Malmöhus län förlagd till Inskrivningsmyndigheten i Malmö domsaga. Denna inskrivningsverksamhet var dock separerad från fastighetsinskrivningarna med egen arkivbildning under Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning vid Malmö tingsrätt, FIM. Denna myndighets arkiv förvaras vid Malmö stadsarkiv.

För vidare sökning
2001-06-01 flyttade verksamheten från Malmö till Hässleholm.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Malmö tingsrätt

Kontroll

Om postens upprättande2022-04-12: Serie H 1 omförtecknad. 30 volymer tillhör andra arkivbildare och är vidarelevererade till Malmö stadsarkiv. RF
Skapad2002-06-10 00:00:00
Senast ändrad2022-05-10 12:35:43