bild
Arkiv

Domkapitlets i Lund arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13550
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/W2WrjpAORqMp6i6k1BH0U3
Omfång
356,4 Hyllmeter 
0,05 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i juli 2020.)
0,02 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i november 2022.)
Datering
15041999(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning 1974/46
Innehållsförteckning med äldre seriesignum (pdf)
Sakregister: Församlingsregister till biskopsvisitationshandlingar (F II ga) (pdf)
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed & Lina Iacobæus
Övriga hänvisningar
Decimantboken 1651 (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Domkapitlet i Lund
Alternativa namn: Lunds domkapitel
Kategori: Statlig myndighet. Statliga myndigheter (Församlingar inom statskyrkan)

Innehåll

Allmän anmärkning1 Historik finns.
2 Bagers bok i G VI (Jordeboken)
En tilläggsleverans av 99,1 hyllmeter handlingar inkom i december 2018.
Inledning (äldre form)Domkapitels i Lund arkiv

HISTORIK

Ett församlingsregister till biskopsvisitationshandlingar i Lunds domkapitels arkiv, serie F II ga, ingår i den manuellt skrivna förteckningen (se även pdf-länk nedan).
Ett separat personregister över klockare, tillhörande serie F II e, finns på LLA.

Vid ordnings- och förteckningsarbetet 1967 har arkivets icke inbundna material lagts i nya kartonger och i sin helhet ometiketterats. Då forskningen flitigt anlitat och hänvisat till den gamla förteckningen från 1910-talet, har dess plan i stort sett följts. Serierubrikerna har i vissa fall ändrats för att anpassa dem till modernt språkbruk och förtydliga seriernas innehåll. Detta gäller framför allt de gamla serierna E IV - E XXII, numera F I - F III, vilken omändring beskrives närmare nedan. Till hjälp har nya signa angetts i marginalen i den äldre förteckningen samt äldre signa i innehållsförteckningen till föreliggande förteckning.

Den gamla indelningen av domkapitlets arkiv i två arkivbildare, Lunds domkapitel före 1680 och Lunds domkapitel från och med 1680, har slopats. För att undvika alltför stor splittring av de arkivalier som tidigare utgjorde det förstnämnda arkivet, har endast protokoll, kungliga brev och jordeböcker samordnats med det yngre arkivet, medan övriga handlingar bildar en egen serie "Handlingar från tiden före 1680. F I b". Biskopsarkivet bildar som förut eget arkiv. Gränsdragningen mellan detta och domkapitlets arkiv är ganska vag. Biskopsarkivet omfattar i stort sett endast handlingar rörande biskopens inkomster och jordinnehav, medan ärenden, handlagda av biskopen som stiftschef och individualmyndighet, t. ex. eforus och prokansler för Lunds universitet, återfinns i domkapitlets arkiv. Denna biskopens verksamhet har i vissa fall tidvis avsatt speciella arkivserier, t. ex. "A V. Eforsämbetets protokoll" och "F II q. Biskopshandlingar (-mål)" omfattande i huvudsak ärenden, i vilka biskops- och landshövdingeämbetena meddelat gemensam resolution, men är i många fall att söka bland domkapitlets egna handlingar. Amiralitetskonsistoriets i Karlskrona arkiv, som 1826 överfördes till domkapitlets arkiv, är egen arkivbildare, medan övriga handlingar med sekundär proveniens hos domkapitlet samt handlingar med främmande proveniens är att söka under Lunds domkapitel, avdelning J.

I domkapitelsarkivet har inordnats: 1) en sump på c:a tre meter, 2) en leverans från 1960, 3) ett antal jordeböcker, som har primär proveniens i domkapitlet men hitills förvarats inom andra arkiv.

Någon diarieföring i modern bemärkelse har aldrig förekommit i domkapitlet under den tid som här berörs. Protokollen utgör i stället ryggraden i arkivbildningen. De inkomna handlingarna i ett visst ärende försågs med påskrift om datum för och paragraf i protokollet. Man måste ge akt på att om ett ärende varit uppe till behandling flera gånger, arkivlades ofta (inte alltid) handlingarna på sista datum. Det kunde ibland vara flera år mellan de olika behandlingstillfällena. De flesta handlingarna till protokollen arkivlades i en huvudserie "F I a. Inneliggande handlingar till protokollen. Acta cleri". Vissa ärendesgrupper, t. ex. klockarmål, äktenskapsmål och skolhandlingar, fick bilda egna serier, men vissa år ingår även dessa handlingar i huvudserien. Specialserier har också bildats vid senare ordningsarbeten i domkapitlets arkiv. L. J. Colling sorterade på 1740-talet ut handligar angående församlingarna ur huvudserien och bildade en specialserie F II p. Ett annat exempel är serien "F II rb. Examenskataloger", som vid ordningsarbete vid landsarkivet 1925 bröts ut ur serien "F II ra. Läroverkshandlingar". Vid ordningsarbetet 1967 har inga så omfattande ändringar företagits, men de gamla serierna E IV - E XXII ochF I - F III har omdöpts till
F I. Huvudserie och F II. Specialserier, varigenom understrukits dels deras karaktär av inneliggande handlingar till protokollen dels deras inbördes uppdelning.

Lund den 9 november 1967.

Lars Wessman

Vid ordnings- och förteckningsarbetet 1974 har en tilläggsleverans omfattande i huvudsak 1890-1925 inordnats. Därutöver har företagits följande justeringar i 1967 års förteckning.

Prästsällskapsprotokollen 1859-1881 (A VIII:10 i 1967 års förteckning) har utbrutits och införlivats med Lunds stifts prästsällskaps arkiv (Enskilda arkiv nr 213). Inventeringsprotokollen 1881-1890 (F II gb:4) har förts till serien övriga protokoll (A VIII:11).

Ur serien Acta cleri 1890-1895 har uttagits examens- och ordinationsansökningar, vilka lagts till den tidigare befintliga serien F II b. Samma gäller även biskopsvalshandlingar, vilka förvaras i serien F II ac, valhandlingar rörande kyrkomötesombud samt ombud och revisorer till prästerskapets änke- och pupillkassa, F II af.

Beträffande serierna visitationshandlingar har församlingsregister utarbetats till biskopsvisitationerna (F II ga). Registret återfinnes sist i förteckningen. Prostvisitationerna, vilka tidigare samlats i en serie men med särskilda grupperingar, inarbetades vid 1967 års förteckningsarbete i en enda svit. Vid 1974 års förteckningsarbete har handlingarna återförts till sin ursprungliga ordning. Visitationerna 1795, 1799, 1822 och 1858 bildar nu en särskild serie, F II gba.

Serien valhandlingar rörande präst- och skoltjänster (F II aa) har genomgåtts i sin helhet, varvid även handlingar rörande skoltjänster ordnats på samma sätt som valhandlingar rörande prästtjänster tidigare ordnats.

Till serien klockarhandlingar (-mål) har personregister utarbetats för tiden 1660-1890.

De i 1910 års förteckning, vilken trycktes i sammandrag 1943, i serien Diverse handlingar (H) upptagna volymerna redovisas särskilt i innehållsförteckningen.

Lund den 20 december 1974

Ingmar Brohed

Ett flertal serier har handlingarna sorterade efter kontrakt, kontrakten hade följande numrering och ordning:

151 Torna
152 Malmö
153 Oxie-Skytt
154 Bara
155 Vemmenhög m.fl.
156 Frosta
157 Färs
158 Onsjö-Harjager
159 Rönneberga
160 Luggude
161 Helsingborg
162 Österlen
163 Åsbo
164 Bjäre
165 Västra Göinge
166 Östra Göinge
167 Villand
168 Gärd
169 Karlskrona
170 Medelstad
171 Lister-Bräkne

Ämnesord

Handlingstyper
Ritningar

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeEfter en äldre förteckning omarbetad och justerad 1967 av arkivarien Lars Wessman. Justerad 1974 av arkivarie Ingmar Brohed.

Förteckningen (serie E IV, E I a, F I b) delvis omarbetad 2020 i samband med genomgång av Landsarkivets pergamentsbrevsamling.
Skapad1994-06-06 00:00:00
Senast ändrad2022-12-16 11:10:24