bild
Arkiv

Arméns pensionskassa


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0078
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/FfR17ez4sgV4EG1RLJIfP3
ExtraID0078
Omfång
266 Hyllmeter  (-)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Arméns pensionskassa (1756 – 1937)
Alternativa namn: Arméns familjepensionskassa  (1935 – 1937)
Kategori: Övriga

Innehåll

Inledning (äldre form)Arméns pensionskassa inrättades år 1756 med ändamål att lämna pension åt armén tillhörande militära och civila ämbets- och tjänstemän, då de vid en viss ålder avgå ur tjänsten.

Reglemente för kassan utfärdades av Kungl. Maj:t den 10. januari 1757.
Utdelning av pension ägde icke rum förrän år 1760.
Kassan stod under överinseende av armén genom Kungl. Krigsbefälet eller arméns fullmäktige, vilka gemensamt kallades "Arméns pensionskassas överstyrelse".

Krigsbefälet utgjordes av alla på stat varande generalspersoner samt chefen och en kapten eller en ryttmästare från varje regemente eller kår.
Arméns fullmäktige bestod av 16 personer, nämligen 2 generalpersoner, 6 regementschefer och 8 kaptener eller ryttmästare, valda arméfördelningsvis. Fullmäktige höll sammanträde i regel vart femte år, krigsbefälet endast då för kassan särskilt viktiga frågor förelågo.
Vid krigsbefälet eller arméns fullmäktiges sammanträden tillsattes en revisions- och en beredningsavdelning med resp. 9 och 5 ledamöter.

Kassan förvaltades av en direktion av officerare och göromålen sköttes av civila tjänstemän.
Direktionen utgjordes av en ordförande och ett visst antal direktörer. Ordförande skulle vara generalperson eller överste. Såsom kassans tjänstemän hava i allmänhet fungerat 1 ombudsman, 1 sekreterare, 1 advokatfiskal, 1 revisor, och huvudbokhållare samt 2 vaktmästare. Alla tjänstemän med undantag av advokatfiskalen tillsattes av direktionen. Advokatfiskalen tillsattes av arméns fullmäktige.

Under styrelse och förvaltning av arméns pensionskassa stodo även följande änke-och pupillkassor och fonder.

Gamla änke- och pupillkassan inrättades år 1817 med ändamål att lämna understöd år delägares änkor och barn. Den avvecklades successivt med början år 1884.

Nya änke- och pupillkassan inrättades år 1863 med ändamål att bereda undestöd åt änkor och barn efter ämbets- och tjänstemän vid armén. Den erhöll vid gamla änke- och pupillkassans avvecklande år 1884 större delen av denna kassas tillgångar.

Allmänna militäränkepensionsstaten.
Dess ändamål var att lämna pension åt fattiga änkor och barn efter militära ämbets- och tjänstemän.
Medlen till pensioneringen erhölls uteslutande i form av statsmedel.

Hans Maj:t Konungens fond.
Bildades år 1819 med ändamål att lämna pension åt änkor och barn efter avlidna militärpersoner.

Grevinnan A. S. Horns fond.
Bildades år 1858 med ändamål att lämna pension åt militära ämbets- och tjänstemäns änkor och barn, förträdesvis åt fattiga änkor och döttrar efter ryttmästare, kaptener, löjtnanter och underlöjtnanter.

Stiftelsen Carl och Amélie Ahlgréns ålderdomshem, Gränna.
Inrättades år 1910 med ändamål att lämna fri bostad i Ahlgrénska gården i Gränna åt pensionerade officerare med företräde åt dem som tjänat vid Smålands grenadjärkår och Smålands husarregemente eller änkor och barn efter sådana officerare.

Svenska härens officerare och underofficerares minnesfond.
Bildades år 1906 med ändamål att utdela tillfälliga understöd åt änkor smt fader- och moderlösa barn, vilkas män eller fäder tillhört svenska armén.

Kapten O. W. Dahlgrens fond.
Bildades år 1909. Räntan användes till pensioner åt fattiga änkor och barn efter officerare och underofficerare i svenska armén.

Juris dr. P. H. Cavallis donationsfond.
Bildades år 1913. Fondens ändamål var att bereda pension åt fattiga änkor och barn efter avlidna officerare i svenska armén med visst företräde för efterlevande till dem som i livstiden tillhört Kronobergs regemente.

Arméns ackordsamorteringsfond.
Inrättades år 1833 med ändamål att inlösa och amortera alla officersackorder inom armén.


Förvaltningen av arméns pensionskassa jämte änke- och pupillkassor samt fonder har numera övertagits av Kungl. Statskontoret, vilket förvaltar flertalet handlingar fr o m 1909; se förteckning vid sid. 242.

Anm. Handlingarna omfattar tiden t o m år 1908 med undantag av vissa serier av räkenskaperna, vilka sträcka sig fram till omkring år 1930.

Ordförandena i arméns pensionskassa.

1756 - 1766 Fältmarsalken greve Fredrik Axel von Fersen
1766 - 1770 Friherre Ture Gustaf Rudbeck
1770 - 1773 Friherre Fabian Casimir Wrede
1773 - 1779 Generallöjtnant Clas Robert Charpentier
1779 - 1796 Greve Fredrik Horn
1796 - 1799 Per Lagerhjelm
1799 - 1809 General Mannerskantz
1809 - 1817 General Carl Mörner
1817 - Generallöjtnant Mikael Anckarsvärd
1817 - 1824 Generallöjtnant Wilhelm Bennet
1824 - 1837 Generallöjtnant Bengt erland Sparre
1837 - 1839 General Johan Petter Lefrén
1839 - 1852 Generalmajor Mauritz Axel Lewenhaupt
1852 - 1865 Generallöjtnant Carl Fredrik Akrell
1865 - 1878 General Johan Magnus Björnstjerna
1878 - 1890 Generallöjtnant Ulrik Fabian Sandels
1890 - 1903 Generallöjtnant Abraham Leijonhufvud
1903 - 1905 Generallöjtnant Hampus Elliot
1905 - 1912 General Hemming Gadd
1912 - 1918 Generallöjtnant Fredrik Johan Leth
1918 - 1923 Generallöjtnant Hugo Jungstedt
1923 - 1931 Generallöjtnant Per Hasselrot
1931 - 1935 Generallöjtnant Carl Sjögren

Kontroll

Skapad2006-10-26 00:00:00
Senast ändrad2022-05-11 12:04:57