bild
Arkiv

Kinda häradsrätts arkiv


Kinda häradsrätts arkiv

PM angående ordnings- och förteckningsarbete i Kinda och Ydre domsagas arkiv i Kisa år 1963.

Sedan förteckningarna över de i landsarkivet förvarade delarna av domsagans olika arkiv hade reviderats, besökte jag under tiden 21-25 oktober och 20-22 november 1963 Kinda och Ydre domsagas arkiv i Kisa för att, främst med tanke på förestående inventering i samband med domsagans upphörande 31/12 1963, förteckna därvarande delar av arkivet.

Den knappa tiden jag hade till förfogande medgav icke en inventering av befintliga buntar med lösa handlingar, främst serierna av konkursakter, förmyndarräkningar och inneliggande handlingar till domboken vid ordinarie ting. I samband med att en del buntar med "Diverse handlingar" från 1860-1890-talen upplöstes och fördelades observerades, att årtalsbeteckningar och innehåll i serien G I a, inneliggande handlingar till domboken vid ordinarie ting, från sagda tid icke alltid motsvarar påskriften på buntarna. Även i några andra fall konstaterades, att innehållsbeteckning och verkligt innehåll icke helt överensstämde.

De olika arkiven i domsagan signerades av min medhjälpare arkivarbetaren Thore Stocksäter, i förekommande fall i anslutning till det bestånd som finnes i landsarkivet i Vadstena.
Vadstena i landsarkivet den 2 december 1963.

Enligt uppdrag
Gunnar Thornström
Arkivassistent

Domboksrenovationer är bevarade i länsstyrelsens arkiv för följande år (Östergötlands länsstyrelse, landskansliet, serie D I c):

1637 D I c:1
1638 D I c:3
1642 D I c:11
1645 D I c:13

Renoverade domböcker 1634-1653, 1655, 1657-1659, 1661-1671, 1673-1680, 1699, 1700, 1703-1705, 1707
Se landsarkivets filmsamling, filmerna 377-402

Innehållsregister till domböckerna 1608-1920 (volymerna A I a:1-181) finns i särskild pärm i landsarkivets forskarsalsexpedition.

I Kinda kommuns bibliotek, Kisa, förvaras en samling excerpter ur Kinda häradsrätts domböcker 1608-1750. De är ordnade fastighetsvis. Obs! Gäller endast Kisa socken.

En kopia av excerpterna ingår i landsarkivets bibliotek.

 Serier (50 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A I aDomböcker vid ordinarie tingInnehållsregister till volymerna A I a:1-181 finns i särskild pärm i forskarsalsexpeditionen.

Serien inbunden.
 
A I bProtokoll vid urtima ting och rannsakningarNedan har endast självständiga volymer förtecknats. Protokoll vid urtima ting ingår i övrigt i serien A I a. 
A II aUppbuds- och lagfartsprotokollÄldre anteckningar om uppbud och lagfarter i serien A I a.

Serien inbunden.
 
A II bInteckningsprotokollSerien inbunden.
 
A II cFörmynderskapsprotokoll 
A II dÄktenskapsförordsprotokoll 
A II eProtokoll över bouppteckningar, morgongåvobrev och avhandlingar om lösöreköp 
A II fAvhandlingsprotokoll 
A II gTomträtts- och vattenfallsrättsprotokollSFS 36/1907, SFS 68/1911. 
A IIIProtokoll vid extra förrättningarProtokoll vid syner, besiktningar, värderingar, skattläggningar etc. Ingår i övrigt i serien A I a för respektive år. 
A IV aProtokoll i konkursärendenIngår i äldre tid i domboken för respektive ting, serien A I a. 
A IV bProtokoll inför domhavanden 
A IV cProtokoll angående fri rättegång 
A IV dEkonomiprotokollSärskilda protokoll i ekonomimål. 
A IV eValprotokollProtokoll vid riksdagsmannaval, se Kinda och Ydre domsagas arkiv, serien A IV d. 
B IIFastebrevskonceptIngår i äldre tid i domboken för respektive ordinarie ting (i slutet av protokollet). 
B IIIKoncept till gravationsbevis 
C IBoskillnads- och hemskillnadsrotlar 
C II aFörmynderskapsböckerSerien inbunden. 
C II bRegister över förmynderskap 
C II cFörteckningar över omyndigförklarade 
C II dFörteckningar över godmanskap 
C IV aUppbudsförteckningar och inteckningslistor 
C IV bLagfartsböckerSerien inbunden. Upplagda 1875. 
C IV cInteckningsböckerSerien inbunden. Upplagda 1875. 
C IV dTomträtts- och vattenfallsrättsböcker 
C IV eFastighetsböcker 
C VIKonkursdiarier och -dagböcker samt dagböcker rörande ackordsförhandlingar m.m. 
C VIIBöcker över villkorligt dömda samt brottmålsförteckningar 
C VIII aStämningsrotlar 
C VIII bBöcker över fri rättegång 
C VIII cInneliggande handlingar rörande fri rättegång 
E IÖverrätters domar och utslag 
F IHandlingar i boskillnads- och hemskillnadsmål 
F II aFörmyndarräkningarSerien i buntar. 
F II bÖverförmyndarnas årsbeskedSerien i kartonger. 
F III aBouppteckningar och arvskiftenSerien inbunden (utom F III a:39).

Volymerna 1-98 på fiche.
 
F III bUppgifter om dödsfallIngår i äldre tid i serien G I a, inneliggande handlingar. 
F IVJordregister 
F VI aKonkursakter 
F VI dUppgifter från rättens ombudsman 
F VI eHandlingar rörande utmätningsed 
F VIIHandlingar angående villkorligt dömda 
G I aInneliggande handlingar till dombokenSerien i buntar, kartonger.
 
G I bInneliggande handlingar till urtima ting och rannsakningarIngår i övrigt i serien G I a för respektive år. 
G IIInneliggande handlingar till småprotokollen 
G IIIInneliggande handlingar till extra förrättningarInneliggande handlingar till syner och besiktningar. 
G IVHandlingar till vissa domarämbetets protokollTidigare se serie G II. 
JRäkenskaper över häradsmedlen 
K IÖvriga handlingar