SDHK-nr: 11156

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1378  juli  17*
Utfärdandeort
Västerås landsting 
Innehåll

Ingevald Djäken, lagman i Västmanland på herr Sten Stenssons vägnar, kungör att domkyrkan i Västerås gjort ett jordbyte med Olof Kulle och hans hustru Kristin Petersdotter. Domkyrkan ger därvid till Olof Kulle och hans hustru Kristin 1 öresland och 4 penningland jord i Folkesta (i Dingtuna socken) i utbyte mot 4 örtugland jord i Vallby i Dingtuna socken. Fastar är herr Borkvard, herr Jöns i Tortuna, Peter i Sösta, Bengt i Ingeberga, Lars i Fors, Jakob i Lundby, Peter i Gärdsbo, Jöns i Tunby, Lars i Vallby, Johan i Fullerö, Johan i Boberga och Ödbjörn i Lospånga.

Utfärdaren beseglar.

Språk

svenska

Källor
 • Original: or. perg. RA 0101 bilder
 • Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 45 fol 40v (reg); Örnhielm: IV s. 1073
Brevtext

Allom thøm thetta breff høræ aller see : sender Jngewalder Dyekn a herræ Stens Stens­sons wenghnæ lagman j Wesmanna landhe : helso medh warom Herræ : Thet sse allom mannom konnokth : at andhelekin modher domkyrkyæn j Westraarosse : Olaffer Kwlle ok hans hwsfrw Kyrstin Pætersdotter : haffha gyorth eeth jordhæ skiptte mellom ssin medh swa skæll : at domkyrkiæn gaaff Olaffe Kyllæ ok hans hwsfrw Kristine : eeth ørisland ok fyræ pæningxlandh jorda j Folkastom liggiandhe : medh allom tillaghom engho wndhan taknoo. Ffrrammeledhisb lææth Olaffer Kwlle ok hans hwsfrw Kristin : doomkyrkyone j Westraarose fyræ ørthoghæ landh jordh j Walby liggiandhe j Dingethwnæ sookn : medh allom tillagerc nær ok fferre engho wndhantakno : Thil thes mere wisse ok skælæ æræ thesse mend fasthæ aath : herra Borquardh : herræ Jonis j Thyrithunum1 : Pater j Søasthom2 : Bendictere [j]f Jnghabergom3 : Laurinz j Forsse4 : Jakober j Lundby5 : Pæter j Gyrsaboo6 : Jønis j Tumby7 : Laurinz j Walby8 : Joan j Fwllwrøø9 : Joan j Bobergh10 // ok Ødbyorn j Lospangom11 : Til witnis byrd er mith jncigle yppith12 ffor thetta breff // Scriptum Arosie anno Domini Mº cccºviijº : løwrdhagin nesth effter prestamothith a landzthingheno som fyr er sakth.

Sigill

Sigill: runt av ofärgat vax, skadat, diameter 2,2 cm (heraldiskt sigill, se SMV I, s. 147): […] Ingevaldi : D[…].

Tryckt
Tryckt regest
  RPB 1391
  O. Grau, Beskrifning öfwer Wästmanland (1754, nytryck 1904), Bihang, s. XLVIII.
Litteratur och kommentar

Om Ingevald Djäken som underlagman i Västmanland, se J. E. Almquist, Lagsagor och domsagor i Sverige I (1954), s. 130 not 3.

Brevet är utfärdat lördagen efter prästmötet år 1378. Den här föreslagna dateringen grundar sig på att synoden i Västerås normalt firades i perioden 9-13 juli; se härom S. Kroon, Det svenska prästmötet under medeltiden (1948), s. 69-71.

Senast ändrad

2015-06-09


*Datumkommentar:  Datum supplerat. Dagen endast angiven som ”lördagen efter prästmötet”.

 • a Över raden.
 • b Så för väntat framledhes.
 • c Skrivet tillage med r/er-abbreviatur.
 • d Möjligen rättad till mæn.
 • e Slutet av namnet svårläst.
 • f Saknas i utnött parti.
 • 1Tortuna socken.
 • 2Sösta i Romfartuna socken.
 • 3Ingeberga i Badelunda socken.
 • 4Fors i Tortuna socken.
 • 5Lundby, troligen i Badelunda socken.
 • 6Gärdsbo i Västerfärnebo socken.
 • 7Tunby i S:t Ilians socken.
 • 8Vallby i Dingtuna socken.
 • 9Fullerö i Västerås-Barkarö socken.
 • 10Boberga i Dingtuna socken.
 • 11Lospånga i Dingtuna socken.
 • 12Innebörden är sannolikt ’yppat, offentliggjort, uppenbarat’ (jfr Söderwall med suppl.: yppa); ordet skulle även kunna tolkas som adj. ’öppet’.


Kommentera post/rapportera fel