bild
Arkiv

Domböcker


Domböcker

HISTORIK

Samlingen Domböcker består i huvudsak av handlingar, som enligt ett reversal från 1885 överlämnats till Krigsarkivet från Krigshovrätten. En del av de på reversalet upptagna handlingarna återfinnas i Krigshovrättens arkiv på Riksarkivet; huruvida de aldrig blivit överlämnade till Krigsarkivet eller vid senare tillfälle återsänts därifrån har inte gått att utreda. 1941 överlämnades ett antal handlingar till Riksarkivet att inordnas i Krigshovrättens arkiv Kra Koncept 1941 nr 492, KrA ämbetsarkivet serie DXXIV (1979-08-27 E. Wg). De handlingar som ankommo till Krigsarkivet utplacerades i de flesta fall på regementsarkiven, Krigskollegii rättskipnings arkiv m.fl. Vid senare ordningsarbeten ha handlingarna i flera fall utbrutits ur dessa arkiv och återförts till samlingen Domböcker. Om så inte skett framgår detta av det till förteckningen fogade omflyttningsregistret.

Samlingen har tidigare varit ordnad i reversalets uppenbarligen helt godtyckliga nummerordning, men är nu uppställd i tre serier: I. (vol. 1 - 54) till enstaka regementen hänförbara domböcker ordnade i bokstavsordning efter regementets namn. II. (vol. 55 - 59) till garnisonskrigsrätter och melerade krigsrätter hänförbara handlingar kronologiskt ordnade. III. (vol. 60 - 65) handlingar rörande mål i högre krigsrätt, där i allmänhet krigsfiskalen tjänstgjort som åklagare. Denna serie omfatta huvudsakligen perioden 1690-1710, dock har även en handling från år 1743 rörande uppsättande av ett värvat regemente förts hit. Hit har även förts en förteckning över Krigshovrättens mål och domar och ett Krigshovrättens diarium, vilka vid senare tillfälle översänts till Krigsarkivet.

En samling lösa handlingar av liknande karaktär men omöjliga att hänföra till något nummer på 1885 års reversal har tidigare varit placerad i anslutning till samlingen Domböcker. Dessa handlingar ha nu avskilts och sammanförts med andra handlingar rörande militär rättskipning från Krigsarkivets oordnade handlingar till en tillfällig samling Krigsrättshandlingar (fört. 254).
En volym arbetspapper rörande ordnandet av samlingen Domböcker återfinnes i Krigsarkivets ämbetsarkiv serie DXX:1:82.
Se även samlingen Rättegångshandlingar (fört. 260)

Stockholm i november 1967
Åsa Schreck

 Serier (3 st)