bild
Arkiv

Bröderna Larsson och Co:s arkiv - GLA/C0023


INLEDNING

BRÖDERNA LARSSON & CO var en betydande emigrantagentfirma under den tid då emigrationen från Sverige till Förenta staterna nådde sin höjdpunkt. Delägarna utgingo från en syskonskara på fem bröder, alla födda i Berghems församling, Älvsborgs län, som söner av torparen Lars Thomasson och hans hustru Britta M. Andersson i Slätten. De voro: JOHANNES, född den 13 augusti 1845, ELIAS (kallad Elis F/redsén), född den 31 oktober 1846, ANDREAS (kallad Andrew), född den 11 december 1849, AUGUST, född den 12 oktober 1851 samt SAMUEL (Sam), född den 9 september 1853. Johannes blev jordbrukare. De övriga fyra bröderna ägnade sig främst åt affärsverksamhet av olika slag.

Efter en resa i Förenta staterna, där han bl.a. knöt kontakter med bankmannen Bo Christian Roos (af Hjelmsäter) i New York, startade ELIS F. LARSSON tillsammans med denne en firma för handel- och agenturrörelse.v· Firman fick namnet ROOS, LARSSON & CO. Den anmäldes hos Göteborgs magistrat den 24 november 1873.

Från båda sidor Atlanten utövade Roos och Elis F. Larsson agenturverksamhet för ångbåtsbolgaet Guion & Co, Liverpool. Samtidigt drevo de handel, bl.a. med leksaker samt kommissionärsverksamhet. År 1877 separerade kompanjonerna och firman reorganiserades. Den 3 januari 1878 anmäldes till Göteborgs magistrat att rörelsen hädanefter skulle komma att utövas under firma "BRÖDERNA LARSSON & CO". Elis F. Larsson, August Larsson och Samuel Larsson ingick i firman som tillsvidare var förlagd till Göteborg. En uppdelning ägde rum 1881. Elis F. Larsson förlade sin verksamhet till Stockholm och August Larsson till Malmö. Sam Larsson förestod Göteborgskontoret. Malmökontoret upphörde 1892, då August Larsson åter bosatte sig i GÖteborg och verkade där tillsammans med Sam Larsson. Han drog sig senare tillbaka från affärsverksamheten.

1). Vissa av här lämnade uppgifter har hämtats ur Olof Thörns skrift "Glimpses from the activities of a Swedish emigrant agent". (The Swedish Pioneer. 1959:1).

Elis F. Larsson lämnade firman omkr. 1907 och Stockholmsverksamheten fortsattes någon tid av hans son Adolf Larsson Orton. Agenturrörelsen fortsattes till första världskrigets utbrott, under de sista åren av Sam Larsson ensam.

Från början endast ombud för Guion & Co, Liverpool, kom firman i sin agentverksamhet att på 1890-talet betjäna en rad ånbåtslinjer, såsom Inman Line, American Line, White Star Line och Dominion Line. Vid sidan härav drevs handel av olika slag; bl.a. kan nämnas import av lantbruksmaskiner och amerikanska äpplen, kolimport och smörexport. Särskilt den senare verksamheten tog tidvis omfattande proportioner.

Bröderna Larsson & Co:s arkiv fördes på 1910-talet till den av Johannes Larsson ägda gården Prästäckre i Berghems församling. Det uppställdes 1919 i lådor på gårdens loge. Avsikten var att arkivet så småningom skulle brännas, vilket emellertid icke kom till utförande. Lådorna togs emellertid i bruk för annat ändamål. Arkivordningen förstördes med tiden helt genom frimärkssökande och nyfikenhetsplockande i arkivet. En del handlingar kom bort. Arkivet var också på sin förvaringsplats utsatt för förstörelse genom fukt och nersmutsning.

Genom förmedling av numera rektor vid Kungälvs h.a. läroverk, fil.lic. Olof Thörn, som under sökande efter material för en avhandling om emigration kommit arkivet på spåren, fick landsarkivet 1956 kännedom om arkivet. Lantbrukare Johan Gustafsson, Björkvik, Sundholmen, som då var ägare till det, skänkte det samma år till landsarkivet på villkor, att det skulle bli offentligt först 1970.

Då arkivet, inlagt i ett 50-tal lådor, inkom till landsarkivet blev första åtgärden att i görligaste mån befria handlingarna från smuts och grovsortera dem på år. Först därefter kunde det egentliga ordningsarbetet börja.

Arkivet består av både Malmökontorets och Göteborgskontorets handlingar. Det har visat sig omöjligt att - utom när det gäller vissa bundna böcker - skilja de båda arkiven åt.

De få spår av äldre arkivordning som stått att finna, har blivit vägledande för ordningsarbetet. Sålunda har serien emigrantbrev fått behålla den ordning den ursprungligen haft. Inom året har här breven ordnats i bokstavsordning efter avsändaren, men inom varje bokstav har breven lagts kronologiskt.

Arkivförlusterna har icke kunnat kartläggas när det gäller lösa hanlingar. Ännu förvaras i landsarkivet tre lådor av så fuktskadade handlingar att de ej kunnat ordnas. Luckorna i serierna bundna böcker framgår av förteckningen. Även en kartong söndriga handlingar, som ej inordnats.

Arkivet har ordnats med bidrag från The Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Själva sorteringsarbetet har under ledning av undertecknad utförts av herr Hugo Blomster.
Göteborg den 6 september 1960. Josef Edström.

Litteraturhänvisning: Brattne, Berit. Bröderna Larsson. En studie i svensk emigrantagentverksamhet under 1880-talet. Uppsala 1973. Akad. avh. Studia historica upsaliensia 50.

 Serier (63 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AKONCEPT OCH KOPIEBÖCKER 
A IMalmökontorets kopieböckerEnstaka koncept ingår även i serierna C I a-e samt i volym
D V: 2.
 
A IIGÖTEBORGSKONTORETS KOPIEBÖCKER 
A II aKopieböcker för emigrantbrevEnstaka koncept ingår även i seierna C I a-e samt i volym
D V: 2.
 
A II bKopieböcker för brev till Guion & CoEnstaka koncept ingår även i serierna C I a-e samt i volym
D V: 2.
 
A II cKopieböcker för brev till Richardson Spence & CoEnstaka koncept ingår även i serierna C I a-e samt i volym
D V: 2
 
A II dKopieböcker och koncept för affärsbrevEnstaka koncept ingår även i serierna C I a-e samt i volym
D V: 2.
 
A II eKopieböcker för brev med bankerEnstaka koncept ingår även i serierna C I a-e samt i volym
D V: 2.
 
A II fKopieböcker för listor och konton med meraEnstaka koncept ingår även i serierna C I a-e samt i volym
D V: 2.
 
A IIIEnskilda personers kopieböckerEnstaka koncept ingår även i serierna C I a-e samt i volym
D V: 2. Se även A II d: 6.
Lev. 133/1960.
 
BLIGGARE 
B IAgentförteckningarTillståndsbevis för underagenter i olika län 1891-1895, återfinnas i vol. D V: 8. 
B IIPostböckerPostböckerna med undantag för vol. B II: 5-6 kompletterar i viss mån remissboken
(E II fc: 1) och kunna, för år då remissbok saknas, tjäna som liggare över Advice of money orders (E II fc).
 
B IIILiggare för smörhandeln 
B IVÖvriga liggare
 
CINKOMNA SKRIVELSER 
C IBröderna Larssons brevBröderna Larssons brev äro ordnade efter avsändare ej efter mottagare. Huvudsakligen utgöras de av brev mellan bröderna inbördes, men även andra brevmottagare finnas. Dessa senare utgöra således av antingen ej avsända brev eller koncept till utgående brev. 
C I aElis Larssons brev
 
C I bAugust Larssons brev
 
C I cSamuel (Sam) Larssons brev
 
C I dAndrew Larssons brev 
C I eJohannes Larssons brev 
C IIEmigrantbrevSerien utgöres främst av emigranters förfrågningar om priser, biljetter, turer etc. Även andra brev rörande emigranter återfinnas i denna serie. Serien är ordnad alfabetiskt efter brevskrivare för varje år. Inom resp. bokstäver är breven sedan kronologiskt ordnade.
 
C IIIBrev från svenska företag och enskildaBreven äro alfabetiskt ordnade efter brevskrivaren för varje år. Vissa brev av uppenbar räkenskapskaraktär har förts till serien verifikationer. 
C IVBrev från utländska företag och enskildaSerien är alfabetiskt ordnad efter brevskrivare för varje år. Brev av uppenbar räkenskapskaraktär har förts till serien verifikationer.
 
C VTelegram
 
DHandlingar ordnade efter ämneTill denna huvudavdelning har förts serierna Handpenningsbiljetter, biljettböcker och utvandrarkontrakt, vilka samtliga egentligen utgöra verifikationer till räkenskaper. Deras placering motiveras av de viktiga uppgifter om emigranter som dessa serier innehålla. 
D IHandpenningsbiljetterSerien utgöres dels av biljettstammar, dels av inlämnade biljetter i samband med utlösandet av färdbiljetter. Biljetterna ger vanligen uppgift om de resandes namn, hemort och ålder. Före 1892 är biljetter från Malmökontoret och Göteborgskontoret blandade.
 
D IIBILJETTBÖCKER 
D II aHuvudserien
 
D II bSpeciella biljettstammar med mera
 
D IIIDupletter av utvandrarkontraktKontrakten uppta vanligen de resandes namn, hemort, ålder och den ort till vilken resan gäller. Serien är ordnad efter kontraktsutställare, där denne kunnat identifieras. 
D III aUtvandrarkontrakt med Larsson, Malmö
 
D III bUtvandrarkontrakt med Larsson, Göteborg
 
D III cUtvandrarkontrakt med E.F. Larsson, Stockholm
 
D III dUtvandrarkontrakt med August Larsson
 
D III eUtvandrarkontrakt med Samuel Larsson
 
D III fUtvandrarkontrakt med Andrew Larsson
 
D III gPassagerar- och utvandrarkontrakt med G. Höhnke, Kristiania
 
D III hUtvandrarkontrakt med Adolf Larsson-Orton
 
D IVStatistiska uppgifter om emigrationen. (Returns of emigration).Passagerarstatistiska uppgifter av olika slag återfinnas även i vol. D V: 5. 
D VHandlingar i skilda ämnen (Samlingsserie)I denna serie upptagas ämnesordnade handlingar av skilda slag, vilka omfatta högst en volym. Serien kronologiskt förtecknad efter volymernas begynnelseår.
 
ERÄKENSKAPER 
E IMalmökontorets räkenskaper 
E IIGÖTEBORGSKONTORETS RÄKENSKAPER 
E II aHuvudböcker och bokslut 
E II bJournaler 
E II cKassaböcker 
E II dMemorial 
E II eVerifikationerSom verifikationsserier kunna även serierna D I, D II och
D III räknas. De ha förts till ämnesordnade avdelning för deras värde ur personforskningssynpunkt.
 
E II eaHuvudserienTill huvudserien verifikationer har stundom förts även brev av uppenbar räkenskapskaraktär. 
E II ebJärnvägsfraktsedlarFraktsedlarna äro endast sorterade på år, ej i datumföljd. 
E II ecKonnossement 
E II edKontraktsbevis med Wilson Line 
E II eeUppgifter å emigrantbagage å Wilson Line 
E II fSPECIALRÄKENSKAPER 
E II faVäxeljournaler 
E II fbMyntböcker 
E II fcRäkenskaper för emigranters penningförsändelser till svenskarSerien består dels av remissböcker dels av listor å penningavier båda med mottagarnas namn och adresser, stundom även med avsändarnas. Jfr anmärkning vid serien B II.
 
E II fdRäkenskaper för smörhandeln 
E II feÖvriga specialböckerSerien kronologiskt ordnad. 
E IIIAndrew Larssons räkenskaperLev. 133/1960.
Räkenskaperna av privat karaktär, men innehåller uppgifter om biljettförsäljning m.m.
 
FTryckta skrifter