bild
Arkiv

Kristina d.ä.:s livgeding


Kristina av Holstein, kallad Kristina d.ä., f. 1573 d. 1625 på Nyköpings slott. Gift med hertig Karl 1592 (Karl IX 1599-1611). Beträffande Kristinas morgongåva och livgedingets omfattning hänvisas till Johan Axel Almquist, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630 del I s. 39 ff och del II s. 301 f.

Föreliggande inventeringsförteckning omfattar innehållet i två buntar med påskrift "Kristina d.ä.:s Livgeding". Detta material har inte tidigare varit förtecknat och verkar inte heller ha varit känt av forskarna. Till exempel Robert Swedlund i hans avsnitt Kungliga privilegier i "Ur Gävle stads historia", Gävle 1946 och Christer Öhman i "Nyköping och hertigdömet 1568-1622", Uppsala 1973. Både Swedlund och Öhman har använt sig av J. A. Almquists ovannämnda arbete för sina framställningar om Kristina d.ä.:s livgeding.

Handlingarna består av räkenskaper över hovförtäringen, löningsregister, skrivelser till drottningen samt strödda handlingar. Enstaka handlingar är från tiden före 1611. Mycket rör Nyköpings slott därför att Kristina i egenskap av förmyndare för sin yngre son Karl Filip var regent i dennes furstendöme och mestadels vistades på Nyköpings slott, men det var först efter sonens död 1622, som Nyköpings slott och län överfördes till änkedrottningens livgeding. Efter drottning Kristinas död den 8 dec. 1625 återföll livgedinget till kronan.

De flesta handlingarna kommer från serien av Oordnade handlingar före 1631 (s.k. Röda nummer), vol. 181, vilken volym av Bertil Boëthius på 1920-talet rubricerades "Hovförtäringsräkenskap för änkedrottning Kristina i Nyköping, löningsregister, extrakt av räntor" 1613-1615, 1622-1625. Jan Liedgren tillförde 1942 rött nr 181 ytterligare handlingar från Livgedingets oordnade handlingar. I slutet av 1940-talet eller början av 1950-talet flyttade Lars Sjödin hela vol. rött nr 181 till vad han kallade Kristina d.ä.:s Livgeding. Sjödin tillförde arkivet även handlingar från andra serier av oordnade handlingar (Blå nummer, Nummer inom fyrkant).

Handlingar efter Kristina d.ä. finns bl. a. i Kungliga arkiv i Riksarkivet. En jämförande undersökning av det materialet har inte gjorts.

Stockholm i april 1985

Agneta Claesson

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11615 – 1625Räkenskaper över hovförtäringen.
Löningsregister m.m.

1. Hovförtäringen i Nyköping 1615. Bastian Bigers räkenskap. (Gammalt signum Södermanland 1615 nr 18). Brandskadad.

2. Längd över nyutskrivna knektar i Södermanland och Gästrikland nov. 1616;
Utskrivningslängd för borgerskapet i Gävle stad jan. 1617 och borgerskapet i Strängnäs stad dec. 1616;
Längd över mantalet och borgerskapet i Trosa stad jan. 1617.

3. Längd över borgerskapet i Nyköpings stad jan. 1617;
Längd över borgerskapet i Tälje stad jan. 1617.

4. Längd över hovfolkets, slottsfolkets och ladugårdsfolkets i Nyköping månadskost 1622.

5. Löningsregister avseende Nyköpings slott 1622-1625, (pergamentsomslag);
Förteckning, underskriven av drottningen över personer, som skulle få hudar, stövlar och skor;
Längd över de, som skulle förses med sorgkläder dec. 1625.

6. Bastian Bigers räkenskap över hovförtäringen 1 april 1623-1 april 1624, (pergamentsomslag).

7. Lönings- och beställningsregister avseende Nyköpings slott 1624-1625.

8. Register över kostpenningar avseende Nyköpings slott 1625, (pergamentsomslag).
 
21600 – 1626 samt u.å.Skrivelser till drottningen samt strödda handlingar.

1. Skrivelser till drottningen från Moritz, greve av Raseborg 25/12 1600;
Charles Clokibidos 29/8 1605 och 29/5 1606;
Cristoffer von Bülow 17/7 1608;
Skrivelse dat. Kägleholm 15/8 1608;
Antony Grodt 30/1 1612 och 4/2 1612;
Lasse Krafft 12/3 1612;
Johan Jöransson 12/5 1612;
Skrivelse u. å. ca 1600.

2. Urban Kakelugnsmakares änka Margaretas supplik 9/6 1624.

3. Strödda handlingar 1605-1626 samt u. å.
Utgifter och leveranser m.m;
Längd över Erik Bielkes pantsatta gods uti Livgedinget 1620;
Skrivelse av drottningen dat. 23/8 1621 samt två skrivelser till henne u. å., delvis skadade;
Orlofssedel för en snickare 9/6 1626;
Skrivelser u. å. (5 st.).