bild
Arkiv

Skoklosters slotts gårdsarkiv


Inledning:
Skoklosters Slott uppfördes under åren 1654-1676 av Carl Gustaf Wrangel. Carl Gustaf Wrangels dotter, Margareta Juliana, gift med Nils Brahe, ärvde slottet vilket instiftades som fideikommiss år 1701. Först under den siste fideikommissarien Rutger von Essen, användes byggnaden som en permanent bostad. Skoklosters slott med tillhörande inventarier övertogs av staten år 1967.

Handlingarna i Skoklosters Gårdsarkiv har avsatts i samband med driften av godset. Få handlingar rör själva slottet. Materialets tyngdpunkt ligger tidsmässigt kring slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Arkivet består i första hand av en omfattande mängd räkenskapshandlingar. Serierna inom avdelningens räkenskaper har i flertalet fall namngivits efter de ursprungliga pärmtitlarna. I anmärkningskolumnen har givits en beskrivning av vilken typ av information som man kan får fram ur handlingarna inom de olika serierna.

Skoklosters Gårdsarkiv förvaras på Skoklosters Slott. För kompletterande information hänvisas till Skoklostersamlingen vid Riksarkivet i vilken bl a ett stort antal personarkiv ingår bland vilka kan nämnas ett flertal från släkten Brahe samt Carl Gustaf Wrangel samt dennes hustru Anna Margareta von Haugwitz' arkiv. Även en rad räkenskapshandlingar ingår i Skoklostersamlingen.

Hänvisas kan också till Riksarkivets accession av år 1967 och år 1968 rörande Skoklosterhandlingar samt till Rydboholmssamlingen.

I 1967 års accession ingår bl a spridda räkenskaper och egendomshandlingar för Skokloster från 1600- till 1900-talet såsom t e x gårdsräkenskaper från åren 1870-1900.

I 1968 års accesssion ingår bl a en stor svit brev från Magnus Brahe. Fördelningen av släkt och gårdshandlingar mellan de båda Brahegodsen, Skoklosters Slott och Rydboholm, tycks stundom ha varit ganska slumpartad. Sålunda ingår huvuddelen av Per Brahe d y:s arkiv i Skoklosterarkivet. Rydbolmssamlingen däremot, innehåller endast ett 20-tal volymer av hand papper, däribland ett stort antal brev.
Med anledning av denna sammanblandning finner man också godsräkenskaper för Skokloster från 1650- till 1670-talet i Rydboholmssamlingen.

Om inget annat anges är handlingarna i Skoklosters Slotts Gårdsarkiv kartonglagda och placerade i Skoklosters Slotts Gårdsarkiv på Skoklosters Slott.

Förkortningarna Bd och Bt innebär att volymens fysiska form istället för kartong utgörs av ett band respektive en bunt.

Ordnings och förteckningsarbetet är utfört av Nina Charlotte Didriksson.

Skoklosters Slott 1992-03-07Nina Charlotte Didriksson

Litteratur:
Holm Nils , F och Carlsson Ingmar "Enskilda arkiv i Riksarkivet" "Skohalvön", Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, 1985, "Skokloster Slott och samlingar", 1980.


Skoklosters slotts gårdsarkiv överlämnat till Riksarkivet efter överenskommelse mellan Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet och Riksarkivet daterad 2012-06-07.

Ett stort antal kartor och ritningar ingår i arkivet, överlämnade till Kart- och ritningssamlingen. Serier (5 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
DREGISTER OCH LIGGARE 
EINKOMNA HANDLINGARKorrespondensen för företrädesvis driften av godset. Enstaka personliga brev förekommer dock.
Ingen diarieföring finns.
 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
GRÄKENSKAPER 
ÖÖVRIGA HANDLINGAR