bild
Arkiv

Infanteriinspektionen


År 1915 inrättades en befattning som inspektör för infanteriet. När det gäller äldre infanteriinspektioner se förteckning nr 361, Inspektioner och brigader 1816-1832. Enligt sin instruktion skulle inspektören uppmärksamma tillståndet inom infanteriet och föreslå Kungl. Maj:t åtgärder som kunde främja truppslagens utveckling. Till uppgifterna hörde att inspektera infanteriregementenas utbildning, övervaka att bestämmelser för truppslagets övningar och undervisningen vid skolor och utbildningskurser m.m. följdes och att enhetlighet när det gällde utbildningen vid regementena rådde (SFS 1914:517).
Vid omorganisationen av arméledningen 1937 fr o m den 1 juli 1937 förblev truppslagsinpektionerna egna myndigheter men nu underställda chefen för armén i stället för att som tidigare lyda direkt under Kungl. Maj:t (SFS 1967:669). Infanteriinspektionen omfattade en stabsexpedition, en utbildningsavdelning, en signaltjänstavdelning och en utrustningsavdelning.
I samband med omorganisationen av arméstaben den 1 oktober 1942 bildades arméinspektionen. De direkt under chefen för armén lydande truppslagsinspektonerne kom att ingå i armeinspektionen som avdelningar. Infanteriinspektionen bildade tillsammans med kavalleriinspektionen infanteri- och kavalleriavdelningen (SFS 1942:
863).
Fr o m den 1 april 1949, då arméinspektionen upphörde inordnades truppslagsavdelningarna med sina inspektörer i arméstaben (SFS 1949:600).

Stockholm 1987-01-30.

Arkivet har ordnats och förtecknats i juni 1951.
Det omfattar samtliga i krigsarkivet vid denna tid förvarade leveranser av infanteriinspektionens arkivalier från infanteriinspektionen, arméinspektionens infanteriavdelning och arméstabens infanteriavdelning acc 1949/15, 1946/46, 1950/84 och 1950/88, 1986/29.

 Arkiv (3 st)