bild
Arkiv

Pommerska släktarkivet

Stedingkska arkivet

Släkten Steding

Släkten Steding är en urgammal pommersk släkt vars medlemmar sedan långt tillbaka haft sitt säte på godset Lentzkow, beläget i Wolgasts distrikt. (Namnet skrives omväxlande Steding, Stedingk, Städing och Stedingen, av vilka former den första synes vara den, som oftast användes av släktens äldre medlemmar och därför här brukas. Även sedan språkbruket stadgat sig och den med k-suffixet försedda formen hos släktens yngre medlemmar blivit den vanliga, förekommer formen utan k, t.ex. ibland hos fältmarskalken Curt von Stedingk).

Den äldsta medlem av släkten, från vilken handlingar finnas bevarade i släktarkivet, är Heinrich Steding, vilken år 1491 tillsammans med sin son Michel förpantade en gård i Tzarentz till Johan Boyste i Wolgast. Från år 1546 finnas handlingar från Vicke Steding, som detta år förpantade två gårdar i Libbenow till Jochim Schulten, Jochim Tessuten och Peter Plancken, föreståndare för "Parrekerchen" i Wolgast, samt lånade av Hans Vergatzen, Hans Volkzkowe och Claus Glineken, föreståndare för Mariakyrkan i Greifswald, 400 mark.

I några brev från slutet av 1500-talet och början av 1600-talet omnämnas bröderna Niclas, Michel, Jochim och Victor Steding. Hertig Ernst Ludwig av Pommern förlänade 1583 Michel, Jochim och Victor Steding samt deras avlidne broder Niclas efterlämnade son de gamla klempzenska länsgodsen Pinnow och Bömitz, och denna förläning konfirmerades 1599 av hertig Bogislaus XIII för Michel och Jochim Steding samt Niclas son.

Niclas Steding var 1573 furstlig pommersk hauptman i Ückermünde och valdes 1576 till råd i Anklam. Han dog 1581.

Michel Steding står 1547 uppförd i Greifswalds universitets matrikel. Senare var han bosatt i Anklam, där han 1588 valdes till råd. Han dog 1599.

Jochim Steding var 1592 hovmarskalk och råd hos hertig Bogislaus XIII av Pommern och blev längre fram hauptman i Bardt. Han var gift med Anna von Dannenberg, dotter till Heinrich von Dannenberg till Barselentz och Ursula Sacken av huset Goltzenow.
Jochim Steding efterlämnade tre söner, Victor, Michel och Hans Friedrich samt dottern Clara, gift med Christoff Trampen, furstlig pommersk hauptman i Ückermünde.

Victor Steding var bosatt i Rostock och gift med Anna Herrorden.

Hans Friedrich Steding var vid faderns död minderårig. Hans förmyndare Hans Schwerin d.ä. till Owrose och Demnitz lånade 1605 för hans räkning 100 gulden av Jochim Heiden till Kartlow och Otto von Schwerin till Stolpe.

Michel Steding, som var gift med Helena Horn, dotter till Ernest Valentin Horn till Schaltkow, var innehavare av Lentzkow och Pinnow, då trettioåriga kriget gick fram över Tyskland. Godsen blevo svårt ödelagda genom kriget; medel till deras iståndsättande och till inköp av nödiga redskap och kreatur fick han genom sin hustru. I sitt äktenskap hade han en son, Jochim.

Jochim Steding var hovjunkare hos hertig Bogislaus XIV av Pommern. År 1643 ingick han på Zurckevitz äktenskap med Agnes Elisabeth von der Lanken, dotter till Rikwan von der Lanken till Lanken, Zurckevitz, Molderitz m.m. och hans maka Elisabeth Jasmund av släkten Spiker på Rügen. I familjepostillan har Agnes Elisabeth, då hon antecknade dagen för bröllopet tillagt: Gott gebe zu Glück und Segen.
Den 15 mars året efter bröllopet födde hon en son, som döptes till Michel Christoff. Äktenskapet välsignades ytterligare med två barn, båda döttrar, Helena Ilschen och Elisabeth Agnes. Jochim Steding dog den 15 mars 1674. Hans maka överlevde honom i flera år; hon dog den 2 juni 1688.

Helena Ilschen, som var född den 8 juli 1645, ingick äktenskap med furstlig mecklenburgska lantrådet Christoff Friedrich von Jasmund till Cammin, Rödlin och Mellenbecke. Hon avled den 6 april 1707 och hennes make den 8 november året därpå.

Elisabeth Agnes var född den 21 november 1647.

Michel Christoff Steding, vilken, som ovan nämnts, var född 1644, studerade vid universiteten i Greifswald och Helmstädt, tills han efter faderns död fick övertaga förvaltningen av fädernegodsen. Den andel, som hans släkting Claus Heinrich Steding innehade i dessa gods, inlöste han, så att han blev ensam ägare till desamma. År 1680 den 20 april förmälde han sig på Grubenhagen med Sophia Eleonora Molzan. Hon var född den 7 december 1662 och dotter till furstlig mecklenburgska lantrådet och arvlantmarskalken Adolph Friedrich Molzan till Grubenhagen och Löcke och hans maka Lucia Christina, född von Wartensleben, vilken i ett tidigare äktenskap varit gift med svenske krigs- och statspresidenten i hertigdömet Bremen, friherre Alexander von Erskein.
I äktenskapet föddes fyra barn, två söner och två döttrar. Den förstfödde, som såg dagens ljus lördagen den 3 november 1683, bars till dopet den 8 i samma månad och fick namnet Adolph Friederich. Dottern Helena Sophia föddes den 19 maj 1686 och Elisabeth Christina den 15 augusti 1691. Den sistfödde, sonen Christopher Emanuel, som kom till världen den 27 januari 1698, avled redan efter ett par veckor.
Michel Christoff Steding dog den 26 maj 1702. Hans maka har därom gjort följande anteckning i sin andaktsbok: um 9. Uhr des Morgens ist dieser mein hertzlieber Mann sanft und seelig im Herrn entschlafen, Welchen Gott gnädig seyn, und mir und uns allen eine seelige Nachfahrt, wann es sein Wille ist, verleihen wolle.
Efter makens död bortarrenderade Sophia Eleonora Molzan 1707 Lentzkow med Libbenow till sin svärson, kapten Cuno Wilhelm von Owstein. Hon dog den 11 mars 1726 på Bünsow. Måhända voro för hennes liv karaktäristiska de tankar hon nedskrev i sin andaktsbok, då hon i april 1676 för första gången gick till nattvarden:
Wohlgebohren wolgelebet
frölich den Tugenden nachgestrebet,
endlich als ein Christ gestorben,
das heyst genug hie auf Erden erworben.

Helena Sophia, den äldre av de båda döttrarna, ingick äktenskap med den ovannämnde kapten Cuno Wilhelm von Owstien till Qvilow och Elisabeth Christina med ryttmästaren Bernd Ludwig von Neetzow.

Adolph Friederich Steding föddes, som ovan nämnts, den 3 november 1683. Efter att ha bedrivit studier i Rostock gick han 1702 i svensk tjänst.
År 1704 var han sergeant vid generalen och guvernören Bernhard von Liewens infanteriregemente och utnämndes den 23 februari av Karl XII i Heilsberg till fänrik vid samma regemente. Året därpå den 24 april utfärdade konungen i huvudkvarteret i Ravitz löjtnantsfullmakt för honom. Sedan Karl XII i brev från Ukraina, daterat den 4 december 1708, förordnat, att vakanta officersbeställningar vid de fyra regementen, som från Pommern och Wismar beordrats till Polen för förstärkning av den svenska armén där, skulle tillsättas, utnämndes han genom fullmakt, daterad Stralsund den 16 april, av chefen för dessa trupper, baron Martin Schoultz, till kapten på stat vid överste Breitholtz regemente. Kort därpå, den 24 maj, utnämnde baron Schoultz honom i Stettin till kapten vid generallöjtnanten och guvernören Ridderhielms regemente, vid vilket han erhöll kompani efter kapten Flint, som på grund av sjukdom icke kunde följa med på den förestående marschen till Polen. Året därpå finna vi honom förlagd i Wismar. Då staden intogs av fienden 1714, blev han tillfångatagen; på därom framställd begäran beviljade honom generalen över de i Tyskland stående svenska trupperna avsked ur krigstjänsten den 18 juni 1714.
Sedan han lämnat den militära banan, ägnade han sig åt skötseln av sina gods. Förutom de gamla släktgodsen Lentzkow med Libbenow och Pinnow ägde han godsen Krentzow och Zarrentin, vilka han år 1728 köpt av marskalken von Viereggen. Hans ekonomiska ställning var emellertid icke god. År 1736 måste han begära anstånd med betalande av sina skulder, och en kommission tillsattes av fordringsägarna för undersökning av hans ekonomi.
Han var gift med Eleonora Sophia von Lepel och hade med henne sönerna Christoph Adam och Adolph, vilken senare dog ung. Adolph Friederich Steding dog 1768.

Christoph Adam Steding var född 1715. Efter att hava studerat i Greifswald gick han 1736 i preussisk tjänst och utnämndes samma år till fänrik vid Jeetska regementet. Under det schlesiska kriget 1740-42 tjänstgjorde han som adjutant hos fältmarskalken Curt Christoff von Schwerin. Han deltog 1741 i den misslyckade överrumplingen av fästningen Glatz och bevistade slaget vid Mollwitz samt belägringen och erövringen av fästningen Brieg. Även i 1742 års fältkampanj var han med och deltog i slaget vid Cottwitz.
Efter krigets slut tog han avsked ur preussisk tjänst och slog sig ned på familjegodsen i svenska Pommern.
Han utnämndes 1754 till amtshauptman i wogastska amtet.
Kort efter det Gustaf D. Hamilton under det pommerska kriget övertagit befälet över den svenska armén 1758, fick han av denne order att infinna sig i högkvarteret för att stå till generalens förfogande. Steding, som vid sitt avsked ur preussisk tjänst måst förbinda sig att ej gå i krigstjänst hos någon annan makt, ställde sig först avvisande med anledning av sitt givna löfte. Då generalen emellertid förklarade sig ej kunna taga hänsyn till detta, övergav Steding sin tvekande hållning och ställde sig till generalens förfogande. Vid den första erövringen av Usedom och Wollin var han den svenska armén till stort gagn, på grund av den kännedom han ägde om landet. Året därpå , då armén drog sig tillbaka till Stralsund, måste han vara densamma följaktig, och hans på Usedom belägna gods Regezow skövlades av preussarna, därför att han gått i svensk krigstjänst. Härigenom tillfogades honom en kännbar ekonomisk förlust. Samma år utnämndes han till överadjutant.
Han deltog i 1759 års kampanj på Usedom och Wollin under general Fersens befäl och bevistade därunder erövringen av Swinemünde skans och stormningen av staden Wollin. Även i de följande årens fälttåg deltog han och var de båda sista åren medlem av svenska krigsdirektoriet.
Amtshauptmanssysslan i wolgastska amtet, vilken åren 1758-61 skötts av borgmästare Rütze i Wolgast, överlät han 1762 mot ackord på baron C. W. von Zülich. År 1763 erhöll han majorsfullmakt i svenska armén och fick kaptens lön på Pommerns extra stat, till dess han kunde bliva befordrad till kompani vid något tyskt regemente. Då en kaptensbeställning blev ledig vid drottningens livregemente 1769 genom kapten Fredrik Stråhles frånfälle, erhöll han denna; år 1775 tog han avsked med pension.
De Stedingska godsen utgjordes dels av det gamla stamgodset Lentzkow med Libbenow, dels av Pinnow, till vilket bröderna Michel, Jochim och Viktor Steding år 1583 av hertig Ernst Ludwig förlänats expektansrätt efter släkten Klempzen. Till dessa gods hade C. A. Stedings fader 1728 lagt Krentzow och Zarrentin, och själv hade han genom köp 1748 förvärvat Regezow på Rügen av Johann Christoff Bugenhagen. Den ekonomiska ställningen stod emellertid icke i proportion till godsens antal. Det hade under Adolph Friedrich Stedings tid varit satt i fråga av fordringsägarna att ställa godsen under administration, och ställningen, som sålunda ej varit god under hans tid, blev, då sonen övertagit förvaltningen, småningom sämre och slutligen alldeles ohållbar. En kraftigt bidragande orsak härtill var pommerska kriget.
Ödeläggandet av godset Regezow på Rügen innebar en kännbar förlust. Steding uppskattade den själv till 30,000 riksdaler. Vidare synes den honom under kriget anförtrodda förvaltningen, för vilken han stannade i brist hos kammaren i Stralsund, hava bidragit till att förvärra ställningen. För att hjälpa upp den blev det slutligen nödvändigt att skrida till en realisation av godsen. Krentzow och Zarrentin försåldes 1763 till kapten Carl von Averdick, vilken i sin ordning 1785 sålde dem till greve Carl von Bohlen, och det gamla släktgodset Pinnow avyttrades 1767 jämte Libbenow till major Frantz Heinrich von Reichenberg, vilken samtidigt äktade Stedings dotter Anna Ulrica. Regezow såldes 1770 till förvaltare C. G. Schultze. Kvar stod således endast Lentzkow, förminskat genom avsöndringen av Libbenow.
Christoph Adam Steding var sedan 1743 i äktenskap förenad med Christina Charlotta von Schwerin, dotter till fältmarskalken Curt Christoff von Schwerin till Schwerinsburg, och hade med henne sönerna Curt Bogislaus och Victor Carl, vilka båda gingo i svensk tjänst och blevo den förre fältmarskalk och den senare amiral, samt döttrarna Anna Ulrica och Sophie Juliane Charlotte, av vilka den förra ingick äktenskap med majoren Frantz Heinrich von Reichenbach, i vilket äktenskap föddes sönerna Adolph och Victor samt dottern Francoise Julie, och den senare först med obristlöjtnanten Carl Christoph von Owstien och sedan med en major von Tümpling.
Christoph Adam Steding dog 1792.
Godset Lentzkow övertogs efter hans död av sönerna gemensamt. År 1801 utlöste Curt von Stedingk sin broder, och 1803 sålde han godset till godsägaren Johann Christian Friedr. von Schoultz, som redan tidigare förvärvat Pinnow.

Släkten Stedings till Lentzkow pommerska arkiv har under århundradens lopp vuxit upp på familjegodsen i Pommern. Huvudparten utgöres av majoren Christoph Adam Stedings papper, bland vilka jämväl ingå handlingar från släktens äldre medlemmar. En betydande del av arkivet upptager även dennes faders, kaptenen Adolph Friederich Stedings papper. Till antalet vida mindre äro de handlingar som stamma från hans farfar, Michell Christoff Steding, samt dennes fader, Jochim Steding, och farfar, Michel Steding. I arkivet ingår ett tiotal pergamentsbrev rörande släktens äldre medlemmar.
Från Pommern har arkivet överförts till Sverige av Christoph Adam Stedings son, fältmarskalken Curt von Stedingk, som, sedan han försålt fädernegodset Lentzkow och inköpt och bebyggt Elghammar, lät dit flytta detsamma.
Arkivalierna bestå till större delen av handlingar rörande släktens ekonomi och familjeförhållanden; de avspegla de skilda medlemmarnas liv och verksamhet och utgöra en förnämlig källa till släktens och över huvud taget till den pommerska godsadelns historia. Av mera direkt intresse för svensk historia är den del av arkivet, som berör Christoph Adam Stedings deltagande i pommerska kriget 1757-62. En särställning i arkivet intager den fascikel consistorialia, som ingår i volym 44, och som utgöres av skrivelser till konsistoriet i Greifswald 1562-1699.
De i serien pergamentsbrev förekommade breven utgöras av skuldbrev, förläningsbrev och förpantningsbrev, det äldsta från år 1491 och det yngsta från år 1626. Serierna för övrigt ha ett ganska likartat innehåll; de bestå av handlingar rörande arvskiften, testamenten, äktenskapskontrakt, hemgifter, förmynderskap och dyl. Vidare innehålla de skuldförbindelser och reverser, vilka på samma gång de lämna upplysningar om ekonomiska förhållanden, meddela värdefulla uppgifter angående släktförbindelserna. I Christoph Stedings arkiv finns en större samling sådana, huvudsakligen stammande från släktens äldre medlemmar och inlösta vid den affärsuppgörelse, som på 1760-talet kom till stånd.
Både i Adolph Friederich Stedings och Christoph Adam Stedings arkiv ingår ett betydande antal processakter, vilka i stor utsträckning röra skuldfordringar och i viss mån utgöra ett vittnesbörd om släktens undergrävda ekonomiska ställning.
För en del av släktens medlemmar finnas handlingar rörande befordringar och avsked, personalier och dyl. I Christoph Adam Stedings arkiv ingår en på hans föranstaltande upprättad stamtavla med tillhörande beskrivning.
Handlingara angående den senares generaladjutants- och amtshauptmanssysslor utgöras av skrivelser från de svenska generalerna, krigsdirektoriet, generalguvernören, kammaren i Stralsund och personer i de besatta områdena. Dessutom finnas däribland räkenskaper samt handlingar rörande uppbörd och kontributioner. En del av dessa gälla den vid förvaltningen uppkomna bristen. Slutligen förekomma bland dessa handlingar sådana, som angå den av borgmästataren Rütze förda förvaltningen av Wolgasts amt och amtshauptmanssysslans överlåtande på baron von Zülich.
Handlingarna rörande Christoph Adam Stedings regemente bestå av rullor, skrivelser från officerarne, månadsrapporter och handlingar angående regementets överlåtande mot ackord m.m.
De papper, som beröra de av släkten innehavda godsen, utgöras huvdsakligen av köpe- och förläningsbrev, kartor, ägobeskrivningar, räkenskaper och handlingar angående godsens försäljning.
Av poetiska alster finnas i arkivet Michell Christoff Stedings visbok samt en bunt tillfällighetsverser och dyl.
Förutom de handlingar, för vilka ovan redogjorts, ingår i arkivet ett större antal brev dels ordnade i särskilda serier, dels, då de beröra speciella frågor, liggande i de fasciklar, som avse dessa spörsmål. De utgöras av brev från familjemedlemmar och släktingar, släktens umgängeskrets, Christoph Adam Stedings förmän och kamrater under pommerska kriget och tjänstemän vid kammare i Stralsund. Vidare finnas däribland brev från officerare vid Stedings regemente, från jurister, affärsmän m.fl.
Bland familjebreven förekomma brev växlade mellan kapten Adolph Friederich Steding och hans son major Christoph Adam Steding samt den senares och hans makas brevväxling. Vidare finnas brev från Christoph Adam Stedings söner Curt och Victor; från dottern Anna Ulrica och hennes make major Frantz Heinrich von Reichenbach samt deras barn Adolph, Victor och Francoise Julie; från dottern Sophie Juliane Charlotte och hennes man i första giftet, obristlöjtnant Carl Christoph von Owstien, samt hennes man i andra giftet, överste von Tumpling.
Breven från Stedingska släktens närstående släktingar utgöras av brev från medlemmar av släkterna Lepel, Neezow, Owstien och Schwerin, och bland breven från umgänges- och vänskapskretsen finnas bl.a. brev från medlemmar av släkterna d'Albedyll, von Bohlen, Boltenstern, Eikstedt och Krakewitz.
Breven från Christoph Adam Stedings förmän och kamrater under pommerska kriget, vilka dels äro från krigsåren, dels av senare datum, bestå bl.a. av brev från generalerna A. Ehrensvärd, Axel von Fersen, Dav. Hamilton, J. A. von Lantingshausen och G. F. von Rosen, översten sedermera överståthållaren Carl Sparre, översterlöjtnanten Carl Fredr. Pechlin och adjutanten K. M. Limaeus.
Bland de brev, som beröra den under kriget åt Christoph Adam Steding anförtrodda förvaltningen, finnas brev från överkamreraren J. D. Reichenbach, kamreraren J. D. Haeckermann, kammarbokhållaren J. C. Töpfer, sekreteraren D. Ike och kammarskrivaren F. Friese.
Breven rörande Christoph Adam Stedings regemente utgöras av brev från bl.a. generalmajoren A. N. von Höpken, stabskaptenen G. C. Brinck, regementskvartermästaren G. H. Dahlstierna, löjtnanterna H. R. de Carnall, A. J. Gedda och G. L. Oltoff samt fänrik G. H. Gassemondt.

Arkivet har upprepade gånger varit föremål för ordnande. Pergamentsbreven hava varit numrerade i följd, vilken numrering, såsom av breven framgår, vid något tillfälle ändrats. Arkivet i övrigt har varit ordnat efter i huvudsak två olika principer. Dels har det upplagts dossierer, i vilka arkivalier rörande vissa ämnen oavsett handlingarnas karaktär för övrigt blivit lagda, dels hava en del av breven ordnats alfabetiskt efter brevskrivare. Denna ordning torde till en del hava genomförts redan då arkivet bildades, till en del torde den vara resultatet av något senare ordningsarbete, som företagits vid en tidpunkt, då man ansett sig böra bringa ordning och reda bland de hopade arkivalierna. När detta skett har icke med säkerhet kunnat utrönas, men i varje fall har det ägt rum före arkivets överflyttande från Pommern. Vad gäller processakterna, så torde dessa hava ordnats hos A. F. Stedings och C. A. Stedings juridiska ombud, innan de överlämnats och införlivats med arkivet. De hava merendels varit genomdragna.
Då det nu avslutade ordningsarbetet påbörjades, hade den en gång i arkivet befintliga ordningen i stor utsträckning förstörts. Ett flertal buntar hade upplösts, varigenom uppstått en mängd oordnade handlingar, i andra buntar hade handlingar inbördes råkat i oordning, Av breven fanns förutom dem, som lågo ordnade efter brevskrivare eller i särskilda fasciklar, en del utan någon som helst ordning.
Under ordningsarbetet har så vitt möjligt den vid arkivets tidigare ordnande genomförda uppdelningen av detsamma bibehållits. Dossierer, som legat i ordning, hava icke rubbats, men i dem, som råkat i oordning, har bringats reda. Lösa oordnade handlingar hava placerats i de dossierer, dit de hört; då detta icke låtit sig göra, har av dem bildats nya. De brev, som icke utan vidare låtit placera sig i dossiererna, hava ordnats efter brevskrivare och införlivats med de redan förut befintliga serierna av sålunda ordnade brev. Koncepten ha sedan gammalt legat vid de besvarade breven eller ock lösa i dossiererna. Denna ordning har icke brutits, frånsett att en del av Christoph Adam Stedings koncept, som påträffats bland de oordnade handlingarna, lagts i en särskild bunt. I Christoph Adam Stedings arkiv ingår en fascikel consistorialia av oklar proveniens, vilken huvudsakligen utgöres av skrivelser till konsistoriet i Greifswald. Vid ordnandet har den lagts till handlingar rörande Christoph Adam Stedings amtshauptmans- och generaladjutantsysslor, då den möjligen införlivats med arkivet, medan han beklädde dessa sysslor.
Hela samlingen har försetts med moderna arkivomslag, varvid ny numrering av buntarna har genomförts.
Då brev från samma brevskrivare kunna ligga såväl i de alfabetiska serierna som i en eller flera dossierer, ha för underlättande av forskning rörande viss person särskilda brevförteckningar upprättats. I dessa brevförteckningar äro upptagna dels de efter brevskrivare ordnade breven, dels de brev, vilka finnas i de konvolut, som närmare äro angivna i inledningen till brevförteckningarna (sid 36). I dessa förteckningar äro däremot icke upptagna brev, som ingå bland processakterna samt brev, som finnas i vissa buntar av mindre intresse.

Stockholm i oktober 1924

Sam. Hedar

 Arkiv (2 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
IVAdolph Friederich Stedings arkivHandlingar rörande A F Steding ingår även i volymerna E 6539-E 6540 (24-25) och E 6544-E 6545 (29-30).
 
VChristoph Adam Stedings arkiv
 

 Serier (3 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
IPergamentsbrevBrevens tidigare numrering är här bibehållen. Två nummer - 9 och 11 - saknades vid ordnandet 1924. Nr 11, avfattat på papper, har senare påträffats.
 
IIHandlingar rörande Michel och Jochim StedingHandlingar rörande släktens äldre medlemmar ingå även i volymerna E 6544 (29) och E 6545 (30).
 
IIIHandlingar rörande Michell Christoff StedingHandlingar rörande släktens äldre medlemmar ingå även i volymerna E 6544 (29) och E 6545 (30).