SDHK-nr: 17675

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1411  juni  29
Utfärdandeort
Tingvalla 
Innehåll

Arne Siggesson och Hakon Elefsson överlåter på Michel Nilsson gården ”Arbeek” med tillhörande kvarnström och laxfiske. Amund Hatt förskälaman i Tingvalla.

Språk

svenska

Källor
  • Original: Or. perg. RA 0101 bilder
Brevtext

Thet schal allom mannom vitherlighit wara thetta breff høra oc see, swa komandhe som the nu æro, at vi Arne Sigghason oc Hacon Eleffson kænnomps medh thesso waro nærwarandhe øpno breffwe oos haffwa vplathit oc affhænth oos en gaardh, som hether Arbeek, oc ena halffwa laxa not oc en quarna strøøm, som vndhe Arbeek aff aldher thil lighat haffwer, medh fiische oc scoghom oc medh allom thøm thillaghom ther vndher liggher oc aff aldher thil lighat haffwer, badhe i watho oc i thorro, nær by oc fiærre, innan gardz oc vthan, ingho vndhan thakko, oc haffhændhom vii oos thet(1) goodz for:dha fraa oos oc wara arffwa thil Michiels Niclisson oc hans arffwa, thil æwærdhelika ægho, medh fææsth oc medh vmfeerdh oc medh allom thøm laghom, som war lagh thil sæghia, oc fææsthin war giordh a lagberghe i Thingwallom. Oc ware thet swa, ath nokor vil a thala thetta for:dha goodz, tha vndherbindhom wi oos oc wara arffwa Michielle Niclisson oc hans arffwum swa gooth goodz vidhir lægghia, som thet sama for næmpt ær. Thil mera visso oc høøghre vitnisbyrdh bedhoms wi ærleka manna oc wælborna incigle herra Agmundh Hatz riddare, Lambriicth Austin wæknare, herra Hacon ærchediækuna oc herra Kaarlz dæchin i Scharom, medh warom egnom, hænghiandhe fore thetta breff* Scriptum et datum anno Domini m°cd°xi, die apostolorum Petri et Pauli, in Thingwallis.

Extratext

På frånsidan: Arbeek.Vid hufvudbrefvet är ett mindre bref fästadt, innehållande ett så lydande tillägg:Thæsse holdho a fasthinne, førsth herra Hacon, ærchedhiækunen, herra Karl, dhæchin i Scharom, herra Eleff i Stawanes, Lambriicth Austin, Olaff Biørnson, Hæming Niclisson, Arne Sigghason, Hacon Eleffson oc Aleesanth, oc herra Agmundh giordhe forschææl vm thetta goodz.

Tryckt
Litteratur och kommentar

Vid huvudbrevet är en kalv med ett tillägg fästad. Om Agmund (Hemmingsson) Hatt se Liedgren i Sveriges Släktforskarförbunds Årsbok 1988, s. 232 ff.

Senast ändrad

2015-06-05Kommentera post/rapportera fel