bild
Serie

Olika liggare, register och förteckningar

Kommerskollegium

Vol 1-3 i buntar, 4 och 5 inbundna samt 6 i kartong

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11667 – 1825Kommissarien i Amsterdam Petter Simons brev till Kommerskollegium 1667-1672; lista på suppliker och skrivelser 1681-1683; extrakt av registrator Gilfelts annotationsböcker 1687-1694; lista över resolutioner, som skall expedieras 2/1-19/4 1694; lista över resolutioner 22/8-7/11 1695; förteckning över ledamöter som var närvarande då extrakta protokollen resolverades 1697-1711; konvolutförteckningar 1700-talet; förteckning över memorial ang. revisionsverksamheten 1761-1775; förteckningar över kommersiellt-judiciella mål; handlingar till realregistret 1759-1763; anteckningar om vissa skrivelser 1773; förteckning över spinnerierna 1790; förteckning över magistratens skrivelser 1790-1797; förteckningar över reverser och andra säkerhetshandlingar m.m. 1798-1825; förteckning över akter som sänts till Kungl. Maj:t 1798-1815 
21802 – 1825Förteckning över Kommerskollegiets utgivna kungörelser och cirkulär 1802-1825; anteckningar på aktuariekontoret om vissa skrivelser 1814-1815 och 1816; förteckning över Kungl. Maj:ts resolutioner över till Kommerskollegium hörande mål upprättad av v. presidenten Quiding 1824-1825; förteckning över inte återställda turkiska sjöpass 1804-1814; förteckning på skeppare födda i Svenska Pommern, som fått helfrihetsbrev 1820 
31750 – 1853Liggare över svenska agenter, kommissarier och konsuler i utlandet ca 1750-ca 1775; förteckning över svenska konsuler ca 1775-ca 1800; förteckning över handelsagenter i utlandet ca 1800; förteckning över svenska och norska konsuler och vicekonsuler ca 1821; förteckning över under generalkonsulaten anställda konsuler 1820; förteckning över ryska konsuler i Sverige 1839; konsulsförteckning 1853 
41852 – 1853Liggare över brev från konsuler 
51867 – 1942Liggare över anmälda nya verkstäder (bergverk) 
61893 – 1906Alfabetiska register över ärenden om ersättning för understöd åt svenska sjömän m.m.