bild
Arkiv

Hovkontoret


1634 skapades en egen kassaförvaltning för hovet. Från 1641 skulle alla redovisningsskyldiga institutioner vid hovet lämna sina räkenskaper till hovbokhållaren, som upprättade särskilda hovstatshuvudböcker.

I arkivet efter Hovkontoret finns inga handlingar bevarade före 1648. En typ av hovavlöning från åren 1621-1625 finns däremot i Kammararkivet (Räntekammarräkenskaper). Dessa räkenskaper innehåller även avlöningen för tjänstemän vid rikets centralförvaltning.

1818 förordnade Karl XIV Johan att hela Karl XIII:s hovstatspersonal skulle uteslutas från staten och uppföras på rikets allmänna indragningsstat. Hovkontorets uppgift åren 1819-1844 blev då att indriva fordringar, likvidera Karl XIII:s skulder samt att utbetala löner till Karl XIV Johans hov.

Hovkontoret indrogs 1844/45.

 Serier (20 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
BKonceptSärskild serie saknas. En del koncept ingår i F I-III och
E I:1-86.
 
D IAvskrifter av Kungl. Maj:ts m.fl. brev, resolutioner och förordningar 
D IIArkivförteckningar m.m. 
E IKontorets brevböckerInkomna brev och resolutioner m.m. från Kungl. Maj:t, myndigheter och enskilda; oftast adresserade till överste- marskalken (riksmarskalken) m.fl. hovmyndigheter och remitterade (myndigheternas skrivelser vanligen i avskrift) till hovkontoret. Serien inbunden, i regel ett band för vart år (vissa band innehåller även handlingar från tidigare år men volymen i sig är upprättad det år som anges i förteckningen) och två band i varje bunt.

Vol. 1-86: Brevböcker ang. Kungl. Maj:ts hov och hovstater m.m. 1713 års brevbok saknas.
 
E IISkrivelser angående medel för hovkassan i fältSerien buntad. 
F IKontorets handlingar, allmäntVol. 1-4 bunden serie. Med register i banden. Vol. 5-21 oinbunden serie. 
F IIPersonalhandlingar 
F IIIHandlingar ang. revision av hovstatsräkenskaper 
G IHovstatens memorialböckerSerien bunden. Hovstatshuvudböcker och hovstatskassaräkenskaper se särskild förteckning.

Hovstatens memorialböcker kallas ibland även avräkningsböcker. Memorialbok 1690-1691, 1716-1719 saknas.
 
G IIMånadsförslagSerien i regel bunden. 1696, 1706-1709, 1718-1719, 1724-1740 års månadsförslag saknas. 
G IIIHovstatens bankoräkenskaperSerien bunden. 1717-1724 års bankoräkenskaper saknas. 
G IVHovkassans annotationsböckerSerien i regel bunden. Personnamn utsatta. 
G VJournaler över hovstatmedelSerien i regel (fr.o.m. 1792) bunden. 
G VIHovstatens inkvarteringslistorKvitteringslistor över halvårsvis (1 okt. - 31 mars och 1 apr. - 30 sept.) utbetalta inkvarterings- pengar. Serien buntad. 
G VIIHovkassans räkenskaper med räntekammarenSerien bunden 
G VIIIHovstatens avlöningsräkningarFör Karl XIV Johans hov. Serien bunden. 
G IXDiverse räkenskaper 
H IHovstater utfärdade av Kungl. Maj:t (fr.o.m. 1720 kontra- signerade av hovkamreraren)Serien bunden, i regel (fr.o.m. 1685) ett band för vart år.
Vol. 1-17: Original. Vol. 18-25: Avskrifter.

Enbart befattningarna utsatta, ej namnen.
 
H IIHovstater utfärdade genom statskontoretOriginal undertecknade av Kungl. Maj:t och kontrasignerade av statskommissarien och till-
skickade överstemarskalken/
riksmarskalken. Serien bunden
 
H IIIPersonella hovstaterI hovkontoret årligen upprättade liggare med förteckningar över hovanställda, anteckningar om anställningstid, utbetalning av löner, avsked m.m.