bild
Arkiv

Enskilda arkiv, personarkiv.Edward Halds personarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/AB144/EA_59-1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/nnG6s5nvIqsQpPhcZq29Q2
ExtraIDEA_59-1
Omfång
3 Hyllmeter 
34 Volymer 
Datering
18592014(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNationalmuseum
Arkivbildare/upphov
Enskilda arkiv, personarkiv.Hald, Edward (1883 – 1980)
Alternativa namn: Se även Konstnärsförbundets arkiv F10
Kategori: Person (släkt). Ospecificerad (Design)
Kategori: Person (släkt). Ospecificerad (Glas)
Kategori: Person (släkt). Ospecificerad (Konsthantverk)

Innehåll

ArkivhistorikEdward Halds personarkiv
Edward Halds kvarlåtenskap - gåva till Nationalmuseum
Målaren och formgivaren Edward Hald (1883-1980) var en av Sveriges främsta glaskonstnärer. Hans personarkiv överlämnades till Nationalmuseums enskilda arkiv i januari 2014 som gåva från konstnärens son, Niels Christian (Fibben) Hald (f. 1933-). 2014-03-07 undertecknades ett avtal mellan donator och Nationalmuseum. Materialet är, enligt denna överenskommelse, fritt tillgängligt för forskning. Vid överlämningstillfället rymdes kvarlåtenskapen i fyra flyttlådor innehållande både personliga handlingar och handlingar av professionell natur. I samband med upprättande av ett reversal 2014 sorterades materialet i kartonger som tillsammans rymde ca 4 hyllmeter. En del av arkivets ursprungliga struktur gick därmed förlorad (se bilaga reversal). Före förteckningsarbetet, som påbörjades våren 2016 av undertecknad innehöll arkivet bl.a. sex äldre arkivlådor med vykort, korrespondens, fotografier, teckningar och ”minnessaker”, 1 låda, 6 omslag och två kuvert med korrespondens, 174 bundna skissböcker, skissblock, anteckningsblock, kalendrar, kassaböcker samt pärmar, mappar, omslag och kuvert. Ytterligare fyra pärmar innehöll renskrivna dagboksanteckningar och memoarer men också handskrivna brevutkast, anteckningar och även enstaka originalbrev. Fyra kuvert innehöll fotografier och 8 kuvert samt av mappar som bestod av märkt ämnesordnat material. I ytterligare tre kartonger med främst trycksaker och pressklipp fanns också originalbrev, fotografier, enstaka teckningar och skisser.
Uppordning
Så gott som hela kvarlåtenskapen innehöll ursprungligen blandade handlingstyper där dagboksanteckningar, anteckningar, brevutkast, skisser och teckningar förekom om vartannat. Arkivet avspeglade Halds spontana arbetssätt som konstnär där improvisation och ibland slumpen spelade roll i arbetsprocessen. Den största utmaningen vid förteckningsarbetet var därför uppordning av materialet med syfte att bevara handlingars kontext och sammanhang. Uppgiften försvårades ytterligare av att påskrifterna och datering på blocken, pärmar, omslag o.s.v. inte alltid stämde med innehållet. De var motstridiga och hade otydliga överstrykningar. I vissa fall saknades påskrifterna rörande innehållet helt. Jag beslöt därför att tillämpa allmängiltiga ordnings- och förteckningsregler för personarkiv med ambitionen att framhäva Edward Halds mångskiftande verksamhet och intresseinriktningar.
Den svåra uppgifter var inte minst att göra en uppdelning mellan Halds personliga handlingar och handlingar rörande hans verk. Dagboksanteckningar och anteckningar, förda framförallt i skissblock, uppordnades i 8 volymer. Dessa innehåller också skisser och teckningar (EH1:5 - EH1:12) medan hans 60 inbundna skissböcker och skissblock i olika format, också innehåller en del anteckningar (EH2:1 - EH2:6).
Edward Halds dagboksanteckningar
Edward Hald förde dagbok mer eller mindre regelbundet under nästan hela sitt liv. Innehållet är mycket varierande och berör allt från mycket privata funderingar till planer och idéer rörande yrkeslivet. Noteringar om konst, litteratur, filosofi, arkitektur och formgivning varvas med reflektioner om människorna och händelser i hans liv. Stor del ägnas också tankar kring existentiella frågor, sin egen roll i livet och självreflektion. Han uttryckte det själv så att det trots allt vara något berättigat i att på papper fixera detaljer eljest löst gjorda och lätt utsuddade kolteckningar som hjärnan gör.
Dagböckerna bringar ett slags rytm, ett nät med trådarna som binder ihop olika riktningar, avlägsna områden och ämnen i ett enda nätverk. Det tillfälliga och oändliga, improviserade och föränderliga, det som vi inte kan kontrollera, får ett slags struktur och stöd av dagböckernas regelbundna rutnät. Arkivet utgör därför en outtömlig källa för forskning inte bara kring Edward Halds konst och hans tid men även kring hans litterära anteckningar. Materialet innehåller utöver dagböcker och ofullbordade memoarer prov på lyrik; diverse handskrivna dikter, ”Ateljépoesi” m.m. Dessa alster påträffades under arbetet spridda på skilda håll.
Teckningar, skisser och förlagor
Medan Halds dagboksanteckningar blir något slags bilder, ibland med tankar formulerade i punkter, har hans skisser och teckningar ofta en illustrativ och berättande karaktär, med text som ytterligare förtydligar berättelsen. Majoriteten utförde Hald på blad ur anteckningsböcker och skissblock. Formatet varierar kraftigt, men små skisser, där en del t.o.m. är utförda på visitkort, överväger.
Halds fria teckningar och skisser på lösa blad har uppordnats i tre volymer bestående av tre kartongaskar i storlek 60x45x5 cm med konvoluten placerade i dubbla rader (EH2:7 - EH2:9). I EH2:7 bevaras odaterat material i grupper enligt teknik samt daterade och odaterade verk i grupper med självporträtt, exlibris, m.m. I EH:8 uppordnades daterade teckningar och skisser. Merparten hör till åren mellan 1906-1940. Särskild omfattande är materialet från studietiden i Tyskland 1905-1906 där porträttskisser dominerar. Materialet visar tydligt att det just är porträttkonsten som tidigt var Halds största intresse. Bland teckningar utförda efter 1910 är även aktstudier och naket centrala.
Konstnärens skisser och förlagor till konsthantverk och design uppordnades i volym EH2:7, i grupper för Gustavsberg, Karlskrona porslinsfabrik och Orrefors med separat konvolut för Halds förlagor och teckningar för armatur. Särskild betydande är materialet rörande Karlskrona porslinsfabrik (EH2:9)
Volym EH2:10 innehåller teckningar och skisser utförda av andra konstnärer och formgivare. Här finns bl.a. karikatyrteckningar av Isaac Grünewald, skissbok av Simon Gate och förlagor till smycke av Grete Prytz Kittelsen. Andra konstnärers teckningar förekommer också i Halds bundna skissböcker och skissblock, bl.a. Arthur Fibben Hald, Brita Lagerström g. Hald och Elzbieta Sliwinska.
Korrespondens
Korrespondensen uppordnades kronologiskt med ort om möjligt angiven. Vidare anges i förteckningen antal blad och skrivna sidor (EH3:1-EH3:3). Brev från bl.a. Leander Engström överflyttades från mappar med pressklipp. Brevsamlingen innehåller omkring 400 brev, brevkort och vykort skrivna mellan 1892-1980 till Edward Hald från skilda avsändare och mellan familjemedlemmar.
Medan brevutkast och brevkoncept överskrider minst 800 hör bara några få enstaka originalbrev av Hald till arkivet. Hans brevutkast och brevkoncept är dels samlade i fyra bundna anteckningsböcker från åren 1951-1956 (EH3:1), dels påträffas de framförallt i hans dag- och anteckningsböcker. Dessa ofta översiktliga, spontana, ibland oavslutade brevutkast är emellanåt svåra att tyda och har därför inte förtecknats på dokumentnivå. Arkivets korrespondens vitnar om Edward Halds breda kontaktnät inom Sverige och internationellt och avspeglar inte minst hans stora PR:s begåvning. Bland avsändare finns tidens främsta arkitekter, formgivare, författare, konstnärer, konsthistoriker, ingenjörer och industrimän.
Utställningar
En volym ägnas utställningsverksamheten. Den rymmer material av varierande art och innehåll rörande 42 utställningar mellan 1910-1984 (EH4:2). En del handlingar, fotografier, pressklipp och kataloger överflyttades från kartonger ursprungligen märkta Pressklipp och trycksaker samt från kartongen ursprungligen innehållande enbart fotografier. Detta har noterats i förteckningen.
Förteckning
Uppgiften att placera konstnären Edward Halds verk i en enda fack är omöjlig. Därför har de uppordnande i volymer handlingarna förlorat en del av sitt ursprungliga sammanhang. Det nätverk som förbinder enskilda handlingar med varandra har därför delvis gått förlorad. Detta var också anledningen till att jag förtecknade större delen av materialet på dokumentnivån vilket dessutom ökar sökmöjligheterna. Hela materialet ordnades och förtecknades i 33 volymer där fyra volymer med över 1000 teckningar, skisser och förlogor består av fyra kartongaskar i storlek 60x45x5 cm.
Materialets brokiga mångfald av handlingstyper och dess informationsspektrum avspeglar så gott som alla faser i Halds långa liv, hans gränsöverskridande ämneserfarenheter, mångartade produktion och breda kontaktnät. Det breda spektrum av ämnesområden och deras inbördes relationer vittnar om hur gränsöverskridande Edward Hald var också i sin kreativa gärning. Det är först med detta personarkiv som ingång vi förstår hur materialets informationsnätverk omsluter konstnärens hela liv och livsverk.
Emilia Ström
2016-07-01

Kontroll

Skapad2019-05-29 13:39:45
Senast ändrad2023-01-31 10:44:25

Nyheter

den 11 maj 2023
Välkommen att fira ”Sverige 1523” med Riksarkivet!
Riksarkivet uppmärksammar att det är 500 år sedan...


den 28 april 2023
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen för år 1930 har uppdaterats...


Tidigare nyheter