bild
Arkiv

Allmänna barnhuset


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0809A
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ZQxzZzpoZn8l1yEmYxXCAG
Omfång
317,7 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/0809

Förteckning: SSA 809

Förteckning

över

Allmänna barnhusets arkiv
Inledning (äldre form)ALLMÄNNA BARNHUSET

Allmänna barnhuset i Stockholm har omkring 350 år gamla anor. Som en föregångare kan man betrakta det av Jochim Firbrandt åren 1624-1630 ledda barn- och tukthuset i klostret på Gråmunkeholmen. År 1633 erhöll magister Johannes Matthiæ privilegium på ett barnhus, ”orphanotrophium”, och åren 1636-1638 uppfördes under ledning av överståthållaren Claes Fleming byggnader för institutionen på en för ändamålet upplåten tomt på nedre Norrmalm.

Med kronoförläningar och allehanda privata donationer som ekonomisk bas stod barnhuset under överinseende av överståthållaren och magistraten, 1672-1785 med borgmästare och rådmän i Ämbets- och byggningskollegium som direktion. Med barnhuset var under 1600-talet förenat tukthus och manufakturer. Denna blandning av barnomsorg och för den främmande verksamheter möttes av opposition, som kulminerade under Jean de la Vallées tid som ämbetsborgmästare. Till följd av den kritik som framkom i 1691 års barnhuskommissions utredning av förhållandena nedlades manufakturerna, och tukthuset skildes helt från barnhusets förvaltning.

I barnhuset intogs äldre barn (6-14 år enligt 1766 års reglemente) för vård och utbildning i olika hantverk. År 1785 skedde sammanslagning med det under Politikollegium sorterande Politibarnhuset. Till Allmänna barnhuset överfördes de vid Politibarnhuset vårdade barnen och från Politikollegium förvaltningen av de medel som tidigare gått under den gemensamma benämningen Husfattigkassan. Ålderssammansättningen av barnklientelet blev nu en annan. Endast späda och yngre barn intogs. Från Politikollegiet övertogs även en annan form av hjälpverksamhet. T.o.m. 1850 utbetalades, utan föregående intagning i barnhuset, underhåll till barn i fattiga och behövande familjer (de s.k. underhålls- eller understödsbarnen). Under 1700-talet hade vid olika tillfällen kritik riktats mot anstaltsvården, och vid Allmänna barnhuset tillämpades efter 1785 konsekvent utackorderingssystemet. De intagna barnen utlämnades i görligaste mån och snarast möjligt i familj, företrädesvis på landsorten, varefter fosterlön utbetalades till dess barnet fyllt 14 år.

Tillkomsten år 1843 av barnkliniken gav verksamheten vid Allmänna barnhuset en delvis ny inriktning. Hälsovården förbättrades radikalt, och efter flyttningen 1885 från Drottninggatan till nya och moderna byggnader vid Norrtullsgatan framstod institutionen som en föregångare inom barnsjukvården och som akademiskt undervisningssjukhus. Barn intogs mellan intagningssammanträdena på överläkarens initiativ för sjukvård (extra barn) och senare för den pediatriska undervisningens behov (klinikbarn).

Olika styrelseformer prövades efter 1785. Genom 1850 års reglemente tillkom en direktion delvis tillsatt av Kungl Maj:t samt en understyrelse bestående av en intendent och en överläkare, båda tillsatta av Kungl Maj:t och med vittgående befogenheter. I 1910 års reglemente fastslogs Allmänna barnhusets karaktär av stiftelse. 1917 års lag om barn utom äktenskap skapade andra förutsättningar för Allmänna barnhusets verksamhet. Intagningen av barn minskade radikalt för att slutligen helt upphöra. Institutionens nya inriktning och nya verksamhetsformer kom första gången till uttryck i 1930 års reglemente

De äldre delarna av Allmänna barnhusets arkiv överlämnades den 27 september 1947 som deposition till Stockholms stadsarkiv. I despositionen ingick även åtskilliga arkivdelar, som vid olika tillfällen tillförts barnhuset från andra arkivbildare. Av dessa serier och handlingar har under hand följande överförts till sin rätta hemvist,

Sålunda:

till Serafimerordensgillets arkiv (riksarkivet)
Huvudböcker med verifikationer för Kungl Maj:ts ensaksböter 1788-1794;

till Politikollegiets arkiv (Stockholms stadsarkiv)
Rullor över understödsbarn (-6 år) 1769-1785, husfattigkassans räkenskaper (huvudböcker 1754-1780, kassaräkning 1745-1785) samt politibarnhusets räkenskaper 1755-1785;

till Barnhusförsamlingens arkiv (Stockholms stadsarkiv)
Död – och begravningsböcker 1896-1932.

Tidigare har, med undantag för typårgångar, följande serier utgallrats (jäml beslut 1958-08-30, § 7 av direktionen över Allmänna barnhuset):

Liggare över prästbetyg 1891-1911, inspektörers annotationsböcker 1892-1929, kvittensböcker med postverket, handlingar till diarium över sjukvårdsersättningar 1914-1932, handlingar till rulla över klinikbarn 1919-1932, handlingar till rulla över utlämnade barn 1860-1918, rotemissiv 1887-1929, barnhusbarns flyttningsbetyg 1878-1931.

Vid nu genomförda ordningsarbeten har, med undantag för typårgångar, följande serier utgallrats:
Barntransportlistor 1894-1927, postböcker 1867-1934, handlingar till diarium över rekvisitioner av fosterbarn 1892-1931, handlingar till premiediarium 1905-1920, rekvisitioner av skolböcker 1920-1932, förfrågningar om fosterbarn 1911-1928, handlingar (div intyg) rörande döda barn 1870-1908, inspektörers dagrapporter 1900-1923, ammbetyg 1867-1916, diverse ej diarieförda brev 1884-1946.

Forskning i Allmänna barnhusets arkiv för de sista hundra (100) åren är icke medgivet allmänheten med mindre barnhusets direktör därtill givit sitt tillstånd.

Stockholm i stadsarkivet 1980-04-29


Jan Gejrot
arkivarie


Enligt meddelande från Allmänna barnhuset den 30 mars 1981 (SSA Dnr 73-783/81) medgives allmänheten forskning i handlingar äldre än 70 år. För forskning i senare tillkomna handlingar erfordras tillstånd av barnhusets direktör.


Jan Gejrot

Tillägg till arkivbeskrivning 2019-11-21:

Observera Allmänna barnhusets koppling till Norrtulls sjukhus. Barnhusets verksamhet övergick succesivt till sjukhusverksamhet under 1900-talets början. Organisatoriskt blev år 1922 en brytpunkt, då man formellt bestämde att omhändertagandet av värnlösa barn skulle skiljas från sjukvårdsanstaltens verksamhet. Barnhuset byggde då om sin egendom vid Rålambshov till barnhem och hyrde en egendom i Äppelviken som blev småhem. Handlingar från såväl barnhuset som sjukhuset kan finnas i vardera arkiven.

Anna Brogren
Arkivarie

Ämnesord

Ämnesord, ort
Stockholms stad

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2023-05-26 15:37:03

Nyheter

den 22 maj 2024
Riksarkivets arbete med AI och texttolkning uppmärksammas
Kulturnytt i Sveriges Radio har denna vecka uppmä...


den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


Tidigare nyheter