bild
Serie

Gemensamma handlingar

Försvarets historiska telesamlingar (FHT)

 Volymer (34 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Acc 2001/76. FHT beteckning: A01/01. En sammanställning över arméns radarstationer från 1940-talet t o m 1960-talet av Kjell-Erik Lindgren. FHT beteckning: F01/01 Förstudie angående den historiska radarutvecklingen inom Flygvapnet av Karl Gardh. 
2Acc 2004/11. FHT styrelsehandlingar 1991-1997. FHT Organisation, syfte och verksamhet. 
3FHT styrelsehandlingar 1998-1999. 
4FHT styrelsehandlingar 2000-2001. 
5FHT styrelsehandlingar 2002. Kompendier: A01/03 Arméradiostationer, Allan Albiin. A02/03 Fjärrskrift. Arne Svensson. A03/03 Telefonmateriel. Sven Bertilsson. A04/03 Radiomateriel. Sven Bertilsson. F01/03 Spaningsradar PS-18/A. Sune Rosenberg. F02/03 Luftförsvarscentral AN/TTQ-1. K-G Andersson. F03/03 Utvecklingen av FV telefoni- och transmissionssystem. Bertil Nilsson (förstudie). M01/03 Var en förstudie. Borttagit ur volymen. Ersatt av dokument. A09/03 Ljudmätutrustningar i Armén Kjell-Erik Lindgren. 
6Acc 2004/13. F02/03 Militär vädertjänst i Sverige under 1900-talet. Sten Haglund, Anders Söderman. 
7Acc 2004/19. A01/04 Armémateriel, telefon- och radiomateriel Sven Bertilsson. A02/04 Armémateriel, mottagare. Sven Bertilsson. A03/04 Armémateriel, Svenska militära radiostationer. Tomas Hörstedt, Sven Bertilsson. A04/04 Armémateriel, Radiostation Projekt TR 8000. Nils-Erik Wall. 
8A97/01 Arméradiostationer. A. Albiin 1997-04-08 (Acc. 2005/24) 
9A97/02 Kortvågssystem, -nät, -apparater. Albiin 1997-04-08 
10FHT styrelsehandlingar 2004 (Acc. 2005/47); A05/04 Arméns ledningssystem, Per Lundgren, F01/03 Flygburen spaningsradar PS-18/A, Sune Rosenberg; F01/04 Radarfyr PN601/F, PN-513/F, Karl Gardh 
11F09/04 Väderradar PS-29/F, historik m.m., Sune Rosenberg; F10/04 Flygburen spaningsradar PS-19/A Sune Rosenberg; F20/04 FV drift- och uh-system, Rolf Hjärtner 
12F21/04 Mätinstrument i FV, en tillbakablick, Rolf Hjärtner; F01/05 PS-41 Historik, K-G Anderson
Flygvapnets signaltjänst . C-G Simmons
 
13F02/04 Ekoradarstation ERIIIB, Rune Erlandsson; F03/04 Spaningsradar PS-65/F, Rune Erlandsson; F004/04 Spaningsradar PS-08/F, Rune Erlandsson; F05/04 Radarspaningsstation PS-16/F, Rune Erlandsson; F06/04 Spaningsradar PS-15, Karl Gardh; F05/05 Radarfyr PN-521R, Karl Gardh 
14F07/04 Väderradar PV-30/R, PV-30/F, Rune Erlandsson; F08/04 Inflygningsradar CE71, Rune Erlandsson; F11/04 Förstudie radarutveckling inom FV, Karl Gardh; F12/04 Markradarstation PJ-21, Rune Erlandsson 
15F22/04 FV styrdatasystem, Arne Larsson; F23/04 Markteleutrustningar, diabilder, Arne Larsson; F24/04 Landningsradar PN-67, Roland Ohlsson; F25/04 FYL-radar PS-810 
16F01/06 Flygvapnets strilsystem, strilcentraler, Bengt Myrhberg (acc. 2006/48); F02/06 Tele- och sektorsingenjörer i Svenska Flygvapnet, Rolf Hjerter(acc. 2006/48) ; F03/05 Utvecklingen av Flygvapnets telefon- och transmissionssystem, Del 1, Bertil Nilsson (acc. 2006/48); M1/04 Svenska marina kustradiostationer. En historik 1900-2000, Arne Ahlström (acc. 2006/48) (se även volym 28) 
17F04/05 Flygbassystem Bas 60, Jörgen Rydstedt (acc. 2007/22); F05/06 Flygvapnets transportabla radiolänkar, Göran Kihlström; F01/07 Radarfyr PN-55, Karl Gardh; A06/05 Arméns tunga fordonsbundna radiostationer 1917-2000, Sven Bertilsson; V (0) mätarutrustning, Kjell-Erik Lindgren 
18A06/04 Radiolänk Armén 1950-2000, Anders Gustafsson; F02/07 Lfc Typ 2, Bengt Myhrberg; F01/10 Identitetsgenerator för radarstation, Karl Gardh 
19F03/07 STRIL 50, John Hübbert (acc. 2008:22); F06/07 Spaningsradarstation PS-66/T, K-G Andersson; F07/07 Radarstation Ra-529 MT, Arne Larsson; F08/07 Radiostation Ra-706 MT, Arne Larsson; F09/07 Sändtagare 705, Arne Larsson; F10/07 Radiostation RK-02, Arne Larsson 
20F02/08 Becker Flugfunk Werk, radioleverantör till svenska flygvapnet, Arne Larsson (acc. 2008:83); F03/08 Tekniska order Marktele (endast CD), Arne Larsson; F05/08 Luftlägesinformationssystem LuLIS, Åke Nowén, Peder Swenman (acc. 2008:83); F06/08 MeddelandeFörmedlingsCentraler, MFC, Harald Andersson (acc. 2008:83) 
21F01/08 (utg 2) SBÖ, Smalbandsöverföring av radarbild; F04/08 Tidiga igenkänningssystem för flygplan; F07/08 Ljuspunkter i mörkret (endast DVD); F07/08 Radar Dots In the Dark (endast DVD); F08/08 Militär vädertjänst i Sverige under 1900-talet 
22F14/09 Flygvapnets telefaxnät (acc. 2009:59); F15/09 Ballongburen radar; A01/09 Försvarsmaktens totalförsvarssamverkan under kalla krigets dagar, Lars Navander, Rolf Johansson 
23F16/09 STRILDOK (acc. 2009:063); F17/09 Markteleunderhållssystemet 1950-2000 (acc. 2010:02); F03/09 Utvecklingen av flygvapnets telekommunikationssystem (acc. 2010:10) 
24F13/09 Flygvapnets radiosystem, del 1, 1916-1945, Arne Larsson; F02/09 Flygbassystem 90, Jörgen Rydstedt; F02/10 Utveckling av teknik för försvarets marktelesystem och anläggningar 1960-2000, Hans Broberg, Ingemar Enedahl 
25F03/10 Svensk ekoradarutveckling under krigsåren 1939-1945, Sven Hasselrot; F04/10 Avgörande faktorer för markteleunderhållssystemets effektivitet, Örjan Eriksson; F05/10 MILTEX abonnentsystem. Utveckling, drift och avveckling under perioden 1975-2000, Bernt Söreskog; F06/10 Strics, Systempresentation, Rolf Karlsson; F01/11 INTERFON, Utveckling, drift och avveckling under perioden 1964-2007, Bernt Söreskog 
26A01/12 Innehåll i volym 26 och 27 avseende Norskt-svenskt samarbete inom sambandsområdet 1975-2005.; Bok om "Norsk-svenskt samarbete inom sambandsområdet 1945-2005" utgiven av Forsvarets Logistikkorganisation i Norge och Försvarsmakten i Sverige (ISBN 978-91-633-6078-7; A04/09 Studier inom MUR/S4. Modernisering av arméns samband; A05/09 Dito, bildgalleri; A06/09 Dito bilaga: En presentation av TS 9000; A07/09 Intervju med Nils-Erik Vall och Gösta Carlsson angående truppradioutveckling; A08/09 samtal med överstelöjtnanten Ronnie Uddén, arméns systemledare för SBS 9000 1989-1993; A09/09 samtal med överstelöjtnant Fredrik Wiebe, arméns systemledare för SBS 9000, 1993-1998; A10/09 Samtal med professor emeritus L-H Zetterberg kring utvecklingen av sambandssystem under slutet av 1950-talet; A11/09 Framgångsfaktorer i ett lyckat samarbetsprojekt mellan Norge och Sverige; A12/09 Teknisk systemdesign, mm i TS 9000 och TR 8000; A13/09 Integration, verifiering m.m. av verksamhetskritiska system; A14/09 samarbetet mellan Norge och Sverige inom lednings- och sambandsområdet; A15/09 Förbandsproduktion inklusive fältövningar och försök; A16/09 Sammanställning av länkar och hänvisningar till rapporter efter genomförda vittnesseminarier och intervjuer; A17/09 Introduktion och förteckning av dokument i det Norsk-svenska samarbetet inom ledning och samband (saknas i volymen); A18/09 Förteckning och förklaringar till i dokumentprojektet använda förkortningar 
27A01/12 Innehåll i volym 26 och 27 avseende Norskt-svenskt samarbete inom sambandsområdet 1975-2005; Hefte 1 Prosjektidé og metodikk; Hefte 2 Oversikt og plan for dokumentasjon; Hefte 3 Konseptualiseing av teknologibanen; Hefte 4 Tekonogibanen sett i ulike perspektiver; Hefte 5 FDN och TADKOM sett fra et sivilt forskerperspektiv; Hefte 6 Historien langs tisaksen A og B; Hefte 7 Termineringsrapport (saknas 2012-02-17); Hefte 8 Teknologibanen og forskning 
28M1/04 Svenska marina kustradiostationer. Enhistorik 1900-2000, Arne Ahlström (se även volym 16); 2011-03-25 Marinens Telelaboratorier 1942-1974, Stig Kjellin; 2009-02-05 Marinens Telelaboratorier Telekommunikationsgruppen 1965-1970, Stig Kjellin; 2007 MTN En historisk återblick, Leif Persson; 2009-03-23 Kustartilleriets telefonmateriel under 1900-talet, Gunnar Törnqvist, Hans Billsjö; 2009-05-26 Strids- och eldledning på ubåt, Malte Jönson; 2008-04-08 Sjöbevakningscentraler med Stina, Malte Jönson; 2008-03-31 Radar på svenska ubåtar, Nils Gille, Malte Jönson 
29F01/12 Strilsystem m/60, Örjan Eriksson, Bengt Eklöf, 2012-04-18; F02/12 (F01/11) RRGC/F, En viktig komponent i stril m/60, Del 1, översikt, Bengt Olofsson 2012-01-15; F05/12 System radiosändare RT-02, Ett för försvarsmakten gemensamt telekrigsvapen, Han-Ove Görtz 2012-03-01; F06/12 Militär flygradio 1916-1990, från Albatross till Gripen, Lars V. Larsson 2012-10-23 (inlämnat 2013-03-14); F01/13 RRGC/F, En viktig komponent i stril m/60, Del 2, Allmän beskrivning, Bengt Olofsson; F02/13 Beskrivning av Censor 932 i RRGC/F, Bilaga 1 till F01/13, Hans Borgström och Bengt Olofsson. Båda skrifterna inlämnade 2013-09-24; M01/2016 Från lokaltillverkning av apparater till systemleverantör på världsarenan - En historisk tillbakablick från 1960-2000, Bertil Eklund m.fl. 
30F03/13 Stril 50 (Stridslednings- och luftbevakningssystem modell 50), John Hübbert (inlämnat 2014-02-05, KrA acc. 2014:001); F05/13 Störsändare system LAGE utrustning 13 (U 13), Hans-Ove Görtz (inlämnat 2014-02-05, KrA acc. 2014:001); G01/2014 Försvarselektronik från svenska leverantörer. Företagen - produkterna - samhällsnyttan 2014-09-25. (inlämnat genom Hans-Ove Görtz 2014-10-07, KrA acc. 2014:021); F01/14 Studier och verksamhet inom försvarets ledningssystem under 1990-talet som ledde till etableringen av LedSystT, Göran Kihlström, Håkan Davidsson, Jan Flodin (KrA acc. 2015:003); F02/14 Stridsradaranläggning 860. Från Idé till verklighet (flera författare, KrA acc. 2015:003); F01/15 CVA, Centrala Flygverstaden Arboga. Historien om CVA flygfält, Arne Larsson (KrA accession 2015:035); F01/16 Strilsystem m/60, version 2; F03/16 Datorsystem i AXT-växlarna 
31F02/15 RAS90/TARAS - Bakgrund och verksamhet (KrA accession 2016:019) samt Kompletterande bilagor till densamma (KrA accession 2016:022); F04/16 Svensk-norska flygövningar med radarstation PJ-21 och dess personal från Norge på F 9 Säve under 1949 (KrA acc. 2016:019); F05/16 Samarbete inom luftbevakningen mellan Sverige, Danmark, Norge och Finland - Utveckling och fördjupning (KrA acc. 2016:019); F06/16 Telefonväxlar inom Flygvapnet - Från proppväxlar till programminnesstyrda växlar (Göran Kihlström m.fl.); F01/18 Luft- och Markobservationssystemet LOMOS 1994-2004 (inlämnat i september 2018); F04/18 Det Norska Kontroll- och Varslingssystemets historia 1945-2000 (John Hübbert) (inkom Krigsarkivet 2019-03-13); F05/18 Attackeskaderns ledningssystem 1942-1995 (Hans-Ove Görtz, Göran Tode (inkom Krigsarkivet 2019-03-13); G 03/18 Försvarsradio 100 år - slutrapport från projekt och utställning 2018-10-06 (Göran Kihlström, Arne Larsson, Hans-Ove Görtz) (inkom Krigsarkivet 2019-09-05) 
32F02/20 Skandinavisk försvarsutredning 1948-1949 - uppstarten och dess inverkan under kalla kriget (Hans-Ove Görtz); F03/20 SVENORDA, Flygsäkerhetssamarbete mellan Sverige, Norge och Danmark - en del av krigsförberedelserna (Hans-Ove Görtz); F01/20 LGC W 52 - Luftförsvarsgruppcentralen i Karlskoga med luftbevakningsradar som även var lfc tidigt under 1950-talet - en del av de svensk-norska krigsförberedelserna - Bakgrund och utveckling (Hans-Ove Görtz); F 02/16 Fjärrsystem och dess centraler 1938-1997 - Utveckling och fördjupning (Hans Bruno, Hans-Ove Görtz); F03/18 Radioutvecklingen för det militära flygsambandet (Arne Larsson); F04/20 Luftoperativa radionätet - del av luftförsvarets operativa och taktiska ledning (Hans-Ove Görtz, Göran Gustafsson, Björn Pettersson).
G01/21 Erfarenheter från utveckling av försvarsmaktens informationssystem (Örjan Eriksson).
 
33F02/21: "Telefonväxel AKE-129. Försvarets första programminnesstyrda telefonväxel" av Roland Persson.
F02/22: "Fasta och rörliga radiolänksystem och flygvapnets fasta radiolänknät (FFRL) skapas - ursprung och tidig utveckling" av Hans-Ove Görtz, John Hübbert, Göran Kihlström och Arne Larsson.
F03/22 "Projekt VEGA. Den svenska atombomben och CVA:s roll" av Roland Persson och Arne Larsson
F03/22 del 2: "Den svenska atombomben" av Arne Larsson
F04/22: STRIL 50. Stridslednings- och luftbevakningssystem modell 50" av John Hübbert.
F05/22: "Jaktlänken i JA 37 systemet - ökad operativ och taktisk förmåga" av Hans-Ove Görtz
F06/22: Flygvapnets centrala flygverkstäder" av Arne Larsson
 
34A03/11 "Sbexptjänst fo/milo 1940-2000" Christian Jansson
20120204 "Den marina strids- och eldledningsmaterielens utveckling under 50 år i koncentrat" Malte Jönsson
M01/2012 "Kustartilleriets franska centralinstrument" Malte Jönsson
A01/13 "Högre regional ledning och militärområdesförband" Christian Jansson
A03/13: " Huvudprojektet Arméstridskrafternas Taktiska Ledningssystem - ATLE." Lars Dicander, Per Lundgren, Kenneth Saveros, Jan Flodin, Jan Röjerdal.
M04/2012 "Signalspaningssystem i marinen" Nils Gille
M01/14 "Tingstäde radio 100 år" Arne Ahlström
M03/2016 "Kustradio allmänt. Fjärrmanöversystem kort- och långvåg" Arne Ahlström
M04/2016 "Ubåtssonarer. Utveckling från 1930 till 2014" Rolf Andersson.
A01/17 Lufor/övningslufor" Teleseum
M02/2017 "Ledningssystem i marinen under 50 år" Malte Jönsson
M06/17 "Ubåtsradio. Ernst Alexanderson och världsarvet SAQ i Grimeton" Carl-Henrik Walde
F02/18 "Första radiosambandet Flyg-Mark" Arne Larsson
G01/18 "Svenska försvaret och radioindustrin" Göran Kihlström
M01/18 "Radioutvecklingen inom den svenska marinen" Göran Kihlström
"En sammanställning över arméns navigerings- och positionsutrustningar" Sven Bertilsson
F01/23 "Den tekniska utvecklingen av svenska försvarets telekommunikations- och radarsystem i ett internationellt perspektiv" Göran Kihlström
 

Nyheter

den 23 februari 2023
Uppdatering av Riksarkivet söktjänst
Riksarkivets söktjänst på sok.riksarkivet.se har ...


den 10 februari 2023
Ny arkivguide om järnvägar
Nu släpper vi en ny arkivguide: Järnvägsarkiven -...


Tidigare nyheter