Torsdagen den 23 maj, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Riksarkivets myndighetsarkiv (samlingspost)


Grunddata

ReferenskodSE/RA/485
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/o9iu2CzzG5DlsJSZh3DFF3
Datering
2010 (Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
Sökmedel
Dossierplan: Riksarkivets diarium, RA-KS-serien (pdf), Giltig från 2021
Dossierplan: Ärendetyper för forskarförfrågningar (pdf), Giltig från 2021
Övriga hänvisningar
Arkivbeskrivning (pdf), Version AR-AB 1.2.2024, giltig från 2024-01-01
Arkivbeskrivning med beskrivning av Riksarkivets allmänna handlingar (pdf), Version AR-AB 1.0.2018, giltig 2018-01-01 - 2021-12-31
Arkivbeskrivning med beskrivning av Riksarkivets allmänna handlingar (pdf), Version AR-AB 1.1.2022, giltig 2010-01-01 - 2024-03-31
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby

Innehåll

Syfte & innehållRiksarkivets verksamhet
Riksarkivet är en statlig förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet och har ett särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och arkivvården i Sverige. Riksarkivet ska kontrollera den offentliga arkivverksamheten och ha nationell överblick över arkivfrågorna.
Riksarkivet förvarar arkiv som övertagits enligt bestämmelser gällande Riksarkivets uppdrag som arkivmyndighet. Riksarkivet förvarar därtill donerade, förvärvade och deponerade enskilda arkiv t ex person-, gårds-, företags- och föreningsarkiv.

Viktigare handlingsslag
Normering av statens informationshantering sker genom utfärdande av föreskrifter.
Tillsyn och kontroll av regelefterlevnad hos statliga myndigheter och organ samt enskilda aktörer som förvarar statlig information avsätter bland annat inspektionsprotokoll.
Tillgängliggörande och dokumentation av övertagna arkiv sker till exempel genom att digitalisera arkivhandlingar samt redovisa och registrera arkiv och publicera på olika digitala plattformar.
Främjande av kunskap om arkivhantering och mottagna arkiv sker exempelvis genom publicering av vägledningar.
Ordning & strukturRiksarkivets myndighetsarkiv har följande arkivbildningsperioder:
- period I omfattar år 2010-2021
- period II startar år 2022
ArkivhistorikArkivbildningen pågår och arkiven är inte överlämnade till arkivinstitution.
Arkiven förvaltas och förvaras av Riksarkivets myndighetsarkiv.
Allmän anmärkningArkivhandlingar införlivade i Riksarkivets myndighetsarkiv
I samband med att verksamheten vid landsarkiven 2010 överfördes till Riksarkivet beslöts att vissa handlingstyper överlämnas till den nya myndigheten Riksarkivet. I Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2010:67) om överlämnande av arkiv och införlivande av handlingar från Landsarkiven till Riksarkivet anges att följande handlingstyper överlämnas från landsarkiven:
- accessionsliggare, leveransliggare, accessionsregister
- administrativa register, t ex inpasseringssystem, tidredovisningssystem
- arkivförteckningar aktuella den 31 december 2009 för arkiv som förvaras hos respektive landsarkiv och för myndigheter som landsarkiven varit arkivmyndighet för
- uppgifter och elektroniska handlingar i arkivinformationssystemet Arkis II, dvs beståndsregister, arkivförteckningar, placeringsinformation m m
- bibliotekskataloger
- diarier för fjärrlån med in- och utlåningsliggare
- handlingar i diarieförda ärenden som inte var avslutade den 31 december 2009
- huvuddiarier
- personaldossierer för personal anställd vid respektive landsarkiv den 31 december 2009 och som anställdes vid Riksarkivet den 1 januari 2010
- sökregister till arkiv dvs register aktuella den 31 december 2009 som upprättats vid sidan om arkivförteckningar och som används för att underlätta sökning i arkiv, t ex. personregister till kyrkböcker, bouppteckningsregister och register över den territoriella indelningen
- vårdliggare och vårdjournaler över bevarandeteknisk dokumentation.

Riksarkivets myndighetsarkiv, med gemensam arkivbildning, påbörjades först 2022 varför det vid samtliga landsarkiv, utom i Göteborg, upprättades separata delarkiv under perioden 2010-2021. Ovanstående uppräknade handlingstyper införlivades i Riksarkivets myndighetsarkiv genom att de förtecknades i dessa delarkiv. Landsarkivet i Göteborg fortsatte att föra den upphörda myndighetens ämbetsarkiv och förtecknade Riksarkivets myndighetsarkivs handlingar i detta till och med 2021.

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se även: Riksarkivets ämbetsarkiv (samlingspost) (SE/RA/481)

Kontroll

Om postens upprättandeArkivbildningen pågår.
Arkivets beskrivning och förteckningar har upprättats och registrerats av Riksarkivets myndighetsarkiv.
Skapad2021-11-30 13:23:39
Senast ändrad2024-04-02 09:41:33

Nyheter

den 22 maj 2024
Riksarkivets arbete med AI och texttolkning uppmärksammas
Kulturnytt i Sveriges Radio har denna vecka uppmä...


den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


Tidigare nyheter