bild
Dossier-akt

Uppdrag till Sjöfartsverket med anledning av passagerarfärjan Estonias förlisning

Estoniasamlingen (SPF)

 Dokument (203 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
1Regeringens direktiv med anledning av Estonias förlisning samt Sjöfartsverkets diarium för enheten Stab personal 
2Rapport ang. regeringens uppdrag med anledning av Estonias förlisning 
3Översändande av sjöfartsverkets rapport till finska justitieministerietRapporten ingår i dokument 2 i denna serie. 
4Översändande av sjöfartsverkets rapport till finska sjöfartsstyrelsens GDRapporten ingår i dokument 2 i denna serie. 
5Regeringens uppdrag att utföra en konsekvensanalys ang. omhändertagande av omkomna från EstoniaBilaga: Sammanfattning av sjöfartsverkets redovisning avseende tekniska och legala förutsättningar av omkomna från Estonia. 
6Sjöfartsverkets beslut att inspektera Estonias vrak för konsekvensanalysens utförande 
7Begäran om bistånd vid undersökning av Estonias vrak på haveriplatsen 
8Ang. uppdrag att bistå vid bärgningen av Estonias bogvisir 
9Uppgifter om mini-ubåt i SverigeVidarebefordrat från Kommunikationsdepartementet. 
10Ytterligare uppgifter om mini-ubåt i SverigeBilagor: Presentation av Svensk Marinhistorik och dess direktör Herbert Wikström. Vidarebefordrat från Kommunikationsdepartementet. 
11Uppgifter om tillvägagångssätt vid bärgning av EstoniaBilaga: Uppgifter om mini-ubåten Combi-Sub 200. Vidarebefordrat från Kommunikationsdepartementet. 
12Förslag på tillvägagångssätt vid bärgning av EstoniaVidarebefordrat från Kommunikationsdepartementet. 
13Ang. möjlighet till bärgning av EstoniaVidarebefordrat från Kommunikationsdepartementet. 
14Presentation av styrelsen för Stiftelsen MarinhistorikVidarebefordrat från Kommunikationsdepartementet. 
15Möjligheter att bärga Estonia m.m.Skrivelsen har vidarebefordrats från Kommunikationsdepartementet. 
16Presentation av en svensk uppfinnareÄrendet vidarebefordrat från Kommunikationsdepartementet. 
17Meddelande om vidarebefordrande av skrivelser ang. bärgning av Estonia till SjöfartsverketMeddelandet översänt för kännedom från Kommunikationsdepartementet. 
19Ang. att det inte finns någon skandinavisk dykare bland de som ska undersöka Estonia
Info/
 
20Erbjudande om bärgning av kroppar som befinner sig vid Estonias vrak 
21Utredning om den psykiska belastningen på personal vid omhändertagande av döda i EstoniakatastrofenDokumentet är på norska. 
22Konsekvensanalys avseende psykiska effekter vid omhändertagande av döda i Estoniakatastrofen 
23Utredning ang. förutsättningarna för identifiering av omkomna i Estoniakatastrofen 
24Kompletterande uppgifter om den psykiska belastningen för personal som omhändertar offer för Estoniakatastrofen 
25Ingivande av sjöfartsverkets konsekvensanalys avseende omhändertagande av omkomna på Estonia 
26Synpunkter på beslutet att inte bärga omkomna från Estonias vrak
Info/
 
27Regeringens beslut att inte bärga Estonia eller omhänderta kropparna ombord 
28Uppgifter om positionen för Estonias vrak 
29Ang. handlingsplan för omhändertagande av olja som finns i Estonias vrak 
30Begäran om yttrande ang. de psykiska/psykiatriska riskerna vid omhändertagande av döda kroppar på EstoniaHandlingen diariefördes hos Stab juridik 1999-03-12. 
31Miljöriskerna i samband med Estonias vrak 
32Önskemål om uppgifter om försäkringsbolagets ersättning till anhöriga 
33Begäran om förklaring från rederiet att man inte motsätter sig övertäckning 
34Faktura för bärgningen av Estonias bogvisir 
35Synpunkter på övertäckningen av Estonia 
36Rapport avseende uppdraget att lämna förslag till övertäckning av EstoniaBilaga: Rapport från Kungl. Tekniska Högskolan "Försegling av M/S Estonia". 
37Inbjudan till hearing om lagstiftning till skydd för gravfriden vid Estonias vrak 
38Synpunkter på olycksorsaker och övertäckningen av Estonia 
39Undertecknande av överenskommelsen mellan Sverige, Finland och Estland ang. lag om gravfrid för Estonia
Info/
 
40Meddelande om den estniska regeringens ställningstagande i övertäckningsfrågan 
41Meddelande om översändande av utkast till regeringsbeslut ang. övertäckning av EstoniaSjälva utkastet saknas. 
42Förslag på övertäckningsmetod för Estonia 
43Förslag på metod för att övertäcka Estonia med betong 
44Uppdrag till Sjöfartsverket avseende övertäckning av Estonia 
45Översändande av brev från anhörig till Estoniaoffer ang. gravplatsens utformningBilaga: Brev från Jonathan Lindström ställda till Kommunikationsdepartementet. 
46Ang. vissa kostnader för utredningar rörande Estonia 
47Begäran om information rörande den tänkta övertäckningen av Estonia
Info/
 
48Svar på förfrågan om övertäckningen av Estonia
Info/
 
49Rapport om upphandling och planering inför Estonias övertäckning 
50Översändande av brev med förslag på Estonias övertäckning 
51Ytterligare brev med förslag med anledning av Estonias övertäckning från anonym brevskrivare 
52Brev till statsministern ang. förslag till Estonias övertäckning 
53Brev till Justitiedepartementet ang. förslag avseende Estonias övertäckningÖversänt till Sjöfartsverket via Kommunikationsdepartementet. 
54Brev till regeringen ang. byggnadsmaterial vid Estonias övertäckning 
55Brev till regeringen med synpunkter på omhändertagandet av de omkomna på Estonia 
56Minnesanteckningar med anledning av brev från anonym brevskrivare om Estonia 
57Synpunkter från finska myndigheter ang. omhändertagandet av olja från EstoniaBilaga Synpunkter från Finlands miljöcentral. 
58Ang. bevakning av platsen för Estonias förlisning 
59Fördelningen av kostnaderna för borttagande av olja från Estonias vrak 
60Bevakning av Estonias förlisningsplats med hjälp av isbrytareBilagor: 1) Sjöfartsverkets rapport till regeringen ang. bevakningen av Estonias vrak, 2) Isbrytningsavdelningens beräkningar av kostnader för bevakningen. 
61Upplysningar om geoteknisk undersökning av bottenförhållandena vid Estonias förlisningsplats
Info/
 
62Regeringens uppdrag till Sjöfartsverket ang. bevakning av Estonias förlisningsplats 
63Uppdrag att göra upp bemanningsplan för bevakningen av Estonias förlisningsplats 
64Ang. åtgärder för omhändertagande av eldnings- och dieselolja på EstoniaBilaga: Miljökonsekvensbedömning från Statens naturvårdsverk ang. utebliven tömning av bunkerolja från Estonia. Dokumentet är en kopia f.k. till Sjöfartsverket och Försvarsdepartementet. 
65Tillståndsansökan för statsisbrytaren ALE att anlöpa finskt territorialvattenBilaga: Ansökningsformulär med uppgifter om statsisbrytaren ALE 
66Föreskrifter om betalning av vissa kostnader i samband med Estonias förlisning 
67Ang. instruktioner för rapportering av ev. undervattensverksamhet vid Estonias förlisningsplats 
68Förfrågan om kustbevakningens möjligheter att ställa personal till förfogande för bevakningen av Estonia 
69Information om bevakningen vid Estonias förlisningsplats
Info/
 
70Instruktion för statsisbrytaren FC Ale för dess bevakning av Estonias förlisningsplats 
71Meddelande ang. tillstånd för statsisbrytaren Ale att anlöpa finskt territorialvatten 
72Ändring i instruktion för statsisbrytaren FC Ale 
73Tillägg till instruktion för statsisbrytaren FC Ale 
74Ang. rapportering från bevakningen av Estonias förlisningsplats 
75Ang. möjligheter för isbrytaren Ale att få assistans från Kustbevakningen 
76Beslut ang. åtgärder till skydd för gravfriden vid Estonias vrakBilaga: Lag om skydd för gravfriden vid b´vraket efter M/S Estonia (SFS 1995:732). 
77Verksamhetsrapport från isbrytaren Ale från övervakningsuppdraget vid Estonias förlisningsplats 
78Polisanmälan ang. vårdslöshet i sjötrafik vid Estonias förlisningsplats 
79Instruktion till befälhavarna på fartyg som ska bevaka Estonias förlisningsplatsBilaga: Instruktionen i 2 ex. ett koncept och en kopia av det utgående dokumentet. 
80Ang. anmälan om vårdslöshet i sjötrafik 
81Meddelande ang. kontakter mellan anhöriga och anbudsgivare i övertäckningsärendetBilaga: Lista över aktuella anbudsgivare. 
82Frågor från TV 4 ang. bevakningen av Estonias förlisningsplats 
83Svar till TV 4 på frågor ang. bevakningen av Estonias förlisningsplats 
84Förfrågan om slutfaktura för konsultföretaget VBB:s arbeten med Estonia 
85Svar på förfrågan om slutfaktura  
86Förteckning över dokumentation från incidenten med Taucher O. Wulf 3 1995-06-29--06-30Bilaga: Fotoprotokoll. 
92Beslut om slutförhandlingar avseende utförande av övertäckningen av Estonia  
93Svar på förfrågan om förkommet anbud från Stolt Comex Seaways 
94Ang. upphandlingen för övertäckningen av M/S Estonia 
95Återupptagande av bevakningen av Estonia, beredskap för istjänst 
96Meddelande om återupptagande av bevakningen av Estonias förlisningsplats 
97Intresseanmälan för arbetet med Estonias övertäckningBilaga: Curriculum Vitae för Peder Larsson. 
98Svar på intresseanmälan 
99JO-beslut ang. uteblivet brevsvar från Sjöfartsverket
Info/
 
100Ang. borttagning av olja från Estonia 
101Svar på förfrågan om omhändertagande av omkomna på Estonia m.m. 
102Brev med kritik mot de metoder som avses användas för Estonias övertäckning m.m. 
103Svar på brev med kritik mot metoden för övertäckning av Estonia 
104Brev med synpunkter ang. Estonias övertäckning  
105Svar på brev ang. Estonias övertäckning  
106Brev med synpunkter på Estonias övertäckning 
107Svar på brev med synpunkter på Estonias övertäckning 
108JO-anmälan mot Sjöfartsverket i ärendet med Estonias övertäckning
Info/
 
109Förfrågan ang. ev. undervattensverksamhet vid Estonias förlisningsplats 
110Svar på förfrågan om ev. undervattensverksamhet vid Estonias förlisningsplats 
111Synpunkter på beslutet att inte bärga Estonia 
112Svar på synpunkter ang. beslutet att inte bärga Estonia 
113Undertecknande av tilläggsprotokoll till överenskommelsen om skydd av Estonias vrak
Info/
 
114Meddelande ang. byte av fartyg för övervakningen av Estonias förlisningsplatsBilaga: Uppgifter om statsisbrytaren Ale. 
115Översändande av fax från Werner Hummel ang. Estonias övertäckningFaxet vidarebefordrat från NCC. 
116Tidsplan avseende övertäckningen av Estonia 
117Förslag till sjömonument och sjöbegravning för Estoniakatastrofens offer 
118Förslag till kontinuerlig övervakning av Estonias förlisningsplats medelst bemannat fyrskeppBilagor: Kopior av skrivelser i ärendet till statsminister Göran Persson, kommunikationsminister Ines Uusmann och ärkebiskop Gunnar Weman. 
119Svar på förslag ang, kontinuerlig bevakning av Estonias förlisningsplats 
120Redovisning av sjöfartsverkets åtgärder för bevakning och övertäckning av Estonia 
121Förfrågan ang. sjöfartverkets uppdrag från regeringen ang. Estonia 
122Begäran om kopior av samtliga handlingar rörande Estonias förlisning 
123Regeringens beslut om upphörande av arbetet med övertäckningen av Estonia  
124Förslag på möjlig orsak till Estonias haveri  
125Meddelande ang. översändande av förslag till orsak för Estonias haveri till Haverikommissionen 
126Brev ang. beslutet att inte bärga de omkomna från Estonia 
127Svar på brev ang. beslutet att inte bärga Estonia 
128Förfrågan ang de fortsatta förstärkningsarbetena kring Estonia 
129Påminnelse ang. förfrågan rörande de fortsatta förstärkningsarbetena kring Estonia 
130Begäran om information ang. sjöfartsverkets hjälp till rederier och klassningssällskap 
131Skrivelse med teorier ang. orsakerna till Estonias förlisning 
132Svar på skrivelse med teorier ang. orsakerna till Estonias förlisning 
133Brev med teori ang. orsakerna till Estonias förlisning 
134Uppföljande brev ang.teori om orsaken till Estonias förlisning  
135Uppföljande skrivelse ang. orsaken till Estonias förlisning m.m. 
136Svar på begäran om information ang. sjöfartsverkets hjälp till rederier och klassningssällskap 
137Ang. Henning Wittes begäran om information betr. sjöfartsverkets hjälp vid Estonias besiktning 1993
Info/
 
138Begäran om ytterligare uppgifter om sjöfartsverkets inblandning i Estonias besiktning 1993 
139Översändande av fakturakopior från åren 1991-1996 avseende Nordström&Thulin  
140Skrivelse ang. DIS avsikt att stämma Sjöfartsverket i rättsprocess i Frankrike 
141Svar på skrivelse ang. rättsprocess mot Sjöfartsverket i Frankrike 
142Brev med teori om att radiostyrda Kaskelotvalar låg bakom Estonias haveri 
143Ang. begäran om preskriptionsförlängning enligt sjölagen 
144Meddelande ang. uteblivet svar på tidigare insänd förfrågan 
145Svar på tidigare insänd förfrågan ang. sjöfartsverkets hantering av övertäckningsfrågan 
146Översändande av stämningsansökan mot Sjöfartsverket inför tingsrätten i Nanterre 
147Ang. den fortsatta bevakningen av Estonias förlisningsplats 
148Översändande av kopior av sjöfartsverkets korrespondens med professor Weisaeth vid Oslo universitet
Info/
 
149Beräkning av kostnaderna för oljeborttagning från M/S Estonia samt kort redogörelse över arbetets gång och dess deltagande parter 
150Ingivande av alternativ slutrapport om Estoniakatastrofen 
151Regeringens uppdrag till SPF att vara kontaktorgan för anhöriga till Estoniakatastrofens offer
Info/
 
152Meddelande om emottagen alternativ haverirapport avseende Estonia 
153Skrivelse med teorier kring händelseförloppet vid Estonia haveri m.m. 
154Översändande av feladresserat brev ang. Estoniakatastrofen 
155Meddelande om emottaget brev angående Estonia 
156Svar på brev ang Estoniakatastrofen 
157Minnesanteckningar från telefonsamtal med Henry Andreassen, Bergen, Norge 
158Förfrågan om ev. stämning från Sjöfartsverket mot ett holländskt bolag + krav på nya undersökningar av Estonia 
159Svar på förfrågan om ev. stämning mot holländskt bolag m.m. 
160Begäran om kopia på geoteknisk rapport  
161Brev med spekulationer kring Estonias haveri 
162Översändande av rapport ang. EstoniakatastrofenBilaga: The sinking of "Estonia" A Review of the Commission´s work and an alternative Cause of Accident (2nd edition). 
163Beslut ang. JO-anmälan mot Sjöfartsverket 
164Meddelande om mottagande av brev med bilagd utredning ang. Estoniaolyckan 
165Översändande av en kopia av Anders Björkmans brev med bilagd utredning 
166Ang. Estoniaolyckans händelseförlopp och orsakerBilaga: 3:e upplagan av "The sinking of the Estonia. A review of the Commission´s work and a alternative Cause of Accident". 
167Uttalande av Nordisk Komite for passasjererfartöj, NORDKOMPASS 
168Svar på brev ang. Estoniaolyckans händelseförlopp och orsaker 
169Förfrågan om Estonias position m.m. 
170Brev ang. Sjöfartsverkets förhållande till den internationella haverikommissionen JAIC m.m. 
171Svar på förfrågan om Estonias position m.m. 
172Förnyad förfrågan om Estonias exakta position 
173Svar på brev ang. Sjöfartsverkets förhållande till den internationella haverikommissionen JAIC 
174Meddelande om Estonias exakta position 
175Påminnelse om kopia av geoteknisk rapport 
176JO-anmälan mot Sjöfartsverket och Statens haverikommission 
177Brev ang. händelseförloppet vid Estonias haveri 
178Översändande av diverse korrespondens i Estoniaärendet Bilagor: Brev till Michael Huss, KTH 1997-03-08, brev till JO Rune Lavin 1997-03-08 samt brev från Intertanko 1997-02-20. 
179Ang. bemanning av isbrytaren Ale för bevakning av Estonia 
180Förfrågan ang. ev. smuggling av radioaktiva ämnen på Estonia 
181Svar på förfrågan om ev. smuggling av radioaktiva ämnen på Estonia 
182Översändande av prospekt på koncept för inkapsling av Estonia 
183Svar med anledning av insänt prospekt  
184Insändande av rapport ang. Estoniakatastrofen 
185Rapport ang. händelseförloppet vid Estoniakatastrofen 
186Förfrågning ang. förekomsten av hål i Estonias skrov 
187Svar på förfrågan ang. hål i Estonias skrov 
188Meddelande om uppdrag för SPF att sköta information även åt de överlevande efter Estoniakatastrofen 
189Tekniska frågor rörande Estonia 
190Svar med anledning av tekniska frågor om Estonia 
191Bekräftelse på mottagen skrivelse ang. Estonias stabilitet 
192Överlämnande av skrivelse ang. Estonias stabilitet 
193Svar på översänd skrivelse ang. Estonias stabilitet 
194Svar ang. överlämnandet av skrivelsen om Estonias stabilitet till Statens haverikommission 
195Svar på skrivelse ang. Estonias stabilitet 
196Skrivelse till generaldirektören ang. Estonias stabilitet 
197Ang. förbättringar av SOLASBilaga: Artikeln "Three disasters". 
198Rapport 2 ang. arbetet med projektet Estoniainformation 
199Svar på skrivelse till generaldirektören ang. Estonia 
200Skrivelse ang. Estonias stabilitet 
201Översändande av korrespondens med dr. Henning Witte 
202Svar på skrivelsen med översänd korrespondens  
203Brev ang. förbättringar av SOLAS 
204Svar på brev ang. förbättringar av SOLAS 
205Brev med kritik av JAIC:s slutrapport 
206Överlämnande av 3:e rapporten om arbetet med projekt Estonia-information Bilaga: Minnesanteckningar från mötet den 4 december 1997 mellan anhöriga, överlevande och den svenska delen av den gemensamma haverikommissionen samt rättelse i rapporten om projekt Estonia-information.
Info/
 
207Brev med teori ang. orsaken till Estonias förlisning 
208Skrivelse ang. Estoniaolyckan och sjösäkerhet 
209Bekräftelse på mottagandet av skrivelse ang. Estonia och sjösäkerhet 

 Fotografier (3 st)

 Ljudupptagningar (1 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
90Inspelad radiokommunikation från radiokommunikation med Taucher O. Wulf 3 samt radiointervjuer1995-06-29 – 1995-06-30Ljudupptagningen är på kassettband. 

 Video / spelfilmer (2 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
18Kopia av video från dykningar i samband med oljesanering på Estonia 1996-06-191996-11-29 
91Videofilm från incidenten med Taucher O. Wulf 3 1995-06-29--06-301995-06-29 – 1995-06-30Super-VHS film Fuji SE-C45, 13 minuter och 22 sekunder lång. 

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter