bild
Arkiv

Enskilda arkiv, personarkiv.Gullberg, Elsa


 Serier (8 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
EG 1VÄVPROVERUppgifter om några damastkvaliteter vars beteckningar förekommer i samband med olika prover:
DG se ”Gamla Vasen”, kvalitet pärm 8
DRM = DR mönstrad, se ”Rosor och ränder”, kvalitet pärm 1
DRG = DR med guld, kvalitet pärm 30
DRS, kvalitet pärm 31
EG, EF, EGD = se ''Rutor'' resp. ''Lövet'', kvalitet pärm 5 resp. 7
EFD, kvalitet pärm 4
EFR = EF randig
EFS = EF slät
EGR = EG
KDM = KD mönstrad, se ''Lövet'', kvalitet pärm 7
SSD = lin, konstsilke, damast, se ''Rosor och ränder'', kvalitet pärm 1
YKDF = ull, konstsilke, damast, se ''Rosor och ränder'', kvalitet pärm 1
YKMM = YKM mönstrad, se ''Lövet'', kvalitet pärm 7
YLF se ''Fåglar'', kvalitet pärm 5
YLG se ''Vågor'', kvalitet pärm 3
YSD, YSDS = se ''Prickar i bottenmönster'' resp. ''Mässhaketyg'', kvalitet pärm 3
 
EG 2PROVER PÅ TRYCKTA TYGER 
EG 3FOTOGRAFIERVolym 1-5 förvaras i ursprungliga fotografiboxar. Inventarieförda som NMK 146-150/1996
Volym 6 innehåller dubbletter till volym 1-5, men det kan möjligen även förekomma unika fotografier. Denna volym tillfördes serien i februari 2023.
 
EG 4MATTPROVERProver av mattor i olika tekniker, från 1920-60-tal, producerade inom firma Elsa Gullberg Textil och Inredning. Flera av mattorna är uppmärkta av Elsa-Maria Gullberg med uppgifter om exv. namn, formgivare, datering och teknik. Andra saknar information. Dateringen av namngivna mattor hänvisar troligtvis till mönstrets tillkomstår.
Vissa mattprover är ursprungligt märkta med nummer utan känt användningsområde. I förteckningen används dessa nummer i några fall för att hänvisa till prover utan namn eller andra särskiljande uppgifter.
Proverna är i förhållandevis stort format. De har ordnats efter teknik och kronologiskt, i möjligaste mån. De har fördelats på 9 volymer, där varje volym motsvarar en textilkartong som förvaras i Compactus D.
Förteckning enligt schemat:
Årtal, beteckning/beskrivning med ev. mönsternamn i versaler, teknik, formgivare (om känt), antal (om fler än 1 st), övriga kommentarer. Avvikelser från schemat framgår i respektive volym.
Förteckningsordningen motsvarar inte den exakta ordningen inom respektive volym. Principen är dock att de tidigast daterade proverna ligger överst i kartongen.
 
EG 5GARNKOLLEKTIONERSerien innehåller s.k. garnkollektioner, d.v.s. garnprover, huvudsakligen för mattor, som troligtvis har använts i kommunikationen mellan formgivare och vävateljéer och/eller beställare. Många av proverna innehåller anteckningar om garnkvaliteter och dylikt samt hänvisning till beställningar.
Serien förvaras i arkivboxar i Compactus D. Tejp och häftklamrar förekommer i materialet, samt lösa garnbitar. Materialet är något dammigt och skräpigt.
Förteckning enligt följande schema, med relativt stora anpassningar efter volym:
Typ av textil som garnkollektionen avser (exv. ryamattor, draperier), ev. datering, beteckning/beskrivning med ev. mönsternamn i versaler, formgivare (om känt), antal (om fler än 1 st), övriga kommentarer.
Volym 1-9 innehåller löst liggande garnprover som inkom till arkivet packade i plastpåsar och kartonger. En stor del av dessa var uppmärkta med ursprunglig information om namn, datering och beställare. Majoriteten kan dateras till 1930-40-tal. De var grovt sorterade och försedda med viss ytterligare information. Troligtvis är detta arbete utfört av Elsa-Maria Gullberg. Som framgår av förteckningen är några prover markerade som "dubbletter" - till vilka original och var dessa finns är oklart. Volym 1-8 förvaras liggande. Volym 9 innehåller osorterade prover som förvaras i en kartong av avvikande format.
Volym 10-29 innehåller till största delen garnprover fästa eller monterade på kartong som suttit i pärmar. Volymordningen följer i stort sett ordningen i pärmarna, med vissa anpassningar. Många av de enskilda proverna är daterade, företrädesvis till 1950- och 60-tal, men vissa av provpärmarna kan mycket väl ha varit i bruk under längre perioder. Många mönster har återanvänts under lång tid och återkommer i nya färgställningar, ofta framtagna av andra formgivare än den ursprungliga. Uppgifter om formgivare i förteckningen är därför något osäkra.
Volym 30 innehåller förutom garnkollektioner visst relaterat material och volym 31 innehåller garnkollektioner från Elsa Gullberg Textil i Vaxholm. Detta material är ej genomgånget.
 
EG 6VÄVPROVER, KOMPLETTERANDESerien innehåller pärmar med kvalitetsprover av vävda tyger, huvudsakligen möbeltyger. En stor del av dessa är troligen dubbletter till proverna i serie 1. Proverna är därför endast översiktligt genomgångna och förvaras i sina originalpärmar. Varje volym motsvarar en pärm. De är ordnade i bokstavsordning efter den/de kvalitetsbeteckning/ar som anges på ryggen och i registret. Ca hälften av volymerna är förtecknade med detaljerade uppgifter om de enskilda proverna. Dessa uppgifter är införda vid ett tidigare tillfälle (okänt när). För övriga volymer har endast pärmens rubrik införts i förteckningen. Motsvarande information finns dock i samtliga volymer, i uppmärkning av de enskilda proverna och i pärmarnas register.
Pärmarna förvaras i sex plastlådor i Compactus M, grupperade som följer:
Vol. 1-8
Vol. 9-17
Vol. 18-26
Vol. 27-34
Vol. 35-42
Vol. 43-50
Plastlådorna är försedda med etiketter, dock inte de enskilda volymerna. OBS! Lådorna är mycket tunga.
 
EG 7ÖVRIGA TYGPROVERSerien innehåller prover av vävda och tryckta tyger, från olika pärmar. Proverna är monterade på kartong. Häftklamrar och tejp förekommer i materialet. Serien förvaras i arkivboxar i Compactus D. Volym 12 förvaras i en grå kartong av större format.
Volym 1-5 innehåller tematiskt ordnade prover relaterat till olika beställningar, kollektioner eller projekt. Dessa har förtecknats och ordnats noggrannare än följande volymer, vilka endast gåtts igenom mycket översiktligt. De senare innehåller diverse provsamlingar av olika sammansättning och med skilda användningsområden. Flera innehåller prisuppgifter. I några förekommer även fotografier av tyger. För samtliga volymer gäller att materialets ursprungliga ordning behållits.
Närmast samtliga av de tyger som här förekommer torde också ingå som prover i serie 1 och 2. Det specifika för serie 7 är snarast provernas kontext, d.v.s. inordningen i pärmar med olika rubriker.
 
EG 8ÖVRIGT MATERIALSerien innehåller blandat material som förvaras i arkivboxar i Compactus D samt i hurts låda 3.4. Materialet är endast översiktligt genomgånget.
Volym 1-7 innehåller skisser samt korrespondens och andra verksamhetshandlingar (inklusive enstaka textilprover) rörande vissa specifika projekt eller kollektioner.
Volym 8-12 innehåller provkartor från olika firmor som levererat tyg och garn till Elsa Gullberg Textil och Inredning.
Volym 13-17 innehåller tidskrifter (huvudsakligen utländska) från 20-50-tal, vissa innehållande artiklar om eller referenser till Elsa Gullbergs verksamhet
Volym 18 innehåller material efter Barbro Hovstadius rörande Elsa Gullberg-utställningen på Nationalmuseum 1989 samt bildandet av arkivet på 1990-talet, och volym 19 ett par gardiner som troligen tillförts arkivet via Barbro Hovstadius.
Volym 20-21 innehåller provkartor över firmans lingarner, sammanställda på 1990-talet.
 

Nyheter

den 10 april 2024
Genväg till namnen bakom pseudonymerna i svensk dagspress
Bang, Red Top och Kar de Mumma har gått till hist...


den 7 mars 2024
1930 års folkräkning uppdaterad
Folkräkningsdatabasen har uppdaterats med 143 647...


Tidigare nyheter