Måndag den 18 januari kl. 16.30–19.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Lunds tingsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/11600
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/lIKccVGoxqMRGSLyKN9mD5
Omfång
41,7 Hyllmeter 
Datering
19712001(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin B (LLA), Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Lunds tingsrätt (1971)
Kategori: Statlig myndighet. Tingsrätter 1971-

Innehåll

Allmän anmärkningOBSEVERA ATT HUVUDDELEN AV ARKIVET INTE ÄR LEVERERAT!
Det är främst bouppteckningshandlingarna som förvaras på Landsarkivet, övriga handlingar finns kvar på Lunds tingsrätt (mars 2019).
Inledning (äldre form)TINGSRÄTTENS ORGANISATION OCH UPPGIFTER

Tingsrätten bildades vid den s.k. tingsrättsreformen den 1 januari 1971. Domsagan omfattar Lunds, Kävlinges och Staffanstorps kommuner.

Till tingsrätten är knuten en inskrivningsmyndighet, vilken bildar ett eget arkiv.

Tingsrättens huvuduppgift är rättsskipning, vartill knutits vissa uppgifter av rent rättsvårdande karaktär. För rättsskipningen och den del av rättsvården som handläggs som domstolsärenden är tingsrätten indelad i rotlar, var och en med en domare som ansvarig. Övriga funktioner fördelas på skilda enheter, även dessa med en domare som ytterst ansvarig. Den närmare indelningen framgår av tingsrättens arbetsordning.

Rättsskipningen är inriktad på brottmål och tvistemål. Verksamheten regleras främst av rättegångsbalken jämte processuella bestämmelser i äktenskaps- och föräldrabalkarna.

Sedan den 1 januari 1994 prövar tingsrätterna överklaganden av beslut från Kronofogdemyndigheterna i Malmöhus län,se 18 kap 1 § utsökningsbalken.

Till utgången av 1991 förekom härjämte en särskild summarisk process (lagsökning, betalningsföreläggande, handräckning).

Rättsvården avser ett stort antal ärenden av skriftande karaktär, nämligen
- domstolsärenden, se närmare lag (1946:807) om handläggning härav. Fråga är om t ex adoption och dödande av förkomna handlingar.
- bouppteckningsärenden enligt närmare bestämmelser i ärvdabalken; se även § 26 protokollkungörelsen (1971:1066) för de allmänna domstolarna beträffande de s k boupptecknings- och avhandlingsprotokollen.
- konkurs- och ackorsärenden, samt
- ärenden rörande borgerlig vigsel.

Till utgången av juni 1995 förekom härtill förmynderskapsärenden enligt närmare bestämmelser i föräldrabalken. Ärendetypen utgick den 1 juli 1995, då huvuddelen av funktionerna överfördes till överförmyndarna och länsstyrelsen; tingsrättens kvarvarande befattning med förmynderskapsfrågor handläggs därefter som domstolsärenden.

Vid tingsrätten förekommer därtill en administrativ enhet och ett kassakontor. Den administrativa verksamheten regleras närmare i förordningen (1979:572) med tingsrättsinstruktion.

Den till tingsrätten knutna inskrivningsmyndigheten bildar eget arkiv, vilket dock förvaltas av tingsrätten, jfr ovan.


SAMBANDET MELLAN TINGSRÄTTENS ARBETSUPPGIFTER OCH VIKTIGARE HANDLINGAR OCH ÄRENDESLAG

Handlingar i den rättsskipande verksamheten registreras som brottmål eller tvistemål - B-mål, T-mål. Alla handlingar i ett mål förs samman till en akt. En akt innehåller dels handlingar som kommit in till tingsrätten, dels handlingar som upprättats vid tingsrätten. Inkomna handlingar är t ex stämningsansökningar och andra skrifter från parterna. Även handlingar från andra myndigheter förekommer, t ex i brottmålen förundersökningsprotokoll och utdrag ur kriminalregister. Upprättade handlingar är t ex protokoll, kallelser och förelägganden av olika slag samt tingsrättens dom eller beslut.

För tvistemål och brottmål samt flertalet typer av ärenden finns kronologiska dagböcker resp förteckningar. Även namnregister förekommer i viss omfattning. Förmynderskapen registreras härutöver i en särskild förmynderskapsbok till utgången av juni 1995, då den avslutades. Domar och särskilt uppsatta beslut (jämte utslag i lagsöknings- och handräckningsmål) inbinds årligen i särskilda domböcker (motsvarande).

Inkomna bouppteckningar sammanförs i en särskild serie i kronologisk ordning med utgångspunkt från dag för inregistrering.

Rutinerna för registrering av mål och domstolsärenden ändrades i samband med att ett nytt, databaserat målhanteringssystem, MÅHS, infördes vid tingsrätten den 24 april 1995. Ändringen innebär i huvudsak att brottmål, tvistemål och domstolsärenden därefter registreras i en gemensam, löpande nummerserie.


SÖKINGÅNGAR I ARKIVEN

Arkivhandlingar ordnas systematiskt i en arkivförteckning. Denna kompletteras med ett sakregister över förekommande typer av handlingar. Vidare finns kronologiska dagböcker och namnregister över samtliga mål och flertalet ärendetyper; såvitt avser brottmålen utgallras dock namnregistren efter ca två år.


INSKRÄNKNINGAR I TILLGÄNGLIGHETEN GENOM SEKRETESS

Tingsrättens arkivhandlingar är, med ett fåtal undantag, offentliga. Uppgifter om förekommande sekretess framgår av resp dagbok samt av notifiering på aktomslaget.

Domar och diarier är, med ett fåtal undantag, offentliga.


GALLRINGSREGLER

Gallring i arkivet sker med stöd av Riksarkivets beslut samt beslut av tingsrätten med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6). Förekommande beslut finns antecknade för varje arkivserie i sig i resp förtecknings ingress. Gallringsfristen är i normalfallet 10 år. Även kortare frister förekommer dock, t ex för namnregistren i brottmål, vilka gallras ca två år efter att resp mål avgjorts, jfr ovan. I övrigt omfattar utgallringen främst delar av aktbestånden jämte vissa administrativa handlingar.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Skåne län

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Förteckningar över förmynderskapsärenden (SE/LLA/11601/D VI)
Se-hänvisning från: Vadeböcker (SE/LLA/11601/C VII d)

Kontroll

Skapad2001-10-23 00:00:00
Senast ändrad2019-03-20 11:45:30

Nyheter

den 13 januari 2021
Volymer med slutår 1950 har publicerats
Vid årsskiftet släpptes ca 1280 digitaliserade vo...


den 21 december 2020
Ny forskningsdatabas tillgänglig: Smolenskarkivet 1604–1611
Smolenskarkivets handlingar togs som krigsbyte i ...


Tidigare nyheter